http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,794,961
เปิดเพจ7,784,675

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 2553 สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 2553 สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

โครงการ                                                  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

ลักษณะโครงการ                                        โครงการต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ                                         นางสาว วันเพ็ญ  ตันศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                 วิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ                                     พฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน 2555

                 ……………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และตามหลักตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้ผู้เรียน      ได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิชาการต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

 

2. วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและให้บริการความรู้ในทุกกลุ่มสาระ

              2.   เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและใช้ห้องสมุดได้ถูกต้อง

3.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                4.   เพื่อใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                5.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด

 

3.เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

                                1. นักเรียนมาใช้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดร้อยละ 87

                2. นักเรียนใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้องร้อยละ 87                                                                                         3.นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ร้อยละ 87

 

 

2. เชิงคุณภาพ

                1.  นักเรียนตระหนักในประโยชน์และความสำคัญของการใช้ห้องสมุด

                2.  นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเองได้

 

    4.  ขั้นตอนดำเนินการ

        1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

        2. ประชุมชี้แจงโครงการ

        3. ดำเนินการตามโครงการ

        4. สรุปผลและประเมินผล

 

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน

รายการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
 2. ประชุมชี้แจง วางแผน เพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายและผู้รับผิดชอบ
 3. ดำเนินงานตามโครงการ

3.1    จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

-          จัดทำบันทึกการอ่าน

-          กิจกรรมหนังสือเดินได้

-          กิจกรรมวันสุนทรภู่

-          ยิ้มรับวันใหม่ด้วยภาษาไทยวันละคำ

-          กิจกรรมวันภาษาไทย

-          มุมหนังสือประจำชั้น

3.2    จัดกิจกรมส่งเสริมการคัดลายมือ

3.3    จัดกิจกรรมการตอบปัญหาจาก

       สาราณุกรม

3.4    จัดกิจกรรมแต่งนิทานพร้อม

       วาดภาพประกอบ

3.5    บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

3.6    จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทุกกลุ่มสาระ

       3.7 จัดซื้อหนังสือทุกกลุ่มสาระ

       3.8 ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องสมุด

 พ.ค.54

พ.ค.54

 

มิ.ย.54 – มี.ค.55

มิ.ย.54 – มี.ค.55

มิ.ย.54 – มี.ค.55

มิ.ย.54 – มี.ค.55

มิ.ย.54 – ก.ค.54

มิ.ย.54 – มี.ค.55

มิ.ย.54 – ก.ค.54

ก.ค.54 – ส.ค.54

ก.ย.54 - ต.ค.54

 

ต.ค.54 – พ.ย.54

 

มิ.ย.54 – มี.ค.55

มิ.ย.54 – มี.ค.55

ก.ค.54

ก.พ.55

ก.พ.55

ครูวันเพ็ญ

ครูวันเพ็ญ/คณะกรรมการ

 

 

ครูทัศนีย์พร/ครูวันเพ็ญ

ครูทัศนีย์พร/คณะครู

ครูวันเพ็ญ/คณะครู

ครูภคพร/คณะครู

ครูประจำชั้น

ครูภคพร/คณะครู

ครูวันเพ็ญ/คณะครู

ครูวันเพ็ญ/คณะครู

 

ครูวันเพ็ญ/คณะครู

 

ครูวันเพ็ญ/คณะครู

ครูวันเพ็ญ/คณะครู

ครูทัศนีย์พร/ครูวันเพ็ญ ครูทัศนีย์พร/ครูวันเพ็ญ        /นักการภารโรง

 1. ติดตามผลและประเมินผล
 2. สรุปผลการประเมิน

มิ.ย.54-มี.ค.55

ต.ค.54,เม.ย.55

ครูวันเพ็ญ

ครูวันเพ็ญ

 

  6. ทรัพยากร

บุคลากร        คณะครู นักเรียน  นักการภารโรง

                งบประมาณ     -  จากงบประมาณจัดสรร

- จากงบประมาณรายหัว            

 

   7. การประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือการวัดผล

นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ในทุกกลุ่มสาระและสามารถใช้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

1  การสังเกต

2. สอบถาม

3. การนิเทศติดตามผล

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

 

   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ดีขึ้น
 2. นักเรียนร้อยละ 87 รักการอ่านและสามารถบันทึกสาระที่อ่านได้
 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

 

9. งบประมาณ จำนวนเงิน  40,000 บาท

 

 

 

ลงชื่อ ..........................................                             ลงชื่อ.................................................

