http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,794,649
เปิดเพจ7,784,334

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

สมศ ประเมินโครงการ 2553

สมศ ประเมินโครงการ 2553

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมศ)

           กำหนดเข้าประเมินโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  ในวันที่  20-22  มิถุนายน  2554  โดยเชิญ  บุคคล  ที่สำคัญเข้ารับฟังการชี้แจง  และฟังผลการสรุปการประเมิน  ได้แก่ 

                 คณะกรรมการสถานศึกษา 

                 คณะครู 

                 ผู้ปกครอง 

                 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

      20  มิถุนายน  2554    ฟังการชี้แจง

      22  มิถุนายน  2554    ฟังผลการสรุปการประเมิน 

                  คะกรรมการประเมินประกอบด้วย

๑. นายธรรมขันธ์  วังศรี

๒. นายชัชวาล  บุญโญปกรณ์

๓. นายสาธิต  วิมลธรรม

 

        โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  ยินดีต้อนรับ  และเป็นเกียรติแก่โรงเรียนอย่างยิ่ง

 

โครงการ                                                การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงาน                                                งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางนิจพร  เสนฉิม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 - มีนาคม 2554 

*************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล 

                ภูมิปัญญาไทยคือองค์ความรู้ของชาวบ้าน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านกระทำขึ้นจากสติปัญญา       ความรู้ความสามารถของชาวบ้านเอง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย        โดยมีกระบวนการสั่งสม สืบทอด และกลั่นกรองกันมายาวนาน ภูมิปัญญาไทย   จึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีความหมายผูกพันลึกซึ้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน อันแสดงออกถึงการเข้าใจมูลเหตุแห่งการสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าให้อยู่กับสังคมไทย ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสำคัญต่อภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้การศึกษาไม่สามารถแปลกแยกออกจากท้องถิ่น เพราะการศึกษาต้องนำเอาประเด็นสำคัญๆ ของท้องถิ่นเข้ามา      มีส่วนร่วม  ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จึงจัดให้มีโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น      เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง สามารถทำให้ผู้เรียนจบออกไปมีความรับผิดชอบและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้

 

2. วัตถุประสงค์ 

                2.1  เพื่อส่งเสริมการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                2.2  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน    

                ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อผู้เรียนจบออกไปแล้ว

                มีความรับผิดชอบและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้

 

3. เป้าหมาย 

                3.1 เชิงปริมาณ

                     3.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถบอกข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

                     3.2.1  โรงเรียนมีข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     3.2.2  โรงเรียนมีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้          

                     3.2.3  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                     3.2.4  นักเรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง และจบออกไปมีความ

                        รับผิดชอบและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

                4.1  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.2  ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

                4.4  ดำเนินงานตามโครงการ

          4.5  สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของ

    โครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 53

 

นางนิจพรและคณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และ

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2.2 จัดทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ       

        ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

นางนิจพร     

 

นางนิจพร

นางนิจพร

3. ประเมินโครงการ

มี.ค. 54

นางนิจพร

 

 

6. งบประมาณ 

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

30,000

-

5,000

-

35,000

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การติดตามและประเมินผ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้

   และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ตรวจบันทึกรายงาน

   ผลการจัดกิจกรรม

1. แบบบันทึกรายงาน

   ผลการจัดกิจกรรม

2. จำนวนนักเรียนที่แสดงออกถึงความภูมิใจ

   ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

2. สังเกต / สัมภาษณ์

2. แบบบันทึกการสังเกต

3. จำนวนครั้งที่โรงเรียนนำแหล่งเรียนรู้และ

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                8.1  โรงเรียนมีข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                8.2  โรงเรียนมีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

                8.3  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                8.4  นักเรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง และจบออกไปมีความรับผิดชอบและ

                 สามารถสร้างสรรค์สังคมได้            

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางนิจพร  เสนฉิม)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………….)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

โครงการ                                                ส่งเสริมการเล่นกีฬา

แผนงาน                                                งานวิชาการ                                                  

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายศิริพงษ์  ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)                          

ลักษณะโครงการ                                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม 2554

................................................................................................................................................

 

1. หลักการและเหตุผล

                การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม        มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น ผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ดังคำที่ว่า “จิตใจที่ดีงามย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8 กำหนดว่า สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โรงเรียนวัดเกาะแก้ว-เวฬุวัน จึงกำหนดให้ มีโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 

2.  วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ                                             

2.2  ส่งเสริมผู้เรียนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา                                                               2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมนันทนาการ

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

    3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น

    3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมกีฬาเป็นประจำอย่างน้อย 1 อย่าง

    3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ

              3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปรู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

              3.2.1 นักเรียนทุกคนชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

                    3.2.2 นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายจากการเล่นกีฬา

                    3.2.3 นักเรียนทุกคนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬา

 

 

 

 

 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

4.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

4.4 ดำเนินงานตามโครงการ

4.5 สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน   

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

4. ดำเนินงานตามโครงการ

4.1 จัดหาสื่อ อุปกรณ์กีฬา และนันทนาการ

4.2 ฝึกสอนกีฬาที่นักเรียนสนใจ

4.3 กิจกรรมกีฬาสี

4.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ

4.5 กิจกรรมส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

5. ประเมินผลโครงการ                  

พ.ค. 53

พ.ค. 53

พ.ค. 53

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – ก.ย.53

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

ธ.ค. 53 – ก.พ. 54

พ.ค. 53 - มี.ค.54

พ.ค.53 , ก.พ.54

มี.ค. 54

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์/กรรมการ

นายศิริพงษ์

ครูผู้สอน                       นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

10,000

-

10,000

 

7.  การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น

2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนที่มีความชื่นชมและร่วม     กิจกรรมกีฬาเป็นประจำอย่างน้อย1อย่าง

3. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนที่เป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ 

4. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนรู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา

 

1. สังเกตพฤติกรรม

2. สัมภาษณ์ / สอบถาม

3. ประเมินตามสภาพจริง

1. แบบบันทึกการสังเกต

2. แบบสอบถาม           

 

 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

              ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ    

 

 

 

                                                ผู้เสนอโครงการ

 

 

                                             (นายศิริพงษ์  ทองศิริ)

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

                                                ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                นิเทศภายในสถานศึกษา

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาววิจัย  ดิษฐศรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)                                 

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม 2554

...........................................................................................................................................

 

1.  หลักการและเหตุผล

                การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะส่งผลให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนขึ้น    

 

2.  วัตถุประสงค์

                2.1.  เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

                2.2.  เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ

                2.3.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศตนเองของครู

 

3.   เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

                 3.1.1 ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศภายในอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

                     3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
                  3.1.3 ครูร้อยละ 80 นิเทศตนเองและนิเทศกันเองอย่างสม่ำเสมอ

 

          3.2 เชิงคุณภาพ

               3.2.1 ครูทุกคน ได้รับการนิเทศภายในอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ

                     3.2.2 ครูทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
                  3.2.3 ครูทุกคน นิเทศตนเองและนิเทศกันเองอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

4.   ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

4.2  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ  ขอบข่ายงาน

4.3  ดำเนินงานตามโครงการ                                           

                4.4  ประเมินผลโครงงาน

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน          

3. ดำเนินงานตามโครงการ

     3.1 แต่งตั้งทีมงานการนิเทศ

          - ผู้บริหารนิเทศ

          - หัวหน้าสายชั้นนิเทศ

          - ครูนิเทศกันเอง

     3.2 ร่วมจัดทำกิจกรรมการนิเทศอย่างหลากหลาย

     3.3 ติดตามประเมินผลการนิเทศ

4. ประเมินผลโครงการ

 

พ.ค.53        

พ.ค.53

พ.ค.53

 

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

มี.ค.54

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

นางสาววิจัย ดิษฐศรี

 

 

 

นางสาววิจัย ดิษฐศรี

และคณะครู

นางสาววิจัย ดิษฐศรี

และคณะกรรมการ

 

 

 

  6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

3,000

-

3,000

 

7.  การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมิลผล

1. จำนวนครั้งที่มีกิจกรรมการนิเทศในแต่ละภาคเรียน

2. จำนวนครั้งที่มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

    เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

 

1. สำรวจบันทึกรายงาน      กิจกรรม

 

1.  แบบบันทึกการนิเทศ

    โดยผู้บริหาร 

2.  แบบบันทึกการสังเกต

    การสอนโดยเพื่อนครู              

 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง      และมีความสุข

 

             ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                    (นางสาววิจัย  ดิษฐศรี)                                        (นาย……………………………)

 

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

โครงการ                                                พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายศิริพงษ์  ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)   

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม 2554

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 1.       หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนาการการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญดังในมาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้ง   แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง      ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ ”พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน” ขึ้น   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน   โดยให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

 

 1. 2.       วัตถุประสงค์

2.1     เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ครบทุกสาระการเรียนรู้

2.2     เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบการเรียนการสอน

           การจัดกิจกรรมและการศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย

 

 

 

 1. 3.       เป้าหมาย

3.1    เชิงปริมาณ

3.1.1           ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ครบทุกสาระ

3.1.2           ครู นักเรียน ร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมและศึกษาค้นคว้า

 

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.2.2  ครู นักเรียนและชุมชน มีแหล่งการจัดกิจกรรมและศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย

 

 

 

 

 1. 4.       ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                                                                 4.2  ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน

4.3     จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

     4.4  ดำเนินงานตามโครงการ

     4.5  สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

 

 1. 5.         ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 1. 1.     ประชุมจัดทำโครงการ
 2. 2.     เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
 3. 3.     จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
 4. 4.     ดำเนินงานตามโครงการ

4.1    ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

4.2    วางแผนกำหนดแนวทางเลือกในการปฏิบัติงาน

4.3    ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน

 1. 5.     นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

 

มี.ค. 53

มี.ค. 53

มี.ค. 53

พ.ค. 53

พ.ค. 53

พ.ค.53 – มี.ค.54

 

พ.ค.53 – มี.ค.54

มี.ค. 54

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

กรรมการโครงการ

กรรมการโครงการ

 

กรรมการโครงการ

ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และ ชุมชน คณะกรรมการโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6.         งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากแผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินอุดหนุน เงินจัดสรรและเงินสนับสนุนจากชุมชน มีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียด/รายการ/กิจกรรม

ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

 1. พัฒนาห้องสมุด(ทาสี,เคาร์เตอร์,ชั้นวางหนังสือ,คอมพิวเตอร์พร้อมปริ้น,โปรแกรมการลงทะเบียน-ยืมหนังสือ)
 2. พัฒนาห้องคณิตศาสตร์
 3. พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์
 4. พัฒนาห้องพยาบาล
 5. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์
 6. พัฒนาห้องแนะแนว
 7. พัฒนาห้องดนตรี-นาฏศิลป์
 8. พัฒนาห้องสังคม
 9. พัฒนาห้องภาษาไทย

10.พัฒนาห้องภาษาอังกฤษ

 

 

 

55,000

 

 

50,000

25,000

 

 

 

 

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

2,500

30,000

2,500

5,000

 

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

 1. 7.       การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

 1. ห้องสมุดได้รับการพัฒนา

 

 

 

 1. มีห้องพิเศษครบถ้วน

 

3. ครู นักเรียน ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ค้นคว้า ศึกษาดูงานสะดวก ทันสมัย

-สำรวจความพร้อมการให้บริการ

-สอบถามนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการ

-สำรวจจำนวนห้องพิเศษว่าครบทุกกลุ่มสาระ

-สัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

-แบบสำรวจความพร้อม

-แบบสอบถามการให้บริการห้องสมุด

 

-แบบสำรวจห้องพิเศษ

 

-แบบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับบริการ

 

 

 

 

 

 

 1. 8.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้ครู นักเรียน ชุมชน ค้นคว้าครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นายศิริพงษ์  ทองศิริ)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

โครงการ                                                ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

                                                                คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายวรรธนะ สังสะนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         มีนาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                จากผลการประเมินภายนอกของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) ในรอบ ที่สองพบว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการคิดสังเคราะห์ ทักษะในการคิด คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับคุณภาพดี แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมาก

                โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมต้องจัดและส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่าง มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์ขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ

                และมีการคิดแบบองค์รวม

                2.2  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง

                2.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

3. เป้าหมาย

                3.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ

                 และมีการคิดแบบองค์รวม

                3.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง

                3.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.2  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรม

                4.3  ดำเนินงานตามโครงการ

                      4.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน

                      4.3.2 จัดกิจกรรมการสอนผังความคิด (Mind Map)

                      4.3.3 กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

                      4.3.4 การเขียนเรียงความ ทุกระดับชั้น

                4.4  ประเมินโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และ

   กิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 53

 

คณะกรรมการ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

   3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยโครงงาน

   3.2 จัดกิจกรรมการสอนผังความคิด (Mind Map)

   3.3 กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว

   3.4 การเขียนเรียงความ ทุกระดับชั้น

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

คณะครู

คณะครู

ครู – นักเรียน

ครู – นักเรียน

4. ประเมินโครงการ

มี.ค. 54

คณะกรรมการ

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

6,000

-

6,000

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถจำแนกแจก

   แจงองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่อง

   ใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง

1.วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

1.แบบบันทึก

  การสังเกต

2.แบบทดสอบ

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถจัดลำดับข้อมูล

   ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถเปรียบเทียบ

   ข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง

 

 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถจัดกลุ่ม

   ความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ถูกต้อง

   เช่น การพูดหน้าชั้นตามที่กำหนด เป็นต้น

 

 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถตรวจสอบ

   ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรง  

   ประเด็น เช่น การตรวจสอบการบรรยายภาพ

   ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถสรุปสาระ

    และเชื่อมโยงเพื่อนำมาวางแผนงานโครงการ 

    ได้ เช่น การเขียนรายงานโครงงาน

 

 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถสรุปเหตุผล

   จริงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่ได้ เช่น การเขียน

   เรียงความ เขียนเรื่องสั้น

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถวิจารณ์สิ่งที่

   ได้เรียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

 

 

9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถเชื่อมโยง

   ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆ ได้

   อย่างถูกต้องและมีเหตุผล

 

 

10. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถประเมิน

     ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิด

     หรือทางเลือกที่เหมาะสม

 

 

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถรวบรวม

     ความรู้ความคิดเดิมสร้างเป็นความรู้ใหม่

     ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์

 

 

12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถคิด        

     นอกกรอบได้

 

 

13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีผลงานเขียน / งาน

     ศิลปะ / งานสร้างสรรค์

 

 

14. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถพัฒนา

     และริเริ่มใหม่

 

 

15. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถคาดการณ์

     และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมี

     เหตุผล

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิด

                แบบองค์รวม

                8.2  ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง

                8.3  ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นายวรรธนะ  สังสะนะ)

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

โครงการ                                                คาราวานเสริมสร้างเด็ก

แผนงาน                                                เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองนโยบาย

                                        สพป.ฉช.เขต 2 กลยุทธ์ที่ 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางลัดดา ตันเฮง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         1 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

******************************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 80 กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการเสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชน ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    มาตรา 13 กล่าวถึงสิทธิของบิดา มารดา ผู้ปกครองที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลที่อยู่ในความดูแล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2559 กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ และให้เด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-5 ปีทุกคนได้รับการพัฒนาและ เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงเป็นช่วง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และสถาบันที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันคือสถาบันครอบครัว

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมคาราวาน

                 เสริมสร้างเด็ก

                2.2  พ่อแม่ ผู้ปกครองในชุมชนที่มีบุตรหลานอายุ 0-5 ปีได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้

                 จากการเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กไปปฏิบัติได้

                2.3  ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กทุกด้านเต็มศักยภาพ

                 และถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

               3.2.1  ครูปฐมวัยจำนวน 4 คน

                     3.2.2  พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 0-5 ปี จำนวน 50 ครอบครัว ได้รับความรู้ความเข้าใจ

                         จากคาราวานเสริมสร้างเด็ก และนำความรู้ไปใช้เลี้ยงดูเด็ก 0-5 ปี ในครอบครัวได้อย่าง

                         มีคุณภาพ

 

 

                        3.2 เชิงคุณภาพ

                3.2.1  ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง

                        ทุกด้านเต็มศักยภาพของเด็ก

                     3.2.2  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ความเข้าใจ จาการจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก

                        และสามารถนำความรู้ไปใช้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ในครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ และ

                        ถูกต้องตามหลักวิชาการ

                     3.2.3  เด็กปฐมวัย 0-5 ปี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทุกด้านสมดุลเต็มศักยภาพ

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  ขออนุมัติโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

                4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก                                                 

                4.3  ดำเนินการพัฒนาผู้ปกครองเด็กปฐมวัยตามแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมคาราวาน

                 เสริมสร้างเด็ก

                4.4  สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

                4.5  รายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

5. งบประมาณ  20,000 บาท

 

กิจกรรมและคำชี้แจ้งการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

ขออนุมัติโครงการ

-

-

-

-

1 ส.ค. 53

แต่งตั้งคณะกรรมการ

-

-

-

-

1 ส.ค. 53

ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการคาราวาน

เสริมสร้างเด็ก

20,000

3,000

14,000

3,000

15-25 ส.ค. 53

 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

                6.1  ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัด

                กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาเด็กทุกด้านเต็มตามศักยภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

                6.2  พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยแรกเกิด – 5 ปีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

                 สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กได้ทุกด้านเต็มตามศักยภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1  ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                ที่พัฒนาเด็กทุกด้านเต็มตามศักยภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

                7.2  พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยแรกเกิด – 5ปีที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

                 สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กได้ทุกด้านเต็มตามศักยภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางลัดดา ตันเฮง)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                ส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางธนัชพร ประการะสังข์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม 2554

****************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                สุนทรียภาพ หมายถึง ความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นกิจกรรม     ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่เสริมสร้างลักษณะนิสัย    อันประสงค์ให้กับนักเรียนและเยาวชนทั่วไป ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8 กำหนดว่า ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จึงกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ

                2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์

 

3. เป้าหมาย

     3.1  เชิงปริมาณ

           ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรักและสนใจงานด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์ได้

 

     3.2  เชิงคุณภาพ

                 ผู้เรียนจำนวน  235 คน มีความรักและสนใจงานด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์ได้

 

4. งานและขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและ

                ผู้รับผิดชอบ

                4.2  ดำเนินงานตามโครงการ

                                2.1 กิจกรรมประกวด แข่งขันทางด้านศิลปะ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                2.2 กิจกรรมการสอนดนตรีโดยวิทยากรท้องถิ่น

                                2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์กับชุมชน

                                2.4 กิจกรรมประกวดแข่งขันทางด้านร้องเพลง

                4.3  ประเมินโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรม

   ของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 53

 

คณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 กิจกรรมประกวด แข่งขันทางด้านศิลปะ ทุกกลุ่ม

        สาระการเรียนรู้

   2.2 กิจกรรมการสอนดนตรีโดยวิทยากรท้องถิ่น

   2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี-

        นาฏศิลป์กับชุมชน

   2.4 กิจกรรมประกวดแข่งขันทางด้านร้องเพลง

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

คณะครู

 

วิทยากรท้องถิ่น

คณะครู

 

คณะครู

3. ประเมินโครงการ

มี.ค. 54

คณะกรรมการ

 

 

 

6. งบประมาณ

 

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

7,200

-

7,000

-

14,200

 

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ผู้เรียนจำนวน  235 คน มีความรักและสนใจงานด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์ได้

1.สังเกตพฤติกรรม

2.สัมภาษณ์ / สอบถาม

3.ประเมินตามสภาพจริง

1.แบบบันทึกการสังเกต

2.แบบสอบถาม

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรักและสนใจงานด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์ได้

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1  ผู้เรียนชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งมีผลงานทางด้านศิลปะ

                8.2  ผู้เรียนชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางธนัชพร  ประการะสังข์)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                                        ของนักเรียนระดับปฐมวัย

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางลัดดา ตันเฮง

                                                                นางกุลวดี บุญช่วย

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 - มีนาคม 2554

****************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                สภาพปัจจุบัน บริบททางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ทำให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กำหนดแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเน้นพัฒนาการ        ทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ให้เด็ก ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง             โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญไว้ประการหนึ่ง คือ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาระวิชา ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา      ของเยาวชน เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องพัฒนาเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและเกิดคุณลักษณะที่ดีงาม จึงได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี

                2.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่แข็งแรง ใช้ได้คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

                2.3  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

                2.4  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

                2.5  เพื่อเพิ่มให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยรู้จักชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว

                และรักการออกกำลังกาย

                2.6  เพื่อยกระดับผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

                2.7  ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยรู้คุณค่า อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีมารยาทปฏิบัติตน

                ตามวัฒนธรรมไทย

                2.8  เพื่อให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

                ของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                2.9  พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

                2.10 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

                2.11 ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

                2.12 เพื่อให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

3. เป้าหมาย

                3.1  นักเรียนระดับปฐมวัยมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี

                3.2  นักเรียนระดับปฐมวัยมีกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่แข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน          

                3.3  นักเรียนระดับปฐมวัยมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

                3.4  นักเรียนระดับปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

                3.5  นักเรียนระดับปฐมวัยรู้จักชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว

                และรักการออกกำลังกาย

                3.6  นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

                3.7  นักเรียนระดับปฐมวัยรู้คุณค่าและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีมารยาทปฏิบัติตนตาม

                วัฒนธรรมไทย

                3.8  นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี        

                ของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้

                3.9  นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

                3.10 นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

                3.11 นักเรียนระดับปฐมวัยมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ

                3.12 นักเรียนระดับปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ

                4.2  ดำเนินงานตามโครงการ

                                4.2.1 กิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ                          

                                4.2.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                                4.2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์

                                4.2.4 กิจกรรมเสรี

                                4.2.5 กิจกรรมกลางแจ้ง

                                4.2.6 กิจกรรมเกมการศึกษา

                                4.2.7 กิจกรรมวันสำคัญ                     

                4.3  ประเมินโครงการ

5.ปฏิทิน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรม

   ของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 53

 

คณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 กิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ                              

   2.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์

   2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์

   2.4 กิจกรรมเสรี

   2.5 กิจกรรมกลางแจ้ง

   2.6 กิจกรรมเกมการศึกษา

   2.7 กิจกรรมวันสำคัญ

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

ครูประจำชั้น / นักเรียน    

ครูประจำชั้น / นักเรียน    

ครูประจำชั้น / นักเรียน    

ครูประจำชั้น / นักเรียน    

ครูประจำชั้น / นักเรียน    

ครูประจำชั้น / นักเรียน     

ครูประจำชั้น / นักเรียน    

3. ประเมินโครงการ

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

คณะกรรมการ

 

 

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

-

-

-

 

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ผู้เรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และ

   มีสุขนิสัยที่ดี

1.วัดผลและประเมินผล

  ตามสภาพจริง

1.แบบบันทึกรายงานผล

  การจัดกิจกรรม

2. ผู้เรียนมีกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่แข็งแรงใช้ได้

   คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน

2.สังเกตพฤติกรรม

3.สอบถาม

2. แบบบันทึกการสังเกต

3. แบบสอบถาม

3. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

 

 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

 

 

5. ผู้เรียนรู้จักชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี

   การเคลื่อนไหวและรักการออกกำลังกาย

 

 

6. ผู้เรียนมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้

   เหมาะสมกับวัย

 

 

7. ผู้เรียนรู้คุณค่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

   มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 

 

8. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตาม

   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

   ทรงเป็นประมุข

 

 

9. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม

   กับวัย

 

 

10. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา

     ได้เหมาะสมกับวัย

 

 

11. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และ

     จินตนาการ

 

 

12. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะ

     ในการแสวงหาความรู้

 

 

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

                       ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                     (นางลัดดา  ตันเฮง)                                       (นาย……………………………)

 

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

โครงการ                                                ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวภคพร  มลชู

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 -  มีนาคม 2554

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอน          ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ แหล่งเรียนรู้มีอยู่มากมายทั้งในโรงเรียน ชุมชน อำเภอ จังหวัด ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะนำมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างไร จึงจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนมีทั้งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและที่จัดทำเพิ่มเติม จึงต้องมีการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

2.2  เพื่อสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2.3  เพื่อส่งเสริมการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

2.4  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 

3. เป้าหมาย                                                                                                                                    

3.1 เชิงปริมาณ

     3.1.1  นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกโรงเรียน                                                                                                         

 

 

3.2 เชิงคุณภาพ    

                3.2.1  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

      3.2.2  สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

                4.2  ประชุมคณะทำงาน วางแผนการปฏิบัติงาน

                4.3  ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด

                                - สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้

                                - นำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

                                - นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

                4.4  นิเทศ ติดตาม

                4.5  สรุป รายงาน ประเมินผล

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2. ประชุมแผน

3. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด

                - สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้

                - นำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

                - นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

4. นิเทศ ติดตาม

5. สรุป รายงาน ประเมินผล

 

พ.ค.53

พ.ค.53

 

พ.ค.53 – มิ.ย.53

ตลอดปีการศึกษา

ม.ค.54 – ก.พ.54

ก.ย.53 – มี.ค.54

มี.ค.54

น.ส.ภคพร

น.ส.ภคพร

 

น.ส.ภคพร/คณะครู

น.ส.ภคพร/คณะครู

น.ส.ภคพร/นางวารี

น.ส.ภคพร

น.ส.ภคพร

 

 

6. งบประมาณที่ใช้ 155,000 บาท

 

ค่าวิทยากร

ค่าเดินทาง

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

5,000

150,000

155,000

 

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

- จำนวนผู้ใช้แหล่งเรียนรู้

 

- ความพึงพอใจของนักเรียน

 

- จำนวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- สอบถาม

- ประเมิน

- สอบถาม

- ประเมิน

- สอบถาม

- ประเมิน

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน

- แบบสอบถาม

- แบบประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสาวภคพร  มลชู)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาววิจัย   ดิษฐศรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ                มีนาคม  2553 – กุมภาพันธ์  2554

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1.หลักการและเหตุผล

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

                  ของสถานศึกษา

                2.2  เพื่อนำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                  และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

                2.3  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  และสาธารณชน

                2.4  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพ

                  การศึกษา

 

3.เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

                     3.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

                     3.1.2  จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างน้อย 10 เล่ม

                     3.1.3  บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

                     3.2.1  นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

                     3.2.2  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนา

                        การศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ

      4.2  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

         4.3  ดำเนินงานตามโครงการ

      4.4  ประเมินโครงการ

 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ

 

2. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

3. ดำเนินงานตามโครงการ

       -  ดำเนินงานดูแลมาตรฐานการประกันภายในที่ตนเองรับผิดชอบ

       -  จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา 2553 ( SAR )

       -  ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ

           *  รายงานผลการประเมินปีการศึกษา 2553

           *  วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย และแนวทางแก้ไข

               ปรับปรุง

           *  ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อใช้ใน

              การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2554

4. ประเมินผลโครงการและรายงาน

 

มี.ค. 53

 

มี.ค. 53

 

 

พ.ค. 53 -  มี.ค. 54

 

มี.ค. 54

มี.ค. 54

 

มี.ค. 54

มี.ค. 54

 

มี.ค. 54

 

มี.ค. 54

 

นางสาววิจัย  ดิษฐศรีและคณะกรรมการ

นางสาววิจัย ดิษฐศรีและคณะกรรมการ

 

นางสาววิจัย ดิษฐศรีและคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววิจัย ดิษฐศรีและคณะกรรมการ

 

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

20,000

-

20,000

 

 

 

7. การประเมินผล

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ร้อยละ 80  ของครูผ่านการประเมินผลงานของตนเองตามมาตรฐานของโรงเรียน

2. ร้อยละ 80  ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน และโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. ร้อยละ 80  ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 การตรวจสอบ

การสอบถาม

การรายงาน

 แบบประเมินผล

แบบสอบถาม

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1. นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

                8.2. ครูผ่านการประเมินมาตรฐาน

                8.3. โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐาน

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสาววิจัย  ดิษฐศรี)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                เร่งรัด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                  

                                        ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายวรรธนะ สังสะนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         มีนาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                จากผลการประเมินภายนอกของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน พบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ที่จำเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับคุณภาพ ดี

                โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จึงจัดให้มีโครงการเร่งรัด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

                เพื่อยกระดับให้คะแนนเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

 

3. เป้าหมาย

                3.1  ผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยม

                3.2  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลคะแนนเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์

                 ทางการเรียน NT และ O-NET สูงขึ้น

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.3  ดำเนินงานตามโครงการ

                4.4  สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และ

   กิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

มี.ค. 53

 

คณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 สอนซ่อมเสริม ในทุกกลุ่มสาระ

   2.2 กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

   2.3 จัดกิจกรรมการสอน ใช้คอมพิวเตอร์ ค้นหา

        ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

   2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากทางไกล โดยใช้

        จานรับสัญญาณดาวเทียม

 

เม.ย. 53 – มี.ค. 54

เม.ย. 53 – มี.ค. 54

 

เม.ย. 53 – มี.ค. 54

 

เม.ย. 53 – มี.ค. 54

 

 

ครูประจำชั้น/วิชา

 

ครูประจำชั้น/วิชา

 

ครูประจำชั้น/วิชา

3. ประเมินโครงการ

มี.ค. 54

คณะกรรมการ

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

20,000

-

20,000

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ

   มัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ

   การเรียนรู้อยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยม

1.วัดผลและประเมินผล

   ตามสภาพจริง

1. แบบบันทึกการสังเกต

2. แบบทดสอบ

2. ผลคะแนนเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   

   การเรียน NT และ O-Net สูงขึ้น

 

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                - นักเรียนมีคุณลักษณะ  เก่ง ดี มีสุข

 

 

                         ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                    (นายวรรธนะ  สังสะนะ)                                   (นาย……………………………)

 

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

โครงการ                                                การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ไปในโลกกว้าง

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายศิริพงษ์  ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ            พฤษภาคม  2553 - มีนาคม 2554

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1.  หลักการและเหตุผล

                ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและสังคม  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542 ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิตและการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542 โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม    ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอีกทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการผลิต การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน

 

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

2.2  เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน

2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2.4  เพื่อปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้คงสภาพการใช้งานได้ดี

 

3.  เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ 

               นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

     3.1.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

     3.1.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลงานจากการใช้สื่อและเทคโนโลยี      ในการเรียนรู้

     3.1.3  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

                     3.1.4  นักเรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

                4.4 ดำเนินงานตามโครงการ

4.5    สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

 

5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฯ

4. ดำเนินงานตามโครงการ

4.1 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน

4.2 ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

5.สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

พ.ค.53

พ.ค.53

มิ.ย.53

 

พ.ค. - มิ.ย.53

 

 

 

พ.ค. – มิ.ย.53

 

พ.ค.53 – มี.ค.54

 

มี.ค.54

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

นายศิริพงษ์

 

 

นายศิริพงษ์

 

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

 

 

 

 

 

 

6.  งบประมาณ      ใช้งบประมาณทั้งสิ้น                        65,000   บาท 

                             เป็นเงินนอกงบประมาณ     50,000   บาท 

                             เงินงบประมาณ               15,000   บาท

                             เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

 

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

1.

