http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,794,822
เปิดเพจ7,784,508

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 กระทรวงศึกษาธิการ

  โดย  www.kunnay.com  เชิญคลิก  เว็บด้านล่าง

ที่ ศธ 04033.099/                                                                                                     โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

                                                                                                                                ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาส์น

                                                                                                                                จังหวัดฉะเชิงเทรา   24120

                                           1  มีนาคม   2553

 

เรื่อง      เสนอขออนุมัติโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมดนตรี 

                นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน

เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมดนตรี

                                      นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน จำนวน  2  ชุด

 

                                ด้วยโรงเรียนวัดบางโรง  จะดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  ประจำปี พ.ศ. 2553  แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

                                โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ได้แนบโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  เพื่อขออนุมัติโครงการ  มาพร้อมหนังสือนี้

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                           (นาย                                                    )

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

 

งานวิชาการ   http://www.koukaew.com

(ด )  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

0895426293

 

โครงการ                                                สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมดนตรี

นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน

แผนงบประมาณ                                  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

ลักษณะโครงการ                                 โครงการใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      งานวิชาการ (ด )  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางนิจพร  เสนฉิม

ระยะเวลาดำเนินการ                         มกราคม 2553 กันยายน  2553

 

1.  หลักการและเหตุผล

                                การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สำคัญประการหนึ่ง คือ  การได้เรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน  เพราะดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืน และชาญฉลาด  เมื่อเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา  รู้คุณค่าและเกิดทักษะทางด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทย  และพื้นบ้าน  จะทำให้เกิดความซาบซึ้ง รักและหวงแหน  เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ำค่าทางด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านจากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย  การดำเนินการสร้างจิตสำนึกดังกล่าว  โรงเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2553  (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 )  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  โรงเรียน และชุมชนบางโรงอย่างยั่งยืน

 

2.  วัตถุประสงค์

                                2.1  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความเป็นชาติไทย

                                2.2  เพื่อพัฒนาสร้างสมรรถนะทางด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

                                2.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี

นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

 

3.  เป้าหมาย

                                เชิงปริมาณ

                                1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง  ดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน และหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

 

                                2.  นักเรียนเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือพื้นบ้านได้อย่างน้อย 

อย่างละ 1 ชิ้น

                                3.  นักเรียนแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือพื้นบ้านได้อย่างน้อย  อย่างละ 1  ประเภท

                                4.  นักเรียนโรงเรียนวัดบางโรงได้ร้องเพลงไทยหรือเพลงพื้นบ้านได้อย่างน้อยคนละ 1 เพลง

                                5.  โรงเรียนมีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้านสำหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือสาระหลักสูตรท้องถิ่น

                                6.  โรงเรียนมีวงดนตรี  วงนาฏศิลป์ไทยและหรือพื้นบ้าน  อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ  อย่างน้อย  1  วง  เช่น  วงกลองยาว  รำวงมาตรฐาน  อังกะลุง  ขลุ่ย เป็นต้น

 

                                เชิงคุณภาพ

                                1.  นักเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  มีความรู้  ความเข้าใจ  มีความซาบซึ้ง  สามารถเล่นดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  ตามหลักสูตรกำหนด

                                2.  โรงเรียนมีเครื่องดนตรีไทยและพื้นบ้านเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนและมีวงดนตรี  วงนาฏศิลป์ไทย หรือพื้นบ้าน  อันเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

                                4.1  ขออนุมัติโครงการ

                                4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                                4.3  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

                                4.4  ดำเนินการจ้างวิทยากรภายนอกทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                4.5  จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 

                                4.6  จัดการเรียนการสอนดนตรี  นากศิลป์ไทยและพื้นบ้าน / ส่งครูเข้ารับการอบรม

                                4.7  นิเทศติดตามผล ประเมินผลการเรียนการสอน  สรุปรายงานผล

5.  งบประมาณ   16,229  บาท

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย

ระยะเวลาปฏิบัติ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

1. ขออนุมัติโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

4. ดำเนินการจ้างวิทยากรภายนอกทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

6. จัดการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน/ส่งครูเข้ารับการอบรม