        ( นางสาว วันเพ็ญ   ตันศิริ )                                      (  )      

             ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

                       ผู้เสนอโครงการ                                                                           ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการ                               พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายศิริพงษ์  ทองศิริ           

ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน                  พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555

…………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนาการการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้นั้น แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญดังในมาตรา 25 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ภายในโรงเรียน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ”พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน”ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยให้บริการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ครบทุกสาระการเรียนรู้

2.2 เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย

 1. เป้าหมาย

1.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.2  ครู นักเรียนและชุมชน มีแหล่งการจัดกิจกรรมและศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย

 1. งานและขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1  ประชุมจัดทำโครงการ

2.2  เสนอโครงการ

2.3  ขออนุมัติโครงการ

2.4  แต่งตั้งคณะกรรมการ

2.5  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวงแผนดำเนินการ

2.6  ดำเนินงานตามโครงการ

2.6.1      ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

2.6.2      วางแผนกำหนดแนวทางเลือกในการปฏิบัติงาน

2.6.3      ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน

2.7  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

 1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

 1. ประชุมจัดทำโครงการ
 2. เสนอโครงการ
 3. ขออนุมัติโครงการ
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวงแผนดำเนินการ
 6. ดำเนินงานตามโครงการ

6.1    ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

6.2    วางแผนกำหนดแนวทางเลือกในการปฏิบัติงาน

6.3    ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน

 1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

 

มี.ค. 54

มี.ค. 54

มี.ค. 54

พ.ค. 54

พ.ค. 54

พ.ค.54 – มี.ค.55

มี.ค. 55

นายศิริพงษ์ ทองศิริ

นายศิริพงษ์ ทองศิริ

นายศิริพงษ์ ทองศิริ

นายศิริพงษ์ ทองศิริ

นายศิริพงษ์ ทองศิริ

คณะกรรมการโครงการ

ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และ ชุมชน คณะกรรมการโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 1. งบประมาณ

ใช้งบประมาณจากแผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินอุดหนุน เงินจัดสรรและเงินสนับสนุนจากชุมชน มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด/รายการ/กิจกรรม

ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

รวม

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

 1. พัฒนาห้องสมุด
 2. พัฒนาห้องคณิตศาสตร์
 3. พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์
 4. พัฒนาห้องพยาบาล
 5. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์
 6. พัฒนาห้องแนะแนว
 7. พัฒนาห้องดนตรี-นาฏศิลป์
 8. พัฒนาห้องสังคม
 9. พัฒนาห้องภาษาไทย(ใส่หน้าต่างบานเกล็ด5ชุด,ประตูไม้เนื้อแข็ง 1 วง 2 บาน,ม่านกั้นห้อง)

10.พัฒนาห้องภาษาอังกฤษ

11.พัฒนาห้องการงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

 

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,000

3,000

10,000

3,000

5,000

 

 

 

 

 

 

 1. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

 1. ห้องสมุดได้รับการพัฒนา

 

 

 

 1. มีห้องพิเศษได้รับการพัฒนา

 

3.  ครู นักเรียน ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ค้นคว้า ศึกษาดูงานสะดวก ทันสมัย

-สำรวจความพร้อมการให้บริการ

-สอบถามนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการ

-สำรวจความพร้อมให้บริการ

-สอบถาม

-สัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

-แบบสำรวจความพร้อม

-แบบสอบถามการให้บริการห้องสมุด

 

-แบบสำรวจห้องพิเศษ

-แบบสอบถาม

-แบบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับบริการ

 

 

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก ให้ครู นักเรียน ชุมชน ค้นคว้าครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้เสนอโครงการ

(นายศิริพงษ์  ทองศิริ)

ครู โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

ผู้อนุมัติโครงการ

()

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

โครงการ                           เด็กดีศรีเกาะแก้ว

แผนงาน                           งานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ             นางจีระนันท์  ทองศิริ            

ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน              พฤษภาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. หลักการและเหตุผล 

              สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตเสื่อมโทรม  ส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม  การรณรงค์ทำความดี  จะทำให้คนมีคุณธรรม  จริยธรรม  การให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  แก่นักเรียน  เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี  ทำในกิจที่ชอบจนเป็นนิสัย  และสามารถนำไปขยายผลในครอบครัว  สังคม  ชุมชน  จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรวมทั้งแก้ปัญหาชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้  สมควรที่บุคคลในสถานศึกษา  พึงยึดหลักการทำความดี  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน  และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ  และถ่ายทอด  อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี

 1.  วัตถุประสงค์ 

             2.1   เพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องการทำความดี 

             2.2   เพื่อให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

             2.3   เพื่อให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

2.4 เพื่อให้นักเรียนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

             2.5 เพื่อให้นักเรียนทำตนเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่การทำความดีให้ผู้อื่นได้

    3.  เป้าหมาย

         ด้านปริมาณ

                 1.  คณะครูร้อยละ  100  ในโรงเรียน  สอดแทรกคุณธรรมและฝึกให้นักเรียนทำความดี

                 2.  นักเรียนร้อยละ  90 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

                     3.  นักเรียนร้อยละ 90 เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

                     4.  นักเรียนร้อยละ 90 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

         ด้านคุณภาพ    

            1.  จัดให้มีการชมเชยนักเรียนซึ่งทำความดี ในระดับชั้นเรียนภายในสิ้นปีการศึกษา

            2.  จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรหรือของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำความดีในรอบปี                                                                                                                                                     

   4.  ทรัพยากรที่ต้องการ

                4.1 บุคลากร

                          4.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน

                          4.1.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

         4.1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครู

         4.1.4 นักเรียน

5.  วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินงาน

                5.1  สาระสำคัญของกิจกรรม  ( ขั้นตอนการดำเนินการ )