 

 

2.

 

3.

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน

- ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

 

 

 

50,000

 

 

10,000

 

5,000

50,000

 

 

10,000

 

5,000

รวม

65,000

 

 1. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลงานจากการใช้  ICT

3. สภาพห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน

4. นักเรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

ตรวจผลงานนักเรียน

ทดสอบ

 

ตรวจผลงานนักเรียน

 

ตรวจสภาพจริง

สำรวจความพึงพอใจ

สังเกต

สอบถาม

แผนการสอน

แฟ้มสะสมงานนักเรียน

แบบบันทึกการใช้

แฟ้มสะสมงานนักเรียน

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

 

 

 

 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้

8.2  นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน                                             8.3  นักเรียนมีผลงานการใช้เทคโนโลยีสามารถเป็นแบบอย่างได้

                8.4  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

                8.5  นักเรียนได้เรียนรู้จากระบบทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นายศิริพงษ์  ทองศิริ)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาววิจัย  ดิษฐศรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                                โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         มีนาคม 2553 – มีนาคม 2554

...................................................................................................................................................

 

1.  หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการการศึกษา        ขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ          การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ” ประกอบกับมาตรา 28 กำหนดว่า “สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม”

                หลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานของเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง        มีความสุข

        การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจที่สำคัญของโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันจึงจัดให้มีโครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียน

                 และท้องถิ่น

2.2  เพื่อส่งเสริมให้มีสาระการเรียนรู้/กิจกรรมที่หลากหลาย

2.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน

2.4  เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2.5  เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปใช้ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

2.6  เพื่อส่งเสริมให้มีการนำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ    

              3.1.1  ครูร้อยละ 80 ทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน

                 3.1.2  ครูร้อยละ 80 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อ

                          การจัดการเรียนรู้

                 3.1.3  ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศการสอนและนำผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน

                     อย่างสม่ำเสมอ

               3.1.4  ครูร้อยละ 80 นำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้

                                                                                                                                                                                                  

           3.2 เชิงคุณภาพ

                3.2.1  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของ

                      ผู้เรียนและท้องถิ่น

               3.2.2  สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้/กิจกรรมที่หลากหลาย

               3.2.3  ครูทุกคนทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน

              3.2.4  ครูทุกคนพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อ

                           การจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 รายการ

              3.2.5  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนและนำผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน

                     อย่างสม่ำเสมอ

               3.2.6. ครูทุกคนนำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้

                                                                                                                                                                                                  

 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน

4.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

4.3  ดำเนินงานตามโครงการ

4.3  ประเมินผลโครงการ

 

 

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรม

3. ดำเนินงานตามโครงการ

    3.1 จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3.1.1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

          3.1.2  ปรับ สาระการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้เหมาะกับการปฏิรูปการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

ท้องถิ่น

 

มี.ค. 53

มี.ค. 53

 

 

เม.ย. 53

 

เม.ย. 53

คณะกรรมการ

คณะครูและ

ผู้เกี่ยวข้อง

 

คณะครู

 

คณะครู   

 

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

          3.1.3 ปรับ คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะกับการปฏิรูปการเรียนรู้และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น      

           3.1.4 นำหลักสูตรที่จัดทำแล้วนำไปใช้

           3.1.5 ประเมินการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   

     3.2 ส่งเสริมให้ครูทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน

           3.2.1 ครูจัดทำแผนการเรียนรู้

          3.2.2 กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ

          3.2.3 ประเมินและปรับปรุงการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

     3.3 ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

           3.3.1 จัดหา ผลิต พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

          3.3.2 ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน

          3.3.3 กำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ

     3.4 ส่งเสริมให้มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปใช้ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

           3.4.1 กำหนดปฏิทินการนิเทศ

          3.4.2 นิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ

          3.4.3 นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

     3.5 ส่งเสริมให้มีการนำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้

           3.5.1 จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา

          3.5.2 ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้

          3.5.3 จัดการเรียนการสอนโดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

     4. ประเมินผลโครงการ

 

เม.ย. 53

 

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

กย. 53 – มี.ค. 54

 

 

 

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

 

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

 

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

มี.ค. 54

คณะครู

 

 

คณะครู

คณะครูและ

ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร

 

 

คณะครู

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

คณะครู

 

 

คณะครูและ

ผู้เกี่ยวข้อง

คณะครู

 

 

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

คณะครู

 

 

 

คณะครู

คณะครู

คณะครู

คณะกรรมการ

 

 

  6.  งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

30,000

-

30,000

 

 

   7.  การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ ที่สถานศึกษามีอยู่     

2. จำนวนสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม                                                        

3. การนำสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นไปใช้อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง                                                                     4. การประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. การปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6. จำนวนสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

7. การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

8. จำนวนครั้งของการนิเทศงานวิชาการภายในสถานศึกษา

9. ร้อยละของครูที่นำแหล่งเรียนรู้ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้

 

1.  นิเทศติดตาม 

2.  สอบถาม  

1.  แบบนิเทศติดตาม

2.  แบบสอบถาม   

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  สถานศึกษาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

8.2  สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้/กิจกรรมที่หลากหลาย

8.3  ครูทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน

8.4  สถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อ

                การจัดการเรียนรู้

8.5  สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปใช้ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

8.6  สถานศึกษานำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการเรียนรู้

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสาววิจัย   ดิษฐศรี)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

แผนงาน                                                งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาววันเพ็ญ  ตันศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554

…………………………………….……………..……………………………………………………………………………

 

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551               และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์และใช้ห้องสมุด     เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดขึ้น          ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

  

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและให้บริการความรู้ในทุกกลุ่มสาระ

          2.2  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง

2.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                2.4  พัฒนาให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                2.5  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด

 

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

               3.1.1  นักเรียนมาใช้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดร้อยละ 80

     3.1.2  นักเรียนใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องร้อยละ 80

                3.1.3  นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ร้อยละ 80

 

                                                                                       

3.2 เชิงคุณภาพ

                     3.2.1  นักเรียนตระหนักในประโยชน์และความสำคัญของการใช้ห้องสมุด

     3.2.2  นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้

 

 

 

 

 

    4.  ขั้นตอนดำเนินการ

        4.1  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

        4.2  ประชุมชี้แจงโครงการ

        4.3  ดำเนินการตามโครงการ

        4.4  สรุปผลและประเมินผล

 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
 2. ประชุมชี้แจง วางแผน เพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายและผู้รับผิดชอบ
 3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1    จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

-          จัดทำบันทึกการอ่าน

-          กิจกรรมหนังสือเดินได้

-          กิจกรรมวันสุนทรภู่

-          ยิ้มรับวันใหม่ด้วยภาษาไทยวันละคำ

-          กิจกรรมวันภาษาไทย

-          มุมหนังสือประจำชั้น

3.2    จัดกิจกรมส่งเสริมการคัดลายมือ

3.3    จัดกิจกรรมการตอบปัญหาจาก

       สาราณุกรม

3.4    จัดกิจกรรมแต่งนิทานพร้อม

       วาดภาพประกอบ

3.5    บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

3.6    จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทุกกลุ่มสาระ

       3.7 จัดซื้อหนังสือทุกกลุ่มสาระ

       3.8 ปรับปรุงทาสีภายในห้องสมุด

 พ.ค.53

พ.ค.53

 

 

มิ.ย.53 – มี.ค.54

มิ.ย.53 – มี.ค.54

มิ.ย.53 – มี.ค.54

มิ.ย.53 – ก.ค.53

มิ.ย.53 – มี.ค.54

มิ.ย.53 – ก.ค.53

มิ.ย.53 – มี.ค.54

ก.ค.53 – ส.ค.53

ก.ย.53 - ต.ค.53

 

ต.ค.53 – พ.ย.53

 

มิ.ย.53 – มี.ค.54

มิ.ย.53 – มี.ค.54

ก.ค.53

ก.พ.54

 

น.ส.วันเพ็ญ

น.ส.วันเพ็ญ/คณะกรรมการ

 

น.ส.ทัศนีย์พร/น.ส.วันเพ็ญ

น.ส.ทัศนีย์พร/คณะครู

น.ส.วันเพ็ญ/คณะครู

น.ส.ภคพร/คณะครู

น.ส.ภคพร

น.ส.ภคพร/คณะครู

ครูประจำชั้น

น.ส.วันเพ็ญ/คณะครู

น.ส.วันเพ็ญ/คณะครู

 

น.ส.วันเพ็ญ/คณะครู

 

น.ส.วันเพ็ญ/คณะครู

น.ส.วันเพ็ญ/คณะครู

น.ส.ทัศนีย์พร/น.ส.วันเพ็ญ น.ส.ทัศนีย์พร/น.ส.วันเพ็ญ        /นักการภารโรง

 1. ติดตามผลและประเมินผล
 2. สรุปผลการประเมิน

มิ.ย.53-มี.ค.54

ต.ค.53,เม.ย.54

น.ส.วันเพ็ญ

น.ส.วันเพ็ญ

 

 

 

 

  6. ทรัพยากร

บุคลากร        คณะครู นักเรียน  นักการภารโรง

          งบประมาณ    -  จากงบประมาณจัดสรร

-   จากงบประมาณรายหัว            

 

   7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ในทุกกลุ่มสาระและสามารถใช้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

1  การสังเกต

2. สอบถาม

3. การนิเทศติดตามผล

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

 

   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      8.1  นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ดีขึ้น