7. นิเทศติดตามผล ประเมินผลการเรียนการสอน สรุปรายงานผล

 

 

 

 

7,367

 

8,862

 

 

 

 

7,367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,862

ม.ค.2553

ม.ค.2553

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553-

ก.ค.2553

 

ม.ค.2553-

ก.ย.2553

รวม

16,229

7,367

 

8,862

 

 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

                                5.1  ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  จำนวน 8,862  บาท

                                5.2  ค่าจ้างวิทยากรภายนอก เวลา 18 สัปดาห์ ๆละ2 คาบๆ 200  บาท  เป็นเงิน  7,367  บาท

               

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

                                6.1  โรงเรียนมีวงดนตรีไทยและพื้นบ้าน

                                6.2  โรงเรียนมีวงนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

                                6.3  จำนวนนักเรียนโรงเรียนที่สามารถเล่นดนตรีไทยและพื้นบ้าน/แสดงนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านได้

                                6.4  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

                                6.5  โรงเรียนมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                6.6  โรงเรียนมีครูได้รับการอบรมดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                7.1  นักเรียนโรงเรียนวัดบางโรงได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  สามารถเล่นดนตรีไทยและพื้นบ้านได้ เห็นคุณค่าและซาบซึ้งในดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน  เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

                                7.2  โรงเรียนวัดบางโรงมีเครื่องดนตรีไทย มีวงดนตรีไทยและพื้นบ้าน

                                7.3  ครูโรงเรียนวัดบางโรงมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

                                7.4  โรงเรียนวัดบางโรงมีหลักสูตรสถานศึกษา  สาระดนตรี  นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน

 

                                ลงชื่อ ....................................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          (นางนิจพร  เสนฉิม)

                                                              ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

                                ลงชื่อ ......................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                (นาย                                                )

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

                                ลงชื่อ .......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                (นายวีระ     สุเมธาพันธ์)

                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 

 ที่ ศธ 04033.099/                                                                                                โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

                                                                                                                                ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาส์น

                                                                                                                                จังหวัดฉะเชิงเทรา   24120

 

มกราคม   2553

 

เรื่อง      เสนอขออนุมัติโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและ

กีฬาพื้นบ้าน

เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย

                                      และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน  2  ชุด

 

                                ด้วยโรงเรียน จะดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  ประจำปี พ.ศ. 2553  แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

                                โรงเรียน ได้แนบโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อขออนุมัติโครงการ  มาพร้อมหนังสือนี้

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                           (นาย                                                   )

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

 

งานวิชาการ   http://www.koukaew.com

(ด )  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 0890364053

 

โครงการ                                                สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย

             และกีฬาพื้นบ้าน

แผนงบประมาณ                                  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

ลักษณะโครงการ                                 โครงการใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      งานวิชาการ (ด )  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายศิริพงษ์  ทองศิริ

ระยะเวลาดำเนินการ                         มกราคม 2553 กันยายน  2553

 1.  หลักการและเหตุผล

                                การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ด้านกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน เพราะกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืน และชาญฉลาด  เมื่อเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน จะทำให้เกิดความซาบซึ้ง รักและหวงแหน  เกิดการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ำค่าทางด้านกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทยและชาติไทย  การดำเนินการสร้างจิตสำนึกดังกล่าว โรงเรียนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2553  (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 )  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียน และชุมชนบางโรงอย่างยั่งยืน

2.  วัตถุประสงค์

                                2.1  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึง

ความเป็นชาติไทย

                                2.2  เพื่อพัฒนาสร้างสมรรถนะทางด้านกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

                                2.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

 3.  เป้าหมาย

                                เชิงปริมาณ

                                1.  นักเรียนโรงเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กีฬาไทย

และหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องกีฬาพื้นบ้าน ด้านศิลปะป้องกันตัวและช่วยเหลือผู้อื่น

                                2.  นักเรียนโรงเรียนเล่นกีฬาไทยได้อย่างน้อย  1  ประเภท

                                3.  นักเรียนโรงเรียนเล่นกีฬาพื้นบ้านได้อย่างน้อย   1  ประเภท

                                4.  นักเรียนโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการใช้ศิลปะการป้องกันตัวของไทย