5.1.1.  เสนอขออนุมัติโครงการ

                  5.1. 2. ประชุมคณะทำงาน

                  5.1.3.  ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการทำความดี

                                5.1.3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

                                5.1.3.2 กิจกรรมบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

                           5.1.3.3 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

                  5.1.4  จัดทำเกียรติบัตรหรือของรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำความดีในรอบปี

                  5.1.5  ดำเนินกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่ทำความดีในโรงเรียน

                  5.1.6  ประเมินผลการดำเนินงาน 

5.2 แผนดำเนินการ (ปฏิทินปฏิบัติงาน)

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1.เสนอขออนุมัติโครงการ

2.ประชุมคณะทำงาน วางแผนการปฏิบัติงาน

3.ดำเนินการตามแผน

  3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอด

แทรกคุณธรรมการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ การเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน

  3.2 กิจกรรมบันทึกคุณลักษณะของผู้เรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

  3.3 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

4.จัดทำเกียรติบัตร/รางวัลให้นักเรียนที่ทำความดีในรอบปี

5.ดำเนินการยกย่องชมเชยผู้ที่ทำความดีในโรงเรียน

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

พ.ค.54

พ.ค.54

 

ตลอดปีการศึกษา

 

 

ก.ย.54 , ก.พ.55

 

ตลอดปีการศึกษา

มี.ค.55

มี.ค.55

มี.ค.55

นางจีระนันท์

คณะกรรมการ

 

คณะครู

 

 

นางจีระนันท์/  คณะครู

คณะครู

นางจีระนันท์

นางจีระนันท์

นางจีระนันท์

 

6.  งบประมาณ

      ใช้งบประมาณจากแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  2,000  บาท

       รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม

 

งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบ แทน

ค่าใช้

จ่าย

ค่าวัสดุ

ค่าครุ

ภัณฑ์

 1. เสนอขออนุมัติโครงการ
 2. ประชุมคณะทำงาน
 3. ดำเนินงานตามแผน

-  จัดทำเอกสารโครงการ

-  จัดทำเกียรติบัตรหรือของรางวัล

      4.  ประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

 

500

1,500

 

 

 

 

 

500

1,500

 

 

7.  การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

         วิธีวัด/ประเมินผล

    เครื่องมือที่ใช้

1.  คณะครูร้อยละ  100  ในโรงเรียน  สอดแทรกคุณธรรมและฝึกให้นักเรียนทำความดี

2.  นักเรียนร้อยละ  90 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง                                                          3.  นักเรียนร้อยละ 90 เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน                                                            4.  นักเรียนร้อยละ 90 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 สังเกต/สัมภาษณ์

 

สังเกต/สัมภาษณ์

 

สังเกต/สัมภาษณ์

 

สังเกต/สัมภาษณ์

แบบสังเกต/

แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินคุณลักษณะ

แบบสังเกต/

แบบสัมภาษณ์

แบบสังเกต/

       แบบสัมภาษณ์

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนในเรื่องการทำความดี 
 2. นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 3. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
 4. นักเรียนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 5.  นักเรียนทำตนเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่การทำความดีให้ผู้อื่นได้

 

ผู้เสนอโครงการ

………………………………

(นางจีระนันท์ ทองศิริ)

ครู  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………

()

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

ชื่อโครงการ                                    ส่งเสิมการเีรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางนิจพร  เสนฉิม

ลักษณะโครงการ                              โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                          พฤษภาคม 2553 - มีนาคม 2554

******************************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                ภูมิปัญญาไทยคือองค์ความรู้ของชาวบ้าน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านกระทำขึ้น จากสติปัญญา ความรู้ความสามารถของชาวบ้านเอง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีกระบวนการสั่งสม สืบทอด และกลั่นกรองกันมายาวนาน ภูมิปัญญาไทยจึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีความหมายผูกพันลึกซึ้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน อันแสดงออกถึงการเข้าใจมูลเหตุแห่งการสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าให้อยู่กับสังคมไทย ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสำคัญต่อภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้การศึกษาไม่สามารถแปลกแยกออกจากท้องถิ่น เพราะการศึกษาต้องนำเอาประเด็นสำคัญๆ ของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จึงจัดให้มีโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง สามารถทำให้ผู้เรียนจบออกไปมีความรับผิดชอบและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้        

2. วัตถุประสงค์

                1. เพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                2. เพื่อนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง สามารถทำให้ผู้เรียนจบออกไปมีความรับผิดชอบและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้

3. เป้าหมาย

                1. โรงเรียนมีข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                2. โรงเรียนมีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้          

                3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                4. นักเรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง และจบออกไปมีความรับผิดชอบและ สามารถสร้างสรรค์สังคมได้

4. งานและขั้นตอนในการดำเนินงาน

                1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

                2. ดำเนินงานตามโครงการ

                                2.1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                      

                                2.2 จัดทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น                            

                3. ประเมินโครงการ

 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของ

    โครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

เม.ย. 53

 

คณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และ

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2.2 จัดทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2.3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และ       

        ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

พ.ค. 53 – มี.ค. 54

 

ครูนิจพร     

 

ครูนิจพร

ครูและนักเรียน

3. ประเมินโครงการ

มี.ค. 54

คณะกรรมการ

 

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

5,000

-

5,000

 

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้

   และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ตรวจบันทึกรายงาน

   ผลการจัดกิจกรรม

1. แบบบันทึกรายงาน

   ผลการจัดกิจกรรม

2. จำนวนนักเรียนที่แสดงออกถึงความภูมิใจ

   ในภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

2. สังเกต / สัมภาษณ์

2. แบบบันทึกการ

   สังเกต

3. จำนวนครั้งที่โรงเรียนนำแหล่งเรียนรู้และ

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. โรงเรียนมีข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                2. โรงเรียนมีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

                3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                4. นักเรียนเกิดความภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเอง และจบออกไปมีความรับผิดชอบและสามารถสร้างสรรค์สังคมได้          

                    ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ

                    (นางนิจพร  เสนฉิม)                                        (นาย

         ครูชำนาญการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

ชื่อโครงการ                                    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน       

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางวารี  พันธุ์สิน

ลักษณะโครงการ                             โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน                         พฤษภาคม  2552 – มีนาคม  2553

...................................................................................................................................................

1.  หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบัน  สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  สภาพเศรษฐกิจประสบปัญหา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่  และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญ  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทย  โดยเฉพาะการแสวงหาทางด้านวัตถุที่ละเลยในด้านคุณธรรม ส่งผลโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ได้กำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญไว้ประการหนึ่งคือ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกสาระวิชา ดังนั้น  โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชน  เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องพัฒนาเยาวชนให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงาม จึงได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง  เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

 

2.  วัตถุประสงค์

1. นักเรียนที่มีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

2. นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

3. นักเรียนที่มีความกตัญญูกตเวที

4. นักเรียนที่มีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

5. นักเรียนที่มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

6. นักเรียนที่นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

3.   เป้าหมาย

1. นักเรียน  ร้อยละ  80  ที่มีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

2. นักเรียน  ร้อยละ  80  ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

3. นักเรียน  ร้อยละ  80  ที่มีความกตัญญูกตเวที

4. นักเรียน  ร้อยละ  80  ที่มีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

5. นักเรียน  ร้อยละ  80  ที่มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

6. นักเรียน  ร้อยละ  80  ที่นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไทย

4.  งานและขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ

                 2. ดำเนินงานตามโครงการ

2.1 อบรมจริยธรรม วินัยนักเรียนหน้าเสาธง ในชั้นเรียนและวันสุดสัปดาห์

2.2 อบรมธรรมโดยพระสงฆ์

2.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

2.4 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

2.5 ฝึกนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย

2.6 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

2.7 ส่งเสริมการทำความดีโดยใช้สมุดบันทึกความดี

2.8 จัดกิจกรรมเวรประจำวัน

2.9 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่พูดคำหยาบ

2.10 เข้าค่ายธรรมะ

2.11 ตอบปัญหาธรรมะ

2.12 กิจกรรมยิ้มไหว้  ทักทายกัน

2.13 กิจกรรมเกื้อกูลกัน  สุขสันต์ยาวนาน

3. ประเมินผลโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน          

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1. ประชุมวางแผนงาน

 2. ดำเนินงานตามโครงการ

      2.1 อบรมจริยธรรม วินัยนักเรียนหน้าเสาธง ในชั้นเรียนและวันสุดสัปดาห์

      2.2 อบรมธรรมโดยพระสงฆ์

      2.3 จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

      2.4 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

      2.5 ฝึกนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย

      2.6 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

       2.7 ส่งเสริมการทำความดีโดยใช้สมุดบันทึกความดี    

       2.8 จัดกิจกรรมเวรประจำวัน

       2.9 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่พูดคำหยาบ

      2.10 เข้าค่ายธรรมะ

       2.11 ตอบปัญหาธรรมะ

      2.12 กิจกรรมยิ้มไหว้  ทักทายกัน

      2.13 กิจกรรมเกื้อกูลกัน  สุขสันต์ยาวนาน

 3. ประเมินผลโครงการ

พ.ค. 52

 

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

 

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

ม.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

พ.ค. 52 - มี.ค. 53

มี.ค.53

คณะกรรมการ

 

ครูทุกท่าน

 

พระสงฆ์

ผู้กำกับลูกเสือ

ผู้กำกับลูกเสือ

ครูประจำชั้น/นักเรียน

ครูประจำชั้น/นักเรียน

ครูประจำชั้น/นักเรียน

ครูประจำชั้น/นักเรียน

ครูประจำชั้น/นักเรียน

ครูสุคนธาและนักเรียน

ครูสุคนธาและนักเรียน

ครูประจำชั้น/นักเรียน

ครูประจำชั้น/นักเรียน

คณะกรรมการ

 

   6. งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

2,500

4,000

-

6,500

 

 7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัย  มีความรับผิดชอบ

2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์  สุจริต

3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความกตัญญูกตเวที

4.  ผู้เรียนร้อยละ 80มีความเมตตากรุณา  โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว

5.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

6.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

1. ตรวจบันทึกรายงาน

    กิจกรรม

2. สังเกตพฤติกรรม

3. สอบถาม

 

 

1. แบบบันทึกรายงานผล

    การจัดกิจกรรม

2. แบบบันทึกการสังเกต

3. แบบสอบถาม

 

  8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน เป็นคนที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ

 

             นางสุคนธา  ภุคุกะ                                        

    ครู  คศ.2    โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน                      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

 

ชื่อโครงการ                                   แนะแนวในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจีระนันท์ ทองศิริ

ลักษณะโครงการ                             โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                          พฤษภาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555

******************************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรและการที่จะพัฒนานักเรียนดังกล่าว สิ่งสำคัญคือการรู้จักนักเรียนอย่างถูกต้อง “การแนะแนว” เป็นกระบวนการและเป็นงานที่จะทำให้ครูทุกคนได้รู้จักนักเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด

                จากสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการที่กระบวนการรู้จักนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่มีการวิเคราะห์และนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและจัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุม ทั้งด้านบุคลิกภาพ การศึกษา และอาชีพ จึงจัดให้มีโครงการแนะแนวในโรงเรียน

 

2. วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้กระบวนการแนะแนวในโรงเรียน ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง และมีประสิทธิภาพ

                2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย ด้านกระบวนการแนะแนว

                3. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

                4. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                5. เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

                6. เพื่อให้เด็กได้แสดงความพิเศษด้านต่างๆ เชิงสร้างสรรค์

3. เป้าหมาย

                1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

                2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

                3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

4. งานและขั้นตอนในการดำเนินงาน

                1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

                2. ดำเนินงานตามโครงการ

                                2.1 งานแนะแนว

                                      2.1.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

                                                - จัดทำระเบียบสะสม

                                                - วิเคราะห์ข้อมูล

                                                - เยี่ยมบ้าน

                                                - ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี

                                     2.1.2 บริการสนเทศ

                                                - จัดป้ายนิเทศ

                                                - จัดทำเอกสารแนะแนว

                                                - จัดกิจกรรมโฮมรูม

                                                - จัดกิจกรรมคาบแนะแนว

                                     2.1.3 บริการจัดวางตัวบุคคล

                                                - สำรวจศึกษาข้อมูล

                                                - สอนซ่อมเสริม

                                                - ให้ทุนการศึกษา

                                     2.1.4 บริการให้คำปรึกษา

                                                - สำรวจและศึกษาข้อมูล

                                                - ให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม

                                                - ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

                                     2.1.5 บริการติดตามและประเมินผล

                                                - ติดตามกิจกรรมทั้ง 5 บริการ

                                                - ติดตามนักเรียนที่ได้รับบริการ แนะแนว

                                2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

                                     2.2.1 ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง

                                2.3 งานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

                                     2.3.1 จัดทำข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

                                     2.3.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                  

                3. ประเมินโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรม

   ของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 54

 

ครูจีระนันท์/คณะครู

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 งานแนะแนว

      2.1.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

                - จัดทำระเบียบสะสม

                - วิเคราะห์ข้อมูล

                - เยี่ยมบ้าน

                - ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี

      2.1.2 บริการสนเทศ

                - จัดป้ายนิเทศ

                - จัดทำเอกสารแนะแนว

                - จัดกิจกรรมโฮมรูม

                - จัดกิจกรรมคาบแนะแนว

      2.1.3 บริการจัดวางตัวบุคคล

                - สำรวจศึกษาข้อมูล

                - สอนซ่อมเสริม

                - ให้ทุนการศึกษา

      2.1.4 บริการให้คำปรึกษา

                - สำรวจและศึกษาข้อมูล

                - ให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม

                - ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

      2.1.5 บริการติดตามและประเมินผล

                - ติดตามกิจกรรมทั้ง 5 บริการ

                - ติดตามนักเรียนที่ได้รับบริการ แนะแนว

   2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

      2.2.1 ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง

      2.2.2 เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

   2.3 งานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

      2.3.1 จัดทำข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

      2.3.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 

 

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

พ.ค. 54

พ.ค. 54 – มิ.ย,54

ส.ค.54 , ธ.ค.54

พ.ค. 54 – มิ.ย.54

 

พ.ค.54

มิ.ย.54

พ.ค.54 - มี.ค.55

พ.ค.54 - มี.ค.55

 

พ.ค.54

พ.ค.54 - มี.ค.55

พ.ค.54 - มี.ค.55

 

พ.ค.54

พ.ค.54 - มี.ค.55

พ.ค.54 - มี.ค.55

 

มี.ค.55

มี.ค.55

 

พ.ค.54 - มี.ค.55

 

พ.ค.54 - มี.ค.55

 

พ.ค.54

มิ.ย.54

 

 

 

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

ครูกุลวดี/คณะครู

ครูจีระนันท์

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์

 

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

ครูศิริพงษ์

ครูศิริพงษ์

 

ครูจีระนันท์/คณะครู

 