      8.2  นักเรียนร้อยละ 80 รักการอ่านและสามารถบันทึกสาระที่อ่านได้

      8.3  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 

9. งบประมาณ จำนวนเงิน  60,000 บาท

         

 

 

   ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสาววันเพ็ญ   ตันศิริ)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

โครงการ                                                ส่งเสริมสุขภาพ

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม 2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

 

                ความมุ่งหมายและหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม           มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การใช้เวลายามว่าง ในการปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านต่อความสามารถ  ในการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน เห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ ทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนเพื่อให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง    มีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถสูงสุด จึงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อม ทางด้านร่างกาย จิตใจ และพร้อมในการเรียนรู้

 

2. วัตถุประสงค์

 

                2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                2.2 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

          2.3 ผู้เรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

                2.4 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู และผู้อื่น

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

                    3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                    3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

                    3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพ/มีร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

                      ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                    3.1.4 ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและผู้อื่น

                    3.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

 

                    3.2.1 ผู้เรียนทุกคนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                    3.2.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

                    3.2.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกาย

                      ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1 เสนอโครงการ

                4.2 ประชุมคณะกรรมการ

                4.3 จัดเตรียมวัสดุ

                4.4 ดำเนินงานตามโครงการ

                4.5 สรุปโครงการและประเมินผลผลโครงการ

 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และ

   กิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 53

 

นางสาวชัชฐาณัฐ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 งานอนามัยโรงเรียน

   2.2 ป้ายนิเทศการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

   2.3 การส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย

   2.4 การจัดกิจกรรม อย.น้อย

   2.5 กิจกรรมโรงเรียนคู่หู ทันตสุขภาพ

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

3. ประเมินโครงการ

 

มี.ค. 54

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

 

6. งบประมาณ

 

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

5,000

-

5,000

 

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทาน

   อาหารที่มีคุณค่า

1.ตรวจบันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม

1.แบบบันทึกรายงานผล

  การจัดกิจกรรม

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ออกกำลังกายอย่าง

   สม่ำเสมอ

2.สังเกต

2.แบบบันทึกรายงานผล

  การสังเกต

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติ

   กิจวัตรประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย

 

 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์

   มาตรฐานของกรมอนามัย

 

 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์

   มาตรฐานของกรมอนามัย

 

 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการตรวจร่างกาย

   การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น การได้ยิน และมี

   รายงานผลการตรวจร่างกาย

 

 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สมรรถภาพ/มีร่างกาย

   แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

   ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความมั่นใจและ

   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 

 

9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส                 

    มีมุนษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและผู้อื่น

 

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                นักเรียนได้รับการเสริมสร้างจนเกิดสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 

 

 

                            ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                         (นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์)                                       (นาย……………………………)

 

         ครู  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

โครงการ                                                อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางวารี  พันธุ์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         16 พฤษภาคม 2553 - 1 เมษายน 2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก นอกจากนั้นแล้วนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยังให้โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน โดยมุ่งเน้นให้เด็กอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนโดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้ผ่านทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป ดังนั้น โรงเรียนได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี

                ทุกคน

                2.2  ส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมได้รับประทานอาหารในราคาถูก

                2.3  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีพฤติกรรมในด้านต่างๆ ดีขึ้น เช่น

                การเข้าแถว การรักษาความสะอาด มารยาทในการรับประทานอาหารฯ

                2.4  เพื่อพัฒนา จัดหาและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดทำอาหารกลางวัน  

 

3. เป้าหมาย

                3.1  นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีอาหารกลางวันรับประทานร้อยละ 100%

 

4. กิจกรรม

                4.1  จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร                                    14 พ.ค. 53

                4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                             14 พ.ค. 53

                4.3  ประชุมคณะกรรมการ                                15 พ.ค. 53

                4.4  ดำเนินการตามโครงการ                                             16 พ.ค. 53

                4.5  ประเมินผล                                                                    30 มี.ค. 54

                4.6  เสนอข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป           31 มี.ค. 54                            

 

5. งบประมาณ

                5.1 จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

                5.2 งบจากดอกผลกองทุนอาหารกลางวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

               ฉะเชิงเทรา เขต 2 จัดสรรให้

                5.3 เงินอุดหนุน (รายหัว) ในการจัดหา พัฒนา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

               จัดทำอาหารกลางวัน                      

 

 

6. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัด

วิธีการวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

1. นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ถึง     

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้

   รับประทานอาหารกลางวัน

   ทุกคน

สังเกต

สอบถาม

แบบสังเกตพฤติกรรม

 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการ

   รับประทานอาหารที่ดี

 

 

3. นักเรียนทุกคนได้รับประทาน

   อาหารที่มีคุณค่า

 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1  เพื่อให้นักเรียนอนุบาลศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

                ฟรีทุกคน

                7.2  เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้รับประทานอาหารในราคาถูก

                7.3  เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีพฤติกรรมในด้านต่างๆ ดีขึ้น เช่น

                การเข้าแถว การักษาความสะอาด มารยาทในการรับประทานอาหารฯ

                7.4  เพื่อจัดหา พัฒนา และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดทำอาหารกลางวัน

 

 

                          ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                        (นางวารี  พันธุ์สิน)                                    (นาย……………………………)

 

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

โครงการ                                                แนะแนวในโรงเรียน

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจีระนันท์ ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 - มีนาคม 2554

****************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรและการที่จะพัฒนานักเรียนดังกล่าว สิ่งสำคัญคือการรู้จักนักเรียนอย่างถูกต้อง “การแนะแนว” เป็นกระบวนการและเป็นงานที่จะทำให้ครูทุกคนได้รู้จักนักเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด

                จากสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการที่กระบวนการรู้จักนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีการวิเคราะห์และนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุม ทั้งด้านบุคลิกภาพการศึกษาและอาชีพ จึงจัดให้มีโครงการแนะแนวในโรงเรียน

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อพัฒนากระบวนการแนะแนวในโรงเรียน ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง และ

                มีประสิทธิภาพ

                2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย

                ด้านกระบวนการแนะแนว

                2.3  เพื่อให้โรงเรียนมีการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและ

                เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

                2.4  เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วม

                ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                2.5  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

                2.6  เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความพิเศษด้านต่างๆ เชิงสร้างสรรค์

 

3. เป้าหมาย

                3.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

                3.2  ผู้เรียนร้อยละ 87 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

                3.3  ผู้เรียนร้อยละ 87 ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

4. งานและขั้นตอนในการดำเนินงาน

                4.1  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

                4.2  ดำเนินงานตามโครงการ

                                4.2.1 งานแนะแนว

                                      4.2.1.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

                                                - จัดทำระเบียบสะสม

                                                - วิเคราะห์ข้อมูล

                                                - เยี่ยมบ้าน

                                                - ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี

                                     4.2.1.2 บริการสนเทศ

                                                - จัดป้ายนิเทศ

                                                - จัดทำเอกสารแนะแนว

                                                - จัดกิจกรรมโฮมรูม

                                                - จัดกิจกรรมคาบแนะแนว

                                     4.2.1.3 บริการจัดวางตัวบุคคล

                                                - สำรวจศึกษาข้อมูล

                                                - สอนซ่อมเสริม

                                                - ให้ทุนการศึกษา

                                     4.2.1.4 บริการให้คำปรึกษา

                                                - สำรวจและศึกษาข้อมูล

                                                - ให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม

                                                - ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

                                     4.2.1.5 บริการติดตามและประเมินผล

                                                - ติดตามกิจกรรมทั้ง 5 บริการ

                                                - ติดตามนักเรียนที่ได้รับบริการ แนะแนว

                                4.2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

                                     2.2.1 ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง

                                42.3 งานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

                                     2.3.1 จัดทำข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

                                     2.3.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

                4.3  ประเมินโครงการ

 

 

 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรม

   ของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 53

 

นางจีระนันท์/คณะครู

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 งานแนะแนว

      2.1.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

                - จัดทำระเบียบสะสม

                - วิเคราะห์ข้อมูล

                - เยี่ยมบ้าน

                - ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี

      2.1.2 บริการสนเทศ

                - จัดป้ายนิเทศ

                - จัดทำเอกสารแนะแนว

                - จัดกิจกรรมโฮมรูม

                - จัดกิจกรรมคาบแนะแนว

      2.1.3 บริการจัดวางตัวบุคคล

                - สำรวจศึกษาข้อมูล

                - สอนซ่อมเสริม

                - ให้ทุนการศึกษา

      2.1.4 บริการให้คำปรึกษา

                - สำรวจและศึกษาข้อมูล

                - ให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม

                - ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

      2.1.5 บริการติดตามและประเมินผล

                - ติดตามกิจกรรมทั้ง 5 บริการ

                - ติดตามนักเรียนที่ได้รับบริการ แนะแนว

   2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

      2.2.1 ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง

      2.2.2 เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

   2.3 งานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

      2.3.1 จัดทำข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

      2.3.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53

พ.ค. 53 – มิ.ย,53

ส.ค.53 , ธ.ค.53

พ.ค. 53 – มิ.ย.53

 

พ.ค.53

มิ.ย.53

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

 

พ.ค.53

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

 

พ.ค.53

พ.ค.53 - มี.ค.54

พ.ค.53 - มี.ค.54

 

มี.ค.54

มี.ค.54

 

พ.ค.53 - มี.ค.54

 

พ.ค.53 - มี.ค.54

 

พ.ค.53

มิ.ย.53

 

 

 

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

นางกุลวดี/คณะครู

นางจีระนันท์

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์

 

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

นางจีระนันท์/คณะครู

 

นางจีระนันท์/คณะครู

 

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

นางจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

3. ประเมินโครงการ

 

มี.ค. 54

นางจีระนันท์

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

5,000

-

5,000

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านการศึกษา

   อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

1.ตรวจบันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม

1.แบบบันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

2.สังเกต

2.แบบบันทึกรายงานผล

3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่มีความต้องการพิเศษ

   ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

 

การสังเกต

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  กระบวนการแนะแนวในโรงเรียน ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง และมีประสิทธิภาพ

8.2  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย ด้านกระบวนการ

      แนะแนว

                8.3  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ

                ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

                8.4  ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ

                นักเรียน

                8.5  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

                8.6  นักเรียนได้แสดงความพิเศษด้านต่างๆ เชิงสร้างสรรค์

                8.7  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางจีระนันท์  ทองศิริ)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