                                เชิงคุณภาพ

                                1.  นักเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน ตามหลักสูตรกำหนด

                                2.  นักเรียนโรงเรียนสามารถใช้กีฬาพื้นบ้านเป็นศิลปะป้องกันตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้

 4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

                                4.1  ขออนุมัติโครงการ

                                4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                                4.3  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

                                4.4  จัดทำแผน/หลักสูตรกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้านและศิลปะป้องกันตัว

                                4.5  จัดอบรมครูผู้สอนกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านและศิลปะป้องกันตัว

                                4.6  ดำเนินการจ้างวิทยากรภายนอกทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

               4.7  จัดซื้อวัสดุกีฬา

                                4.8  จัดการเรียนการสอนกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน / ส่งครูเข้ารับการอบรม

                                4.9  นิเทศติดตามผล ประเมินผลการเรียนการสอน  สรุปรายงานผล

5.  งบประมาณ   21,590.80  บาท

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย

ระยะเวลาปฏิบัติ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

1.ขออนุมัติโครงการ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

4.  จัดทำแผน/หลักสูตรกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้านและศิลปะป้องกันตัว

5.  จัดอบรมครูผู้สอนกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านและศิลปะป้องกันตัว

6.  ดำเนินการจ้างวิทยากรภายนอกทำหน้าที่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.  จัดซื้อวัสดุกีฬา

8.  จัดการเรียนการสอนกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน / ส่งครูเข้ารับการอบรม

9.  นิเทศติดตามผล ประเมินผลการเรียนการสอน  สรุปรายงานผล

 

 

 

 

3,600

 

 

 

9,600

 

8,390.80

 

 

 

 

 

 

 

 

9,600

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,390.80

ม.ค.2553

ม.ค.2553

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

ม.ค.2553-

ก.ค.2553

 

ม.ค.2553-

ก.ย.2553

รวม

21,590.80

9,600

3,600

8,390.60

 

 หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

                                5.1  ค่าวัสดุกีฬา จำนวน 8,390.80  บาท

                                5.2  ค่าจ้างวิทยากรภายนอก เวลา 6 เดือน ๆละ 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบ  200  บาท 

เป็นเงิน  9,600  บาท

                                5.3  ค่าจัดทำแผน จัดทำหลักสูตรและอบรมครูผู้สอนด้านกีฬาไทย กีฬาพื้นบ้าน

และศิลปะป้องกันตัว  จำนวน 3,600  บาท

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

               6.1  จำนวนนักเรียนที่สามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านได้

                                6.2  จำนวนนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้ศิลปะป้องกันตัว

                                6.3  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษากีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

                                6.4  โรงเรียนมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                6.5  โรงเรียนมีครูได้รับการอบรมกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                7.1  นักเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาไทย

และกีฬาพื้นบ้าน สามารถเล่นกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านได้ มีทักษะพื้นฐานในการใช้ศิลปะป้องกันตัว เห็นคุณค่าในกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหน

ในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

                                7.2  โรงเรียนมีวัสดุกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

                                7.3  ครูโรงเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้าน

                                7.4  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  สาระกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน

 

                                ลงชื่อ ....................................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                    ( นายศิริพงษ์  ทองศิริ)

                                              ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

                                ลงชื่อ ......................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                (นาย                                                      )

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดเกาะแก้วสเวฬุวัน

 

                                ลงชื่อ .......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                (นายวีระ     สุเมธาพันธ์)

             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 ที่ ศธ 04033.099/                                                                                                โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

                                                                                                                                ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาส์น

                                                                                                                                จังหวัดฉะเชิงเทรา   24120

 

มกราคม   2553

 

เรื่อง      เสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย

เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย

                                      จำนวน  2  ชุด

 

                                ด้วยโรงเรียน จะดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  ประจำปี พ.ศ. 2553  แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย เป็นเงิน 12,000 บาท

                                โรงเรียน ได้แนบโครงการสร้างส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย  เพื่อขออนุมัติโครงการ  มาพร้อมหนังสือนี้

 

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                 (นาย                                             )