ครูจีระนันท์/คณะครู

 

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

ครูจีระนันท์/ครูประจำชั้น

 

3. ประเมินโครงการ

 

มี.ค. 55

ครูจีระนันท์

6. งบประมาณ

 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

5,000

-

5,000

7. การติดตามและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านการศึกษา

   อาชีพ และบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

1.ตรวจบันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม

1.แบบบันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรม

2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

2.สังเกต

2.แบบบันทึกรายงานผล

3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มีความต้องการพิเศษ

   ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

 

การสังเกต

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กระบวนการแนะแนวในโรงเรียน ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง และมีประสิทธิภาพ

2. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมอย่างถูกวิธีตรงตามพัฒนาการตามวัย ด้านกระบวนการแนะแนว

                3.โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

                4. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

                6. นักเรียนได้แสดงความพิเศษด้านต่างๆ เชิงสร้างสรรค์

                7. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร

                      ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ

                     (นางจีระนันท์  ทองศิริ)                               ()

             ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

 

ชื่อโครงการ                                    อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้

แผนงาน                                        บริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางวารี  พันธุ์สิน

ลักษณะโครงการ                              โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                          16 พฤษภาคม 2555 - 1 เมษายน 2555

******************************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก นอกจากนั้นแล้วนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยังให้โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทาน โดยมุ่งเน้นให้เด็กอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนโดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้ผ่านทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป ดังนั้น โรงเรียนได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันขึ้น

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1 เพื่อให้นักเรียนอนุบาลศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี

               ทุกคน

                2.2 เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้รับประทานอาหารในราคาถูก

                2.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีพฤติกรรมในด้านต่างๆ ดีขึ้น เช่น

               การเข้าแถว การรักษาความสะอาด มารยาทในการรับประทานอาหารฯ

                2.4 เพื่อจัดหา พัฒนา และ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆ ในการตัดทำอาหารกลางวัน

3. เป้าหมาย

                3.1 นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 100%

4. กิจกรรม

                4.1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร 14 พ.ค. 54

                4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 14 พ.ค. 54

                4.3 ประชุมคณะกรรมการ  15 พ.ค. 54

                4.4 ดำเนินการตามโครงการ   16 พ.ค.54

              4.5 ประเมินผล 30 มี.ค. 55

                4.6 เสนอข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป 31 มี.ค. 55                       

 

5. งบประมาณ

                5.1 จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (คนละ 10 บาท)

                5.2 งบจากดอกผลกองทุนอาหารกลางวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จัดสรรให้

                5.3 เงินอุดหนุน (รายหัว) ในการจัดหา พัฒนา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

               จัดทำอาหารกลางวัน 30,000 บาท

6. การประเมินผล

 

ตัวชี้วัด

วิธีการวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล

1. นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้น

   มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้

   รับประทานอาหารกลางวัน

   ทุกคน

สังเกต

สอบถาม

แบบสังเกตพฤติกรรม

 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการ

   รับประทานอาหารที่ดี

 

 

3. นักเรียนทุกคนได้รับประทาน

   อาหารที่มีคุณค่า

 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                7.1 เพื่อให้นักเรียนอนุบาลศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน

               ฟรีทุกคน

                7.2 เพื่อให้นักเรียนมัธยมได้รับประทานอาหารในราคาถูก

                7.3 เพื่อให้นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีพฤติกรรมในด้านต่างๆ ดีขึ้น เช่น

               การเข้าแถว การักษาความสะอาด มารยาทในการรับประทานอาหารฯ

                7.4 เพื่อจัดหา พัฒนา และซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดทำอาหารกลางวัน

                         ผู้เสนอโครงการ                                                       ผู้อนุมัติโครงการ

                        (นางวารี  พันธุ์สิน)                                    (

             ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

โครงการ                          พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ                 นายศิริพงษ์  ทองศิริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          บริหารทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ             พฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน 2555

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1.       หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพให้บรรลุจุดหมายของ พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2542 และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานที่ 16  ให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพนั้นโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสภาพที่สะอาด สวยงาม สดชื่น งานอาคารสถานที่ จำเป็นต้องมีการต่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม และพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ สะดวก ปลอดภัยรวมทั้งดูแล ติดตามในเรื่องสาธารณูปโภคให้ดี มีประสิทธิภาพ ใช้ได้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ครูมีสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพียงพอ โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม สะดวก และเหมาะสำหรับบริการชุมชน

 

 1. 2.       ความหมายและขอบข่าย

­ หมายถึง  การวางแผนบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  บำรุง  ดูแล พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่มั่นคง  ปลอดภัย  เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์และติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

 

     3. วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ

          2.   เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้

3.   เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่พร้อมในด้านการบริการชุมชน

4.     เพื่อให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่

 

 1. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

 1. พื้นที่บริเวณสนามหญ้า สวนหย่อมและพื้นที่ทั่วโรงเรียนได้รับการดูแลรักษา ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม
 2. อาคารสถานที่ที่ใช้เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ และบริเวณในโรงเรียนอยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

