http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,794,634
เปิดเพจ7,784,310

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( www.kunnay.com)

 

 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. ::หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ::สาระมาตรฐานการเรียนรู้และคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ...
  school.obec.go.th/sup_br3/borwon30.html - แคช - ใกล้เคียง
 3. สรุปสาระสำคัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ ...
  school.obec.go.th/sup_br3/cr_4.html - แคช - ใกล้เคียง
 4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึงกำหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้ ...
  arc.nrru.ac.th/be/body/cur_base.html - แคช - ใกล้เคียง
 5. [PDF]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  การจัดทํ าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ ดี .... ประเทศ จึงกํ าหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้ ...
  arc.nrru.ac.th/be/data/cur.pdf - ใกล้เคียง
 6. [DOC]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML
  ปัญหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในเรื่อง ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ...
  www.sunpt2.net/article/teerapong02.doc - ใกล้เคียง
 7. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  เอกสารประชุมวิทยากรแกนนำเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 9-12 มีนาคม 2553 และ 21-24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัด ...
  www.curriculum51.net/ - แคช - ใกล้เคียง
 8. แนวทางการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ดร ...

  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ...... การศึกษาระดับชั้นป.1-2 ควรจัดให้เรียนเฉพาะ วิชาพื้นฐานหลักเท่านั้นได้แก่ ...
  www.kroobannok.com › ข่าว/บทความข่าวการศึกษา - แคช
 9. [PDF]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น ...

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  เยาวชนสูศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ... การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝาย ...
  www.igetweb.com/www/jeera/private.../intro_mid_2551.pdf - ใกล้เคียง
 10. [DOC]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ...
  www.thepmitr.ac.th/dept/vkarn/kanngan/Web/luxsood2544.doc
 11. [PDF]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  อนึ่ง เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวสถาน .... โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมแสดงไวในตารางตอไปนี้ ...
  www.afaps.ac.th/22war/curriculum.pdf - ใกล้เคียง

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  3 พ.ค. 2010 ... เลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลาง 2551 และหลัก สูตร 2544 ... พล.3 ประธานพิธีปิดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
  www.obec.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
 • [PDF]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat
  ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
  À≈—° Ÿµ √°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑ ∏»—°√“™ ÚıÙÙ. °√¡«'™“°“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏'°“√ æ'¡æå§√—Èß∑'Ë Û æ.». ÚıÙı. ®”π«πæ'¡æåı, ‡≈à¡ ...
  www.moe.go.th/wijai/basic%20curirulum.pdf
 • [PDF]

  สาระสำคัญหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  นายสุวิทยF คุณ กิติรัฐมนตรีวFาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดFลงนามประกาศใชFหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พุท ธศักราช 2544 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ. ...
  www.roiet2.go.th/cul2544.pdf - ใกล้เคียง
 • [PDF]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  จัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และพัฒนาหลักสูตร. วิธีสอนที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความสามารถ ...
  www.satit.su.ac.th/02/02_01.pdf - ใกล้เคียง
 • [PDF]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

  รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม. ****************************** ...
  www.satit.su.ac.th/02/02_02.pdf - ใกล้เคียง
 • [PPT]

  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - ดูในรูปแบบ HTML
  การจัดการศึกษา สามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ ตามความเหมาะสม ...
  www.nfecr.com/phan/ssm/files/course51/present.ppt - ใกล้เคียง
 • [DOC]

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ...
  61.19.218.122/nongsua/webvichakan/data/01.doc - ใกล้เคียง
 • DLearn-แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

  select --, สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ... สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ ...
  dlearn.swu.ac.th/ - แคช - ใกล้เคียง
 • [DOC]

  การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML
  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 ...... 3.1 เขียนลักษณะหลักเกณฑ์ หรือหลักการ เช่น “พืชตอบสนองต่อแสง เสียง และ ...
  www.nitesonline.net/download/curi_center.doc - ใกล้เคียง
 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ...
  www.pakdeeschool.com/curriculum-01.htm - แคช - ใกล้เคียง
 • Tags : หลักสูตร

  view

  วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

  พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

  ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

  เมือง ร้อยเอ็ด

  โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

  โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

  โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

  โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

  ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

  พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

  รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

  อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

  พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

  โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

  ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

  รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

  ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

  รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

  พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

  วันกำนัน ผู้ใหญ่

  ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

  กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

  มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

  แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

  สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

  จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

  ตลาดเช้า ดอนทอง

  Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

  ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

  หลวงพ่อแดง

  ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

  Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

  Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

  ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

  วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

  WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

  Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

  cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

  สพป ฉช 2 มอบรางวัล

  Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

  อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

  วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

  Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

  D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

  เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

  Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

  รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

  Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

  วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

  ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

  สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

  สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

  สวดข้ามปี หินดาษ

  โอท็อป OTOP

  วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

  ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

  ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

  สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

  เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

  การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

  การทำขนม ขนมชั้น

  โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

  การสร้างรั้วโรงเรียน

  แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

  ออกกำลังกาย

  ของเล่น เกาะแก้ว

  สวดมนต์ เพื่อแม่

  ตักบาตร วันแม่

  วันไหว้ครู

  ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

  สร้างบันได อาคาร

  ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

  วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

  ลอยกระทง เกาะแก้ว

  วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

  ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

  ครูเกษียณ เกาะแก้ว

  สร้างเว็บ เกาะแก้ว

  การตีฝ้า อาคารเรียน

  ทำบุญอาคารเรียน

  คืนความสุข ประชาชน

  Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

  กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

  การแสดง วันเด็ก อนุบาล

  พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

  ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

  Under water world pattaya

  สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

  เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

  วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

  ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

  ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

  อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

  สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

  ส้วมบ้านพักนักศึกษา

  เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

  ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

  อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

  จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

  ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

  ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

  วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

  กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สมศ ประเมินโครงการ

  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  เพลงโรงเรียนในฝัน

  ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

  การทำนำสมุนไพร

  อาการโรคหัวใจ

  ดนตรีสากล

  แรงเสียดทาน

  การต่อวงจรไฟฟ้า

  ทดลองน้ำส้มสายชู

  ระบบสุริยะจักรวาล

  การทดลองดิน

  วันภาษาไทย

  ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สุขศึกษา พลศึกษา

  สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

  ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

  ภาษาอังกฤษ

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  งานอาชีพและเทคโนโลยี

  คณิตศาสตร์

  ภาษาไทย

  โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

  วิทยาศาสตร์

  ปฏิกิริยานิวเคลียร์

  ปฏิกิริยาเคมี

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

  ดวงอาทิตย์ (The Sun)

  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

  Nuclear Reaction

  การขยายตัวของเอกภพ

  การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

  น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

  แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

  เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

  เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

  การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

  นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

  ภาษา

  แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

  งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

  งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

  งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

  งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

   หน้าแรก

   บทความ

   เว็บบอร์ด

   รวมรูปภาพ

  view