                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 งานวิชาการ   http://www.koukaew.com

(ด )  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

0861435232

โครงการ                                                ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษาและประชาธิปไตย

แผนงบประมาณ                                  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

ลักษณะโครงการ                                 โครงการใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      งานวิชาการ (ด )  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางวารี  พันธุ์สิน

ระยะเวลาดำเนินการ                         มกราคม 2553 กันยายน  2553

1.  หลักการและเหตุผล

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นกลุ่มวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของมนุษย์  การอยู่ร่วมกันในสังคม  การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  การจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคทุกสมัย กาลเวลา  ตามเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง  และผู้อื่น  มีความอดทน  อดกลั้น  ยอมรับ  ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  และสังคมโลก ประกอบด้วย สาระหลักจำนวน 5 สาระ  สาระที่ 1 ศาสนา : ศีลธรรม  จริยธรรม  สาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง :  วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคม  สาระที่  3  เศรษฐศาสตร์ :  การจัดการทรัพยากรเพื่อการดำรงชีวิต  สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  :  กาลเวลา  ความต่อเนื่อง  และการเปลี่ยนแปลง  สาระที่  5  ภูมิศาสตร์  :  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  และเมื่อเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทำให้เกิดความรู้  ซึ่งมีความกว้างขวางมาก  ไม่มีใครที่จะสามารถเรียนทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมด  แต่เป้าหมายที่สำคัญต้องเป็นไปเพื่อ สร้างจิตสำนักของการเป็นคนดีของสังคม เป็นประชาชนที่มีการศึกษา  เข้าใจปัญหาสังคม  ยึดมั่นในความยุติธรรม  ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553  (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 พ.ศ. 2553 2555)  ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง จ้างเหมาบุคลากรให้การเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา  แห่งละ 12,000 บาท  ตามความจำเป็นจากเป้าหมายดังกล่าว  เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  สังคมศึกษาและประชาธิปไตยขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

                                2.1  เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

                                2.2  เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

                                2.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.  เป้าหมาย

                                เชิงปริมาณ

                1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

                                 เชิงคุณภาพ

                                1.  นักเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

                                4.1  ขออนุมัติโครงการ

                                4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                                4.3  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

                                4.4  ดำเนินการจ้างวิทยากรภายนอก

               4.5  จัดทำโครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                4.6  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                4.7  นิเทศติดตามผล ประเมินผลการเรียนการสอน  สรุปรายงานผล

5.  งบประมาณ   12,000  บาท

กิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้

งบประมาณที่ใช้ตามหมวดรายจ่าย

ระยะเวลาปฏิบัติ

ตอบแทน

ใช้สอย

วัสดุ

1.  ขออนุมัติโครงการ

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

4.  ดำเนินการจ้างวิทยากรภายนอก

5.  จัดทำโครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.  นิเทศติดตามผล ประเมินผลการเรียนการสอน  สรุปรายงานผล

 

 

 

 

 

12,000

 

 

 

 

 

12,000

 

 

ม.ค.2553

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553

ม.ค.2553

 

ม.ค.2553-

ก.ค.2553

 

ม.ค.2553-

ก.ย.2553

รวม

12,000

12,000

 

 

 

 หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

                                5.1  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  12,000  บาท

                                                -  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกชั่วโมงละ 200  บาท  จำนวน 60 ชั่วโมง  เป็นเงิน  12,000  บาท

6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

                6.1  ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาการเรียนการสอน

                                6.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

  7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   7.1  ครูโรงเรียนวัดบางโรงมีการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย

                                7.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น

                                 

 

                                ลงชื่อ ....................................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางวารี  พันธุ์สิน)

                      ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

                                ลงชื่อ ......................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                                                                (นาย                                                           )

                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

                                ลงชื่อ .......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                (นายวีระ     สุเมธาพันธ์)

            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 

 

 

 1. เว็บไซต์การศึกษาไทยเข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นโยบายไทยเข้มแข็ง ... SP1 : เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ. SP2 : แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง .... สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สพท. ...
  www.tkk2555.obec.go.th/   - 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา - แคช - ใกล้เคียง
 2. โครงการ SP2

  แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ... สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 ...
  www.210.246.188.61/.../more_news.php?... - 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา - แคช - ใกล้เคียง
 3. ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม ...