    5.  ขั้นตอนดำเนินการ

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

2. ประชุมชี้แจงโครงการ

3. ดำเนินการตามโครงการ

4. สรุปผลและประเมินผล

 

     6. ปฏิทินปฏิบัติงาน

รายการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
 2. ประชุมชี้แจง วางแผน เพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายและผู้รับผิดชอบ
 3. ดำเนินงานตามโครงการ

 3.1 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ขึงตาข่ายเอ็นป้องกันนก)

 3.2 จัดหาเครื่องเล่นลงสนามเด็กเล่น

 3.3 ปรับปรุงด้านล่างอาคารพิเศษวันครูส่วนที่เหลือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย

 3.4 จัดหาฉากม่านเลื่อนกั้นระหว่างห้องสังคมกับภาษาไทย

3.5    จัดสวนหย่อมหน้าห้องเรียน

 3.6 จัดสวนหย่อมหน้าอาคาร 5

 3.7 ปรับพื้นเทคอนกรีต/ปูกระเบื้องบริเวณฐานพระประจำโรงเรียน

3.8    ต่อเติมรั้วโรงเรียนบริเวณด้านหน้า

3.9    ปรับปรุงหลังคาห้องน้ำนักเรียน

3.10จัดทำโครงเหล็กขึงซาแลนบริเวณด้านหลังอาคาร2 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พักผ่อนนักเรียน

 1. สรุปและประเมินผลโครงการ

พ.ค.54

พ.ค.54

 

 

พ.ค.54 – มิ.ย. 54

พ.ค.54 – มิ.ย. 54

มิ.ย.54 – ต.ค.54

 

ต.ค.54

มิ.ย.54

มิ.ย.54 – ส.ค.54

มิ.ย.54 – ส.ค.54

 

มิ.ย.54 – ส.ค.54

มิ.ย.54 – ส.ค.54

ตลอดปีการศึกษา

มี.ค.55

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์/คณะกรรมการ

 

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์/

คณะครู/นักเรียน

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์/คณะครู

ศิริพงษ์/นักเรียน

ศิริพงษ์

 

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์

ศิริพงษ์

 

  7. ทรัพยากร

บุคลากร        คณะครู นักเรียน  นักการภารโรง

          งบประมาณ    -    จากงบประมาณจัดสรร

- จากการระดมทรัพยากรภายนอก

- จากงบประมาณรายหัว            

 

   8. การประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือการวัดผล

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

1  การสังเกต

2. สอบถาม

3. การนิเทศติดตามผล

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

 

   9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้
 2. โรงเรียนมีสถานที่พร้อมในด้านการบริการชุมชน
 3. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่
 4.  ลงชื่อ ........................................

      (นายศิริพงษ์  ทองศิริ)        

       ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน                                              

     ผู้เสนอโครงการ

 ลงชื่อ ........................................

        (

      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

   ผู้อนุมัติโครงการ

 

โครงการ                                   ส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางธนัชพร ประการะสังข์

ลักษณะโครงการ                         โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                     พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555

******************************************************************************************

1. หลักการและเหตุผล

                สุนทรียภาพ หมายถึง ความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างลักษณะนิสัยอันประสงค์ให้กับนักเรียนและเยาวชนทั่วไป ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8 กำหนดว่า ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน จึงกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ

                2. เพื่อให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์

3. เป้าหมาย

                1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรักและสนใจ งานศิลปะและวาดภาพ

                2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปที่มีผลงานด้านศิลปะ และการวาดภาพที่ตนเองภูมิใจ

                3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์ งานศิลปะได้

                4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสนใจกิจกรรมด้านดนตรี / นาฏศิลป์ หรือร้องเพลง

                5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์งานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ ได้

4. งานและขั้นตอนการดำเนินงาน

                1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

                2. ดำเนินงานตามโครงการ

                                2.1 กิจกรรมประกวด แข่งขันทางด้านศิลปะ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                2.2 กิจกรรมการสอนดนตรีโดยวิทยากรท้องถิ่น

                                2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์กับชุมชน

                                2.4 กิจกรรมประกวดแข่งขันทางด้านร้องเพลง

                3. ประเมินโครงการ

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงาน และกิจกรรม

   ของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 54

 

คณะกรรมการ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

   2.1 กิจกรรมประกวด แข่งขันทางด้านศิลปะ ทุกกลุ่ม

        สาระการเรียนรู้

   2.2 กิจกรรมการสอนดนตรีโดยวิทยากรท้องถิ่น

   2.3 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี-

        นาฏศิลป์กับชุมชน

   2.4 กิจกรรมประกวดแข่งขันทางด้านร้องเพลง

 

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

 

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

 

คณะครู

 

คณะครู

คณะครู

 

คณะครู

3. ประเมินโครงการ

มี.ค. 55

คณะกรรมการ

6. งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

7,000

-

7,000

7. การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีความรักและสนใจ

   งานศิลปะและวาดภาพ

1.สังเกตพฤติกรรม

2.สัมภาษณ์ / สอบถาม

1.แบบบันทึกการสังเกต

2.แบบสอบถาม

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปที่มีผลงานด้านศิลปะ

   และการวาดภาพที่ตนเองภูมิใจ

3.ประเมินตามสภาพจริง

 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถ

   วิพากษ์วิจารณ์ งานศิลปะได้

 