โครงการ                                                ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         16 พฤษภาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554

 -----------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนกับชุมชนเป็นกระบวนการสองทางที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่สภาพปัจจุบันพบว่าโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันน้อยมาก ปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดบัญญัติ 10 ประการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยให้โรงเรียนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของชุมชน โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

    2.1  เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

    2.2  เพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยความช่วยเหลือของชุมชน

    2.3  เพื่อส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน เข้าร่วม ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน

   

 

3. เป้าหมาย

    3.1  ครูร้อยละ 80 มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและองค์กรต่างๆ

    3.2  ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนา และบริจาคเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้โรงเรียน

 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.ประชุมคณะทำงาน วางแผนการปฏิบัติงาน

3.ดำเนินการตามแผน

  3.1 เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน

  3.2 เชิญชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ในโรงเรียน

  3.3 จัดทำวารสาร จุลสาร Website

เผยแพร่กิจกรรม กิจการของโรงเรียน

  3.4 ดำเนินงานธุรการการประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา

  3.5 ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน ชุมชน เพื่อให้เข้าช่วยเหลือโรงเรียน

  3.6 ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์

 

4. นิเทศ ติดตาม

5. สรุป รายงาน ประเมินผล

 

พ.ค.53

พ.ค.53

 

 

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

 

ต.ค.53, มี.ค.54

 

มิ.ย.53 , พ.ย.53

 

ตลอดปีกาศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

มี.ค.54

มี.ค.54

นางสาวชัชฐาณัฐ

คณะกรรมการ

 

 

นางสาวชัชฐาณัฐ/คณะครู

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

นางสาวชัชฐาณัฐ/

คณะกรรมการ

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

นางสาวชัชฐาณัฐ/

คณะกรรมการ

นางสาวชัชฐาณัฐ/

นางสาวชัชฐาณัฐ/

 

 

5. งบประมาณที่ใช้    5,000  บาท

6. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. ครูเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและองค์กรต่างๆ

-บันทึกการมีส่วนร่วมกับชุมชน

-สมุดบันทึก

2. ชุมชนและองค์กรต่างๆ

เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน

-บันทึกการมีส่วนร่วมกับชุมชน

-สมุดบันทึก

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์)

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

โครงการ                                                พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายศิริพงษ์  ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 - เมษายน 2554

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. 1.       หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพให้บรรลุจุดหมายของ พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2542 และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานที่ 16  ให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพนั้นโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสภาพที่สะอาด สวยงาม สดชื่น งานอาคารสถานที่ จำเป็นต้องมีการต่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ สะดวก ปลอดภัยรวมทั้งดูแล ติดตามในเรื่องสาธารณูปโภคให้ดี มีประสิทธิภาพ ใช้ได้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ครูมีสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพียงพอ โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม สะดวก และเหมาะสำหรับบริการชุมชน

 

 

    2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ

          2.2  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้

                 นอกห้องเรียนได้

2.3  เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมในด้านการบริการชุมชน

2.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่

 

 

     3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 พื้นที่ร้อยละ 80 ของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัด

        กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 พื้นที่บริเวณสนามหญ้า สวนหย่อมและพื้นที่ทั่วโรงเรียนได้รับการดูแลรักษา ตกแต่ง

                        เพิ่มเติมให้สวยงาม

3.2.2 อาคารสถานที่ทุกอาคารที่ใช้เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ และบริเวณใน              

        โรงเรียนอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

 

    4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

             4.1  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

        4.2  ประชุมชี้แจงโครงการ

        4.3  ดำเนินการตามโครงการ

        4.4  สรุปผลและประเมินผล

 

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

รายการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

2.ประชุมชี้แจง วางแผน เพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายและผู้รับผิดชอบ

3.ดำเนินงานตามโครงการ

3.1      จัดสวนหย่อมหน้าอาคารพิเศษวันครู

3.2      ปรับพื้นและปูหญ้าด้านข้างสนามหน้าบริเวณเสาธง

3.3      ปรับพื้นและปลูกหญ้าหน้าอาคารอนุบาล

3.4      ปรับปรุงสาธารณูปโภค(ประปา)

3.5      ปรับปรุงด้านล่างอาคารพิเศษวันครูเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และห้องประชุม

3.6      ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ

3.7      จัดทำพื้นที่สำหรับสนามเด็กเล่น

3.8      ปรับพื้น/เทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเดินไปห้องน้ำ , บริเวณด้านหลังอาคารสปช.105, ด้านหน้าอาคาร008

4.ประเมินผลโครงการ

พ.ค.53

พ.ค.53

 

 

มิ.ย.53 – ก.ค.53

ส.ค.53 – ก.ย.53

 

ก.ย.53 - ต.ค.53

ต.ค.53 – พ.ย.53

ม.ค.54 – มี.ค.54

 

ตลอดปีการศึกษา

ก.พ.54 – มี.ค.54

ก.พ.54 – มี.ค.54

 

 

มี.ค.54

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์/กรรมการ

 

 

นายศิริพงษ์/คณะครู

นายศิริพงษ์/คณะครู

 

นายศิริพงษ์/นักการ

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

นายศิริพงษ์/กรรมการ

นายศิริพงษ์

นายศิริพงษ์

 

 

นายศิริพงษ์

 

 

  7. ทรัพยากร

บุคลากร        คณะครู นักเรียน  นักการภารโรง

          งบประมาณ    -  จากงบประมาณจัดสรร

-  จากการระดมทรัพยากรภายนอก

-   จากงบประมาณรายหัว            

 

 8. การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

1  การสังเกต

2. สอบถาม

3. การนิเทศติดตามผล

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

 

   9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                9.1  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้

                นอกห้องเรียนได้

                9.2  โรงเรียนมีสถานที่พร้อมในด้านการบริการชุมชน

                9.3  นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่

 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นายศิริพงษ์  ทองศิริ)

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

  ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

โครงการ                                                ประชาธิปไตยในโรงเรียน

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวชัชฐาณัฐ พงษ์พันธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                โรงเรียนเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมากมายรองมาจากสังคมครอบครัว ดังนั้นโรงเรียนจะต้องฝึกอบรมและจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยและปลูกฝังจิตสำนึกด้านประชาธิปไตยให้มีอยู่ในจิตใจ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กเพื่อจะได้  มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตด้านประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทุกคน

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้

                2.2  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

                2.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวิสัยของความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม

                2.4  เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง

                2.5  เพื่อส่งเสริมให้รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน รู้จักอดทนอดกลั้น ไม่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหา

                2.6  เพื่อแก้ไขไม่ให้นักเรียนไปมั่วสุมอยู่ตามร้านเกมคอมพิวเตอร์

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

                3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

                      3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัยความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม

                3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีระเบียบวินัยต่อตนเอง

                3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 80 ไม่ติดเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

                3.2.1  นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้

                      3.2.2  มีสภานักเรียน นักเรียนและสมาชิกไม่ต่ำกว่า 25 คน

                      3.2.3  สภานักเรียนสามารถร่วมกันแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เองและร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ

                        ภายในโรงเรียนได้

 

4. กิจกรรมของโครงการ

                4.1 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

                4.2 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้นำ

                4.3 กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน

                4.4 กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

                4.5 กิจกรรมจริยศึกษาในโรงเรียน

                4.6 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                5.1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร

                5.2 ประชุมชี้แจงกิจกรรม

                5.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ

                5.4 ดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ / กิจกรรม

                6.5 สรุปผลการดำเนินงาน

 

 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

 

 

รายการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำโครงการเสนอผู้เสนอ

เม.ย.53

น.ส.ชัชฐาณัฐ

2. ประชุมชี้แจงกิจกรรม

พ.ค.53

คณะกรรมการ

3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม

พ.ค.53

น.ส.ชัชฐาณัฐ

4. ดำเนินโครงการ / กิจกรรม

พ.ค.53-มี.ค.54

น.ส.ชัชฐาณัฐ/คณะครู

5. สรุปผลการดำเนินงาน

ส.ค.53, พ.ย.53, มี.ค.54

น.ส.ชัชฐาณัฐ

 

 

7. ทรัพยากรที่ต้องการ

                7.1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียน

                7.2 งบประมาณ 10,000 บาท

 

8. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. นักเรียนแก้ปัญหาได้

การสังเกต

แบบสังเกตความพึงพอใจของครู

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ

 

ของนักเรียนและของผู้ปกครอง

3. เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ

 

 

4. มีระเบียบวินัยทั้งต่อหน้า-ลับหลัง

 

 

5. มีความอดทอนอดกลั้น

 

 

6. เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้

 

 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1 นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยเหตุผล

                8.2 นักเรียนมีนิสัยของความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                8.3 นักเรียนประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและของตนเอง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

                8.4 นักเรียนรู้จักอดทนอดกลั้น รู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ รู้จักผิดชอบชั่วดี

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์)

ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

 

(นาย……………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

โครงการ                                                พัฒนาระบบสารสนเทศ

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวทัศนีย์พร  สิทธินันทน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 -  มีนาคม 2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เป็นโรงเรียนตัวอย่างหรือต้นแบบในการปฏิบัติแก่โรงเรียนอื่นๆ ให้มี การพัฒนาและอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ระบบสารสนเทศ เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งซึ่งโรงเรียนจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศอีกทั้งหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2544 ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเด็กนักเรียน เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้เด็ก เก่ง ดี มีสุข ดังนั้นโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1  เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน

                2.2  เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ

                2.3  เพื่อจัดหา ซ่อมบำรุง ปรับปรุง สื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้สามารถใช้การ

                ได้ตลอดเวลา

 

3. เป้าหมาย

                3.1  จัดหา ซื้อ ซ่อมบำรุง พัฒนา สื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้เพียงพอ

                 ต่อความต้องการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบสแตนอโลนประจำทุกห้องเรียนรวมทั้ง

                 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ คอมพิวเตอร์Notebook การเชื่อมโยงระบบ(Land) รวมทั้ง

                 ระบบ Internet ภายในโรงเรียน ระบบจานดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น