  28 ม.ค. 2010 ... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 สพท.มค.2. ... กลุ่มนโยบายและแผน ในเวลาราชการ โทร.043-798349 ... โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ...
  www.sp2.mkarea2.com/  - แคช - ใกล้เคียง
 4. งบไทยเข้มแข็ง (SP2) ของ ศธ.

  งบไทยเข้มแข็ง (SP2) ของ ศธ. 11 กันยายน 2552. กระทรวงศึกษาธิการ- นายจุรินทร์ ... และได้มอบเป็นนโยบายไปยังองค์กรหลักต่างๆ แล้ว ...
  www.rssthai.com/mreader.php?u=3160&r=2094  - แคช - ใกล้เคียง
 5. แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2 ...เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) 9. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ... ต้องดำเนินการตามนโยบายแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ...
  www.phayao1.com/index.php?lay=show&ac...Id... - แคช - ใกล้เคียง
 6. หน้าแรก - ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

  กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณตามแผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ... "ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1" ขึ้น ... หากท่านต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ กลุ่มนโยบายและแผน สพท. ...
  www.planpbn1.net/sp2/  - แคช - ใกล้เคียง
 7. งบไทยเข้มแข็ง (SP2) ของ ศธ.

  9 ก.ย. 2009 ... งบไทยเข้มแข็ง (SP2) ของ ศธ. ... โดยจะจัดงบประมาณให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง และได้มอบเป็นนโยบายไปยังองค์กรหลักต่างๆ แล้ว ... กล่าวสรุปว่า หากกระทรวงการคลังส่งงบประมาณมายังกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าภายในกลางเดือนนี้ ...
  www.bureausrs.org/index.php?lay=show&ac...Id ... - แคช - ใกล้เคียง
 8. SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง - ข่าว

   

   

 • เว็บไซต์การศึกษาไทยเข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  SP1 : เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ. SP2 : แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง .... สำนักงบประมาณ อนุมัติการจัดสรรเงินตามโครงการไทยเข้มแข็ง แล้ว 2 ธ.ค.2552 2 ธ.ค. ...
  www.202.183.164.2/~tkk2555/ - 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา - แคช
 • โครงการไทยเข้มแข็งระยะที่ 2 (การศึกษาไทยเข้มแข็ง) : SP2 : สพท ...

  “ต้องทำความเข้าใจรูปแบบตามตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จะต้องจัดทำแผน ... ข้อมูลแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555. - ผู้รับผิดชอบโครงการ SP2 ระดับ สพฐ. ...
  www.udonthani3.go.th/sp2/   - แคช - ใกล้เคียง
 • SP2 : Web Report

  โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ... 4, โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
  www.sp2.tkk2555.com/sp2/ebud_branch.aspx?id=06 - แคช - ใกล้เคียง
 • SP2 : Web Report

  โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง. ที่, จังหวัด, จำนวนโครงการย่อย, วงเงินที่อนุมัติ .... โครงการ ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ...
  www.sp2.tkk2555.com/sp2/ebud_province.aspx - แคช - ใกล้เคียง
 • โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) กระทรวงศึกษา

  25 ก.ย. 2009 ... กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณในปี ๒๕๕๓ จากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) โดยมีโครงการสำคัญๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินงาน ...
  www.61.19.246.212/~thaischool/view.php?ID=80522&pschool_id... - แคช
 • โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)

  การรายงานระบบติดตามโครงการ SP2. ตามที่ สพท.นนทบุรี 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 ...
  www.neo-2.net/index.php/home/46--2/1325--2555-sp2  - แคช - ใกล้เคียง
 • ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 สพท.ตรัง เขต 1

  ท่านใส่ข้อมูลรายงานผลโครงการ SP2 ครบเป็นปัจจุบันหรือยัง ... บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 4 รายการ [ 13 ก.พ. 2553 :อ่าน 242] ...
  www.210.246.188.58/trang1_sp2/  - แคช - ใกล้เคียง
 • โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 - ## โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 ##

  โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 : : Easy & Easy CMS for Thailand. ปรับปรุงโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.นราธิวาส เขต 1 Email : webmaster@nara1.org ...
  www.nara1.org/sp2/index.php?name=knowledge&file ... - แคช - ใกล้เคียง
 • ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม ...