 

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสนใจกิจกรรมด้าน

   ดนตรี / นาฏศิลป์ หรือการร้องเพลง

 

 

5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปสามารถ

   วิพากษ์วิจารณ์งานด้านดนตรี / นาฏศิลป์ ได้

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. เพื่อให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ

                2. เพื่อให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป

                      ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

   (นางธนัชพร  ประการะสังข์)ครู คศ.3  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

ชื่อโครงการ                                           ส่งเสริมการเล่นกีฬา                                                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                 นายศิริพงษ์  ทองศิริ                          

ลักษณะโครงการ                                     โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน                                 พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555

.................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

                การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรม  จริยธรรม  มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น  ผู้เรียนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ดังคำที่ว่า “จิตใจที่ดีงามย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”  ประกอบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 8   กำหนดว่า สถานศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โรงเรียนวัดเกาะแก้ว-เวฬุวัน จึงกำหนดให้มีโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                

2.  วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 

                2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา

3. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมนันทนาการ

3. เป้าหมาย

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไปชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น

2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไปมีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมกีฬาเป็นประจำอย่างน้อย 1 อย่าง

3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไปเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ

4. ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไปรู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา

 

4. งานและขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของโครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

2.1 จัดหาสื่อ อุปกรณ์กีฬา และนันทนาการ

2.2 ฝึกสอนกีฬาที่นักเรียนสนใจ

2.3 กิจกรรมกีฬาสี

2.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ

2.5 กิจกรรมส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

3.  ประเมินผลโครงการ                         

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน          

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้ปฏิบัติ

1. ประชุมวางแผนงานเพื่อกำหนดงานและกิจกรรมของ

    โครงการ ขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบ

2. ดำเนินงานตามโครงการ

2.1 จัดหาสื่อ อุปกรณ์กีฬา และนันทนาการ

2.2 ฝึกสอนกีฬาที่นักเรียนสนใจ

2.3 กิจกรรมกีฬาสี

2.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ

2.5 กิจกรรมส่งเสริมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

3.  ประเมินผลโครงการ                 

พ.ค. 54

 

 

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

พ.ค. 54 – มี.ค. 55

พ.ค. 54 - มี.ค. 55

พ.ค. 54 - มี.ค. 55

พ.ค. 54 - มี.ค.55

มี.ค. 55

คณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการ

คณะครูและนักเรียน

คณะครูและนักเรียน

คณะครูและนักเรียน

คณะครูและนักเรียน

นายศิริพงษ์  ทองศิริ

6. งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวม

-

-

10,000

-

10,000

7.  การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละ 95 ของ ผู้เรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น

2. ร้อยละ 95 ของ ผู้เรียนที่มีความชื่นชมและร่วม     กิจกรรมกีฬาเป็นประจำอย่างน้อย1อย่าง

3. ร้อยละ 95 ของ ผู้เรียนที่เป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ 

4. ร้อยละ 95 ของ ผู้เรียนรู้แพ้รู้ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา

 

1. สังเกตพฤติกรรม

2. สัมภาษณ์ / สอบถาม

3. ประเมินตามสภาพจริง

1. แบบบันทึกการสังเกต

2. แบบสอบถาม           

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ผู้เรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ    

 

    ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศิริพงษ์  ทองศิริ)            

 ครู  คศ.3  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

Tags : แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 2553 สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

view

วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

เมือง ร้อยเอ็ด

โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

วันกำนัน ผู้ใหญ่

ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

ตลาดเช้า ดอนทอง

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

หลวงพ่อแดง

ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

สพป ฉช 2 มอบรางวัล

Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

สวดข้ามปี หินดาษ

โอท็อป OTOP

วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

การทำขนม ขนมชั้น

โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

การสร้างรั้วโรงเรียน

แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

ออกกำลังกาย

ของเล่น เกาะแก้ว

สวดมนต์ เพื่อแม่

ตักบาตร วันแม่

วันไหว้ครู

ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

สร้างบันได อาคาร

ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

ลอยกระทง เกาะแก้ว

วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

ครูเกษียณ เกาะแก้ว

สร้างเว็บ เกาะแก้ว

การตีฝ้า อาคารเรียน

ทำบุญอาคารเรียน

คืนความสุข ประชาชน

Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

การแสดง วันเด็ก อนุบาล

พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

Under water world pattaya

สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

ส้วมบ้านพักนักศึกษา

เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สมศ ประเมินโครงการ

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เพลงโรงเรียนในฝัน

ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การทำนำสมุนไพร

อาการโรคหัวใจ

ดนตรีสากล

แรงเสียดทาน

การต่อวงจรไฟฟ้า

ทดลองน้ำส้มสายชู

ระบบสุริยะจักรวาล

การทดลองดิน

วันภาษาไทย

ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สุขศึกษา พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยาเคมี

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

Nuclear Reaction

การขยายตัวของเอกภพ

การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

ภาษา

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view