                 กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

                3.2  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                3.3  บุคลากรของโรงเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                ตลอดปีการศึกษา

 

5. กิจกรรม

                5.1  จัดหาและพัฒนาคอมพิวเตอร์แบบสแตนอโลนประจำทุกห้องเรียนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้

                 ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

                5.2  จัดหาและพัฒนาคอมพิวเตอร์Notebook

                5.3  จัดหาพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในโรงเรียน

                5.4  จัดหาพัฒนาสื่อที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยี

                5.5  จัดหาพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน

 

6. ทรัพยากรที่ต้องการ

                6.1  นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และชุมชน

                6.2  งบประมาณ เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  300,000 บาท

                                - จากเงินสวัสดิการของโรงเรียน

                                - จากเงินบริจาค

                                - จากเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุน

                                - อื่น ๆ

 

7. การประเมินผล

                สังเกตและสอบถาม

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1 สามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน

                7.2 สามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

 

 

 

                         ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                (นางสาวทัศนีย์พร  สิทธินันทน์)                               (นาย……………………………)

 

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

โครงการ                                เด็กดีศรีเกาะแก้ว

แผนงาน                                งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจีระนันท์  ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)            

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน        พฤษภาคม 2553 - มีนาคม 2554

………………………………………………………………………………………………

 1. 1.       หลักการและเหตุผล

              สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม การรณรงค์ทำความดี จะทำให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่นักเรียน  เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี ทำในกิจที่ชอบจนเป็นนิสัย และสามารถนำไปขยายผลในครอบครัว สังคม ชุมชน จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรวมทั้งแก้ปัญหาชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ สมควรที่บุคคลในสถานศึกษา พึงยึดหลักการทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ และถ่ายทอดอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี

 

 1. 2.        วัตถุประสงค์

             2.1   เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องการทำความดี 

             2.2   ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

             2.3   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

   2.4   เพื่อให้นักเรียนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

             2.5   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำตนเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่การทำความดีให้ผู้อื่นได้

 

    3.  เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

               3.1.1  คณะครูร้อยละ 80  ในโรงเรียน สอดแทรกคุณธรรมและฝึกให้นักเรียนทำความดี

               3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

                     3.1.3  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

                     3.1.4  นักเรียนร้อยละ 80 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

               3.2.1  จัดให้มีการชมเชยนักเรียนซึ่งทำความดี ในระดับชั้นเรียนภายในสิ้นปีการศึกษา

               3.2.2  จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรหรือของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำความดีในรอบปี 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ทรัพยากรที่ต้องการ

                4.1 บุคลากร

                          4.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน

                          4.1.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

            4.1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครู

            4.1.4 นักเรียน

5.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

              5.1  สาระสำคัญของกิจกรรม  ( ขั้นตอนการดำเนินการ )

   5.1.1  เสนอขออนุมัติโครงการ

                  5.1.2  ประชุมคณะทำงาน

                  5.1.3  ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึก

                             ในการทำความดี

                                     5.1.3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

                                    การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

                                     5.1.3.2 กิจกรรมบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

                          5.1.3.3 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

                          5.1.3.4 กิจกรรมบันทึกความดี

                  5.1.4  จัดทำเกียรติบัตรหรือของรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำความดีในรอบปี

                  5.1.5  ดำเนินกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่ทำความดีในโรงเรียน

                  5.1.6  ประเมินผลการดำเนินงาน

    5.2 แผนดำเนินการ (ปฏิทินปฏิบัติงาน)

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.ประชุมคณะทำงาน วางแผนการปฏิบัติงาน

3.ดำเนินการตามแผน

  3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอด

แทรกคุณธรรมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

  3.2 กิจกรรมบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

  3.3 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

  3.4 กิจกรรมบันทึกความดี

4.จัดทำเกียรติบัตร/รางวัลให้นักเรียนที่ทำความดีในรอบปี

5.ดำเนินการยกย่องชมเชยผู้ที่ทำความดีในโรงเรียน

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

พ.ค.53

พ.ค.53

 

 

ตลอดปีการศึกษา

 

 

ก.ย.53 , ก.พ.54

 

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

มี.ค.54

 

มี.ค.54

 

มี.ค.54

นางจีระนันท์

คณะกรรมการ

 

 

คณะครู

 

 

นางจีระนันท์/คณะครู

 

คณะครู

นางจีระนันท์/คณะครู

นางจีระนันท์

 

นางจีระนันท์

 

นางจีระนันท์

 

6.  งบประมาณ

      ใช้งบประมาณจากแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  2,000  บาท

       รายละเอียดการใช้งบประมาณ

 

กิจกรรม

 

งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบ แทน

ค่าใช้

จ่าย

ค่าวัสดุ

ค่าครุ

ภัณฑ์

 1. เสนอขออนุมัติโครงการ
 2. ประชุมคณะทำงาน
 3. ดำเนินงานตามแผน

-  จัดทำเอกสารโครงการ

-  จัดทำเกียรติบัตรหรือของรางวัล

      4.  ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

500

1,500

 

 

 

 

 

500

1,500

 

 

 

7.  การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

  วิธีการวัดและประเมินผล

    เครื่องมือวัดและประเมินผล

1.  คณะครูร้อยละ  80  ในโรงเรียน  สอดแทรกคุณธรรมและฝึกให้นักเรียนทำความดี

2.  นักเรียนร้อยละ  80 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง                                                          3.  นักเรียนร้อยละ 80 เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน                                                            4.  นักเรียนร้อยละ 80 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 สังเกต/สัมภาษณ์

 

สังเกต/สัมภาษณ์

 

สังเกต/สัมภาษณ์

 

สังเกต/สัมภาษณ์

แบบสังเกต/

แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินคุณลักษณะ

แบบสังเกต/

แบบสัมภาษณ์

แบบสังเกต/

       แบบสัมภาษณ์

 

 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1  ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนในเรื่องการทำความดี

                8.2  นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

                8.3  นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

                8.4  นักเรียนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

                8.5  นักเรียนทำตนเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่การทำความดีให้ผู้อื่นได้

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางจีระนันท์ ทองศิริ)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

โครงการ                                                ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

แผนงาน                                                งานบริหารทั่วไป      

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสุคนธา  ภุคุกะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน                         พฤษภาคม  2553 – มีนาคม  2554

...................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบัน สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพเศรษฐกิจประสบปัญหา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะการแสวงหาทางด้านวัตถุที่ละเลยในด้านคุณธรรม ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ได้กำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญไว้ประการหนึ่งคือ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาระวิชา ดังนั้นโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน  เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องพัฒนาเยาวชนให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงาม จึงได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง  เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

2.2  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต

2.3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที

2.4  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

2.5  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

2.6  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

 

3.   เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

    3.1.1  นักเรียน ร้อยละ  80  มีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

    3.1.2  นักเรียน ร้อยละ  80  มีความซื่อสัตย์สุจริต

    3.1.3  นักเรียน ร้อยละ  80  มีความกตัญญูกตเวที

    3.1.4  นักเรียน ร้อยละ  80  มีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

    3.1.5  นักเรียน ร้อยละ  80  มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

    3.1.6  นักเรียน ร้อยละ  80  มีความนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

 

3.2 เชิงคุณภาพ

     3.2.1  นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

     3.2.2  นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

     3.2.3  นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที

     3.2.4  นักเรียนมีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

     3.2.5  นักเรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

     3.2.6  นักเรียนมีความนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

 

 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1  ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ

                4.2  ดำเนินงานตามโครงการ

4.2.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนหน้าเสาธง

4.2.2 สอนธรรมโดยพระสงฆ์

4.2.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

4.2.4 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

4.2.5 ฝึกนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย

4.2.6 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ

4.2.7 ส่งเสริมการทำความดีโดยใช้สมุดบันทึกความดี

4.2.8 ทัศนศึกษา

4.2.9 จัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ

4.2.10 เข้าค่ายธรรมะ

4.2.11 สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์

4.2.12 กิจกรรมยิ้มไหว้  ทักทายกันทุกเช้า

4.3 ประเมินผลโครงการ

 

 

 

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน          

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงาน

2. ดำเนินงานตามโครงการ

    2.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนหน้าเสาธง

    2.2 สอนธรรมโดยพระสงฆ์

    2.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

    2.4 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

    2.5 ฝึกนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย

    2.6 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ

    2.7 ส่งเสริมการทำความดีโดยใช้สมุดบันทึกความดี

    2.8 ทัศนศึกษา

    2.9 จัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และวันสำคัญ

         ต่าง ๆ

   2.10 เข้าค่ายธรรมะ

   2.11 สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์

 

   2.12 กิจกรรมยิ้มไหว้  ทักทายกันทุกเช้า

 

3. ประเมินผลโครงการ

 

พ.ค. 53

 

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

ม.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

 

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

 

พ.ค. 53 - มี.ค. 54

 

มี.ค.54

นางสุคนธา

 

ครูทุกท่าน

พระสงฆ์

ผู้กำกับลูกเสือ

ผู้กำกับลูกเสือ

นางสุคนธา

นางวารี/ครูทุกท่าน/นักเรียน

นางสุคนธา

นางวารี/ครูทุกท่าน

นางสุคนธา/ครูทุกท่าน/นักเรียน

นางวารี/ครูทุกท่าน/นักเรียน

นางสุคนธา/ครูทุกท่าน/นักเรียน

นางสุคนธา/ครูทุกท่าน/นักเรียน

นางสุคนธา

 

 

   6. งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

200,000

5,000

-

205,000

  

 7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัย  มีความรับผิดชอบ

2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์ สุจริต

3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความกตัญญูกตเวที

4.  ผู้เรียนร้อยละ 80มีความเมตตากรุณา 

     โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว

5.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประหยัดและ

    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

6.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์

    ต่อส่วนรวม

 

1. ตรวจบันทึกรายงาน

    กิจกรรม

2. สังเกตพฤติกรรม

3. สอบถาม, สัมภาษณ์

 

 

1. แบบบันทึกรายงานผล

    การจัดกิจกรรม

2. แบบบันทึกการสังเกต

3. แบบสอบถาม,

   แบบสัมภาษณ์

 

 

  8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนเป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางสุคนธา  ภุคุกะ)

    ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………)

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

แผนงาน                                                งานงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวทัศนีย์พร  สิทธินันทน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม 2554