  28 ม.ค. 2010 ... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 สพท.มค.2. ... แจ้งจัดสรรงบตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ...
  www.sp2.mkarea2.com/  - แคช - ใกล้เคียง
 • ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง สพท.จบ. เขต 2

  21 ก.ย. 2009 ... ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555:SP2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชจันทกวี (ห้องประชุม 1) ...
  www.sp2chan2.org/  - แคช - ใกล้เคียง
 • 18 พ.ย. 2009 ... SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง. Close. คงสถานะ Login .... โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา .... กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ...
  www.sp2 - .nara2.net/web/แคช - ใกล้เคียง
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  3 พ.ค. 2010 ... SP2 สพฐ. โครงการที่ 7 โครงการปัจจัยสนับสุนนด้าน ... กระทรวงศึกษาธิการ ถาม ตอบ ความรู้ ปัญหา ระบบอินเทอร์เน็ต จานดาวเทียม ในสถานศึกษา .... เขต 1 บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด. .... การติดป้ายประกาศโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ 7 พ.ค. ...
  www.obec.go.th/  - แคช - ใกล้เคียง
 • แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP 2)

 • รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML
  15 ส.ค. 2009 ... การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ... นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...
  www.202.143.147.126/.../1258278767_สรุปแผน%20sp2%5B1%5D.doc - ใกล้เคียง
 • กลุ่มนโยบายและแผน

  26 เม.ย. 2010 ... ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง ... รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ...
  www.plan.phatthalung1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
 • ข่าว SP2 สพฐ. « ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555

  27 ต.ค. 2009 ... สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ... เพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ-(สพฐ) ...
  sp2chai2.wordpress.com/สรุปผลการดำเนินงาน/ - แคช - ใกล้เคียง
 • m_education - ศธ.ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการ SP2
 • 23 เม.ย. 2010 ... สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. ... ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ของกระทรวงศึกษาธิการ ... ซึ่งได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๑๘,๘๔๕,๙๐๐ บาท ถือเป็นกรณีที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของ รมว. ...
  www.moe-news.net/index.php?option=com_content...id ... - แคช

   

  1. SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง - ข่าว

   SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง. Close. คงสถานะ Login ... + ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทำแบบรูปแบบรายการ และประมาณราคาตามโครงการ sp2 ...
   www.sp2      .nara2.net/web/ - 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา - แคช - ใกล้เคียง
  2. ศูนย์ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

   21 ต.ค. 2009 ... ตรวจสอบรายการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2 <รายโครงการ> : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553 ...
   www.tkk2555.chaiyaphum3.go.th/  - แคช - ใกล้เคียง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการSP2 - Stimulus Package ...

   ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการSP2 Stimulus Package | แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) สพท.ขอนแก่น เขต 5 - Discuz! Board.
   www.202.143.147.139/sp2/forumdisplay.php?fid=6 - แคช - ใกล้เคียง
  4. งบไทยเข้มแข็ง (SP2) ของ ศธ.

   9 ก.ย. 2009 ... กระทรวงศึกษาธิการ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงงบประมาณโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ...
   www.aoodda.com/blog/?p=1377  - แคช - ใกล้เคียง
  5. เร่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด รีบดำเนิน ...

   26 ก.พ. 2010 ... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้เร่งดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ...
   www.tkk2555.obec.go.th/show_news.php?article_id=61  - แคช
  6. [PPT]

   แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ) : SP2

   รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - ดูในรูปแบบ HTML
   แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ) : SP2. 2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : SP2) ...
   www.pairite.krabiesa.info/webkrabipolicy/sp-2/sp2.ppt
  7. รับสมัครครูอัตราจ้างตามโครงการไทยเข้มแข็ง2555 SP2 - ครูบ้านนอกดอทคอม

   14 ม.ค. 2010 ... รับสมัครครูอัตราจ้างตามโครงการไทยเข้มแข็ง2555 SP2. ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ยังต้องการครูอัตราจ้าง งบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ...
   www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=23894&bcat_id ... - แคช
  8. การประชุมติดตามงานโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2)

   17 ก.พ. 2010
   และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อติดตามงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการ ไทยเข้มแข็ง(SP2) (กริช มากกุญชร : ภาพ/ข่าว) ...
   www.76.nationchannel.com/playvideo.php?id=80593 - more videos »
  9. โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 > โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 กระทรวงศึกษาธิการ ...