.............................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

                การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน งบประมาณจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ซึ่งกลุ่มงานงบประมาณเป็นหน่วยงาน  ที่มีภารกิจหลักในการให้บริการ  อำนวยความสะดวก  และบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มงานงบประมาณ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบ การบริหารงานงบประมาณ  เพื่อให้ภารกิจการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. วัตถุประสงค์

                2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ ให้                                  สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

                2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานโยบายและแผน ระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการ                บริหารงานงบประมาณ

                2.3 เพื่อพัฒนางานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                2.4 เพื่อจัดระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

                                3.1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตาม             แผนปฏิบัติการประจำปี

                                3.1.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ได้รับการบริการอย่างครอบคลุม 

                3.2 เชิงคุณภาพ

                                3.2.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ

                                3.2.2 การดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์

                                3.2.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1 ขั้นเตรียมการ

                - ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

4.2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม)

                 - การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

                 - การพัฒนางานการบริหารการเงินและบัญชี

                 - การพัฒนางานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

                 - การพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน

                 - การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ

                 - การพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

                 - การตรวจสอบ ติดตาม การเงินและบัญชีภายในสถานศึกษา

                 - การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารงานงบประมาณ

4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมการ

- ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

 

2. ขั้นดำเนินการ (กิจกรรม)

- การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

 

- การพัฒนางานการบริหารการเงินและบัญชี

- การพัฒนางานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

- การพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน

 

- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ

การบริหารงบประมาณ

- การพัฒนางานบริหารจัดการทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา

- การตรวจสอบ  ติดตาม  การเงินและบัญชี

ภายในสถานศึกษา

- การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  การบริหารงานงบประมาณ

3. ขั้นสรุปและประเมินผล

มี.ค.53

 

 

 

 

 

มี.ค.53

 

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

 

ก.พ.54

 

ก.ย.53 , มี.ค.54

 

มี.ค.54

 

 

น.ส.ทัศนีย์พร/คณะกรรมการ

น.ส.ทัศนีย์พร/คณะกรรมการ

 

น.ส.ทัศนีย์พร/คณะกรรมการ

นางสุคนธา

น.ส.ทัศนีย์พร

น.ส.ทัศนีย์พร/คณะกรรมการ

น.ส.ทัศนีย์พร

 

น.ส.ทัศนีย์พร

 

น.ส.ทัศนีย์พร

 

ผู้บริหาร

 

น.ส.ทัศนีย์พร

 

 

6.งบประมาณ……………….บาท (เงินอุดหนุนฯ ………….บาท เงินรายได้ฯ ……….…. บาท เงินอื่นๆ……………. บาท)

 

ช่วงที่ 1

อุดหนุน

รายได้

งบประมาณ

อื่นๆ

รวม

ด้านดำเนินงาน

ตอบแทน

 

 

 

 

 

ใช้สอย

 

 

 

 

 

วัสดุ

 

 

 

 

 

ด้านลงทุน

ครุภัณฑ์

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

ประปา

 

 

 

 

 

โทรศัพท์

 

 

 

 

 

อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

ช่วงที่ 2

อุดหนุน

รายได้

งบประมาณ

อื่นๆ

รวม

ด้านดำเนินงาน

ตอบแทน

 

 

 

 

 

ใช้สอย

 

 

 

 

 

วัสดุ

 

 

 

 

 

ด้านลงทุน

ครุภัณฑ์

 

 

 

 

 

ปรับปรุง

 

 

 

 

 

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

ประปา

 

 

 

 

 

โทรศัพท์

 

 

 

 

 

อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

บุคลากร

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1.  การเบิกจ่ายเงิน  หลักฐานการเงินและบัญชี

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2.  การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ  หลักฐานงานพัสดุ  และการบริหารสินทรัพย์  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

3.  มีระบบข้อมูล  สารสนเทศ  และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานงบประมาณ

4.  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและ   การลงทุนเพื่อการศึกษา

5.  มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  และรายงานการตรวจสอบการเงินและบัญชีภายในสถานศึกษา

6.  รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ

7.  บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

8.  รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2553

 

ตรวจบันทึก

 

ตรวจบันทึก

 

 

สังเกต/สอบถาม

 

ตรวจบันทึก

 

ตรวจรายงาน

 

 

ตรวจรายงาน

 

สอบถาม

ตรวจรายงาน

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

สมุดบัญชีและทะเบียนคุม

หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

 

สารสนเทศกลุ่มงานฯ

 

ทะเบียนคุม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการตรวจสอบ

การเงินและบัญชี

 

รายงานการวิจัย

 

แบบสอบถาม

รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                8.1 การบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ สามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ

                8.2 งานโยบายและแผน ระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการบริหารงานงบประมาณ

                8.3 งานการบริหารจัดการทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได้รับการพัฒนา

                8.4 ระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ

                8.5 บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดผลดี ต่อทางราชการและโรงเรียน

 

 

                        ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                (นางสาวทัศนีย์พร สิทธินันทน์)                                        (นาย……………………)

   ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

โครงการ                                                สร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงาน                                                งานบุคลากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         16  พฤษภาคม  2553 – 31 มีนาคม  2554

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1.       หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ที่ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมโดยมุ่งมั่น อุทิศตน เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ เพื่อให้โรงเรียนประสบความความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และเป็นการสร้างเสริมความศรัทธาต่อสถาบันองค์กรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งต่อไป

 

 1. 2.       วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

          2.2  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาศรัทธาต่อสถาบันองค์กร

 

 1. 3.       เป้าหมาย

        3.1 เชิงปริมาณ

               3.2.1 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงพอใจและศรัทธาในสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน

 

          3.2 เชิงคุณภาพ

               3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญ กำลังใจในการทำงาน และศรัทธาต่อโรงเรียน

              

 1. 4.       งบประมาณ      50,000  บาท

 

 1. 5.       ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนโครงการ

2. สนับสนุนครูที่มีผลงานด้านต่างๆ ,  มอบของระลึกให้กับครูในโอกาสต่างๆ

3. เยี่ยมเยียนครูที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

4. เลี้ยงรับ – ส่ง ข้าราชการครูที่ย้าย

5. จัดครูและบุคลากรศึกษาดูงาน

6. ประเมินผลโครงการ 

10  พ.ค.2553

16  พ.ค. 2553

 

ตลอดปีการศึกษา

 

ตลอดปีการศึกษา

ต.ค.53,มี.ค.54

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

นางสาวชัชฐาณัฐ

 

 

 1. 6.       การประเมินผลโครงการ

 

          ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1.บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2.บุคลากรในโรงเรียนเกิดความศรัทธาต่อสถาบันองค์กร

 

สอบถาม

 

สอบถาม

แบบสอบถาม

 

แบบสอบถาม

 

 1. 7.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

7.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาศรัทธาต่อสถาบันองค์กร

 

 

ผู้ขออนุมัติโครงการ

 

 

(นางสาวชัชฐาณัฐ  พงษ์พันธุ์)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ                                                พัฒนาบุคลากร

แผนงาน                                                งานบุคลากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางนิจพร  เสนฉิม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ             โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

ลักษณะโครงการ                    โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2553 – มีนาคม  2554

***************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการพัฒนาโรงเรียน  เพราะการดำเนินการต่างในโรงเรียนจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ    การพัฒนาบุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากนี้รวมถึงการส่งเสริมขวัญกำลังใจ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

            2.2 เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน

            2.3 เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน

 

3. เป้าหมาย

                3.1 เชิงปริมาณ

               3.2.1  บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ  80  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                     3.1.2  บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ  80  สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้

                        อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                3.2 เชิงคุณภาพ

                     3.1.1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ

                        ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยิ่งขึ้น

                     3.1.2 บุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

                4.1  เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                4.2  ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินงาน

          4.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

          4.4  ดำเนินงานตามโครงการ

                4.5  สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของ

    โครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 53

 

นางนิจพรและคณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

   2.2 ศึกษาดูงานต่างโรงเรียน

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

นางนิจพร     

นางนิจพร

3. ประเมินโครงการ

 

มี.ค. 54

นางนิจพร

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

50,000

-

-

50,000

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

1. บุคลกรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

1. ตรวจบันทึกรายงาน

   ผลการจัดกิจกรรม

1. แบบบันทึกรายงาน

   ผลการจัดกิจกรรม

2. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2. สังเกต / สัมภาษณ์

2. แบบบันทึกการสังเกต

3. บุคลกรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       8.1  บุคลกรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

       8.2  บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

       8.3  บุคลกรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษา

 

 

ผู้เสนอโครงการ

 

 

(นางนิจพร  เสนฉิม)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

(นาย……………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

 


Tags : สมศ ประเมินโครงการ 2553

view

วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

เมือง ร้อยเอ็ด

โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

วันกำนัน ผู้ใหญ่

ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

ตลาดเช้า ดอนทอง

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

หลวงพ่อแดง

ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

สพป ฉช 2 มอบรางวัล

Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

สวดข้ามปี หินดาษ

โอท็อป OTOP

วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

การทำขนม ขนมชั้น

โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

การสร้างรั้วโรงเรียน

แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

ออกกำลังกาย

ของเล่น เกาะแก้ว

สวดมนต์ เพื่อแม่

ตักบาตร วันแม่

วันไหว้ครู

ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

สร้างบันได อาคาร

ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

ลอยกระทง เกาะแก้ว

วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

ครูเกษียณ เกาะแก้ว

สร้างเว็บ เกาะแก้ว

การตีฝ้า อาคารเรียน

ทำบุญอาคารเรียน

คืนความสุข ประชาชน

Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

การแสดง วันเด็ก อนุบาล

พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

Under water world pattaya

สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

ส้วมบ้านพักนักศึกษา

เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สมศ ประเมินโครงการ

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เพลงโรงเรียนในฝัน

ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การทำนำสมุนไพร

อาการโรคหัวใจ

ดนตรีสากล

แรงเสียดทาน

การต่อวงจรไฟฟ้า

ทดลองน้ำส้มสายชู

ระบบสุริยะจักรวาล

การทดลองดิน

วันภาษาไทย

ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สุขศึกษา พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยาเคมี

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

Nuclear Reaction

การขยายตัวของเอกภพ

การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

ภาษา

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view