   18 มิ.ย. 2010 ... 2010 ... สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ. ... ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ของกระทรวงศึกษาธิการ . ...
   www.koukaew.com/index.php?mo=3&art=429619  - แคช
  10. ศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาไทยเข้มแข็ง สพท.นธ.3

   SP2-สพท.นราธิวาส เขต 3. หัวข้อยอดนิยม. หัวข้ออื่น. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553-2555) ...
   www.naraict.org/tkk/   - แคช - ใกล้เคียง
 • Tags : โครงการไทยเข้มแข็ง SP2 กระทรวงศึกษาธิการ

  view

  วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

  พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

  ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

  เมือง ร้อยเอ็ด

  โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

  โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

  โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

  โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

  ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

  พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

  รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

  อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

  พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

  โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

  ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

  รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

  ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

  รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

  พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

  วันกำนัน ผู้ใหญ่

  ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

  กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

  มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

  แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

  สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

  จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

  ตลาดเช้า ดอนทอง

  Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

  ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

  หลวงพ่อแดง

  ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

  Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

  Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

  ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

  วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

  WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

  Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

  cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

  สพป ฉช 2 มอบรางวัล

  Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

  อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

  วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

  Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

  D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

  เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

  Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

  รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

  Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

  วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

  ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

  สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

  สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

  สวดข้ามปี หินดาษ

  โอท็อป OTOP

  วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

  ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

  ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

  สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

  เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

  การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

  การทำขนม ขนมชั้น

  โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

  การสร้างรั้วโรงเรียน

  แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

  ออกกำลังกาย

  ของเล่น เกาะแก้ว

  สวดมนต์ เพื่อแม่

  ตักบาตร วันแม่

  วันไหว้ครู

  ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

  สร้างบันได อาคาร

  ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

  วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

  ลอยกระทง เกาะแก้ว

  วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

  ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

  ครูเกษียณ เกาะแก้ว

  สร้างเว็บ เกาะแก้ว

  การตีฝ้า อาคารเรียน

  ทำบุญอาคารเรียน

  คืนความสุข ประชาชน

  Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

  กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

  การแสดง วันเด็ก อนุบาล

  พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

  ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

  Under water world pattaya

  สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

  เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

  วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

  ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

  ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

  อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

  สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

  ส้วมบ้านพักนักศึกษา

  เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

  ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

  อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

  จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

  ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

  ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

  วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

  กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สมศ ประเมินโครงการ

  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  เพลงโรงเรียนในฝัน

  ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

  การทำนำสมุนไพร

  อาการโรคหัวใจ

  ดนตรีสากล

  แรงเสียดทาน

  การต่อวงจรไฟฟ้า

  ทดลองน้ำส้มสายชู

  ระบบสุริยะจักรวาล

  การทดลองดิน

  วันภาษาไทย

  ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สุขศึกษา พลศึกษา

  สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

  ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

  ภาษาอังกฤษ

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

  งานอาชีพและเทคโนโลยี

  คณิตศาสตร์

  ภาษาไทย

  โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

  วิทยาศาสตร์

  ปฏิกิริยานิวเคลียร์

  ปฏิกิริยาเคมี

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

  ดวงอาทิตย์ (The Sun)

  การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

  Nuclear Reaction

  การขยายตัวของเอกภพ

  การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

  น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

  แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

  เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

  เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

  การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

  นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

  ภาษา

  แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

  งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

  งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

  งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

  งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

  สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

  ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

   หน้าแรก

   บทความ

   เว็บบอร์ด

   รวมรูปภาพ

  view