http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,794,670
เปิดเพจ7,784,355

ปฎิทิน

« November 2017»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แผนกลยุทธโรงเรียน

แผนกลยุทธโรงเรียน

แผนกลยุทธโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  ปีการศึกษา  2552-2555


มาร์ช  เกาะแก้วเวฬุวัน

http://youtu.be/R955QOQEe40 

 

เพลง  คืนถิ่น  ......ราชสาส์น

https://www.youtube.com/watch?v=utDh9h-zUMU 

 

เพลง  มนต์เสน่ห์ฉะเชิงเทรา

 

                          https://www.youtube.com/watch?v=KUD10f9gmeM 


 

คำนำ

             แผนกลยุทธ์ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร   และการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน  สร้างผลสัมฤทธิ์งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย  สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษา  ผลการดำเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา ทิศทางการบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์ในการบริหารและการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  พ.. 2552-2554

            โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันขอขอบคุณคณะทำงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำเอกสารเล่มนี้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์อย่างมีคุณค่า  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันอย่างแท้จริง

 

                                                                  (นาย                       )              

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1

บทนำ 

    Å    สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์

                 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 79  หมู่ 5

ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 0 – 3856 – 3014 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  มิถุนายน  2482  ในเนื้อที่ของวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่  จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว  โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ปี 2545   โรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรใหม่ โรงเรียนในโครงการพัฒนา

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2546  โรงเรียนต้นแบบปฐมวัยระดับอำเภอ ปี 2548  โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ปี 2550 โรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551

ด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ

                มีอาคารเรียน หลังคือ

1.      อาคารพิเศษวันครู

2.      อาคาร 008

3.      อาคาร สปช .105 / 29

4.      อาคารอนุบาล แบบ สปช.

                 มีอาคารประกอบดังนี้

1.      อาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช. 205/26

2.      โรงอาหารแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.      ครัว   หลัง

4.      บ้านพักครู    หลัง

5.      เรือนเกษตร

6.      ส้วม แบบ สปช .601/26 จำนวน 4 ที่   สปช. 602/26  จำนวน 10 ที่

 

 

                   สนามกีฬา

                       1.  สนามบาสเกตบอล   สนาม

2.      สนามยุทธศาสตร์กีฬาอเนกประสงค์  สนาม

Å               โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

    โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน  แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1.       งานบริหารทั่วไป

2.       งานบริหารงบประมาณ

               3.งานบริหารวิชาการ

4.งานบริหารบุคคล

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบงานของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์

               การกำหนดหน้าที่การปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์ประกอบด้วย

1.      ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 1 คน  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงาน   

2.      รองผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน 

Å      ภารกิจของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์)

             โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มีภารกิจในการจัดการศึกษา ดังนี้

   1.   การจัดการศึกษาปฐมวัย  อายุ 4 ปี และ  5 ปี

   2.   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับช่วงชั้นที่ ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3

   3.   การจัดการศึกษาเด็กพิการร่วมเด็กปกติ

    การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 1 – 2 ) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ตั้งแต่ ป.1 – .3 )  ในปีการศึกษา ที่แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

                 1.  ชั้นอนุบาล  1                จำนวน ห้อง             จำนวนนักเรียน   32 คน

                 2.  ชั้นอนุบาล 2                จำนวน 1 ห้อง              จำนวนนักเรียน   32 คน

                 3.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 1 ห้อง             จำนวนนักเรียน    33 คน

                4.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 1 ห้อง             จำนวนนักเรียน    30 คน

                5.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน 1 ห้อง            จำนวนนักเรียน    26 คน

                6.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน 1 ห้อง             จำนวนนักเรียน    30 คน

                7.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    จำนวน 1 ห้อง            จำนวนนักเรียน   39 คน

                8.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน 1 ห้อง             จำนวนนักเรียน   48 คน

                9.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1    จำนวน 1 ห้อง             จำนวนนักเรียน    30 คน

              10.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2    จำนวน 1 ห้อง            จำนวนนักเรียน   32 คน

              11.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    3    จำนวน 1 ห้อง             จำนวนนักเรียน   32 คน

                                                                                                                            364  คน

                                รวมทั้งสิ้น   จำนวน 11 ห้อง   จำนวนนักเรียน คน

             บุคลากรในโรงเรียน 

               1.  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                      จำนวน    คน

                   2.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                               จำนวน    คน  

                   3.  ครู                                                                  จำนวน  14  คน

                   4.  นักการภารโรง                                               จำนวน    คน  

                              รวมบุคลากร   จำนวน 16  คน   ภารโรง  คน                 

Å               ผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) ในรอบปีที่ผ่านมา

Å                      1.  ด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ

 -  เงินเดือนครู                                  5,433,240  บาท

 -  เงินเดือนนักการภารโรง                     297,120  บาท  

                                 -  เงินอุดหนุนก่อนประถมศึกษา                38,080  บาท

เงินอุดหนุนประถมศึกษา                    284,428  บาท 

เงินอุดหนุนมัธยมศึกษา                      243,208  บาท

-  เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน                    56,340  บาท

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน            617,902.09  บาท

เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนในฝัน       35,000  บาท

                           1.2   เงินอุดหนุนจาก อ...                          47,500  บาท                 

       1.3  รายได้สถานศึกษา                             72,959.20 บาท

        1.4   เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์                 11,000  บาท

        1.5   เงินนิธิเพื่อการศึกษา                                217,900  บาท

2.   ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ที่ผ่านมา

      ชั้น ป.3  ,  ชั้น ป.6  , ชั้น ม.3    ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพละศึกษา  ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษดังนี้

                      ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุเวฬุวัน

ชั้น ป.3 , .6 และ ม.3  ปีการศึกษา ที่ผ่านมา

 

ผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุเวฬุวัน 

กลุ่มทักษะ X %

.3

.6

.3

1) ภาษาไทย

79.65

67.00

66.29

2) คณิตศาสตร์

81.61

69.92

61.55

3) วิทยาศาสตร์

80.42

60.04

67.61

4) สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

71.88

73.02

73.74

5) สุขศึกษาและพละศึกษา

7435

77.31

71.85

6) ศิลปะ

73.61

82.63

83.00

7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80.11

85.79

74.69

8) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

70.85

61.93

63.65

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ

68.87

72.11

72.09

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน 

Å      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

          พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้สูงสุดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Å      เป้าหมายของโรงเรียน

1.      บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเหมาะที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้

2.      บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3.      นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนการสอน

4.      นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.      นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

ปรัชญาการจัดการศึกษา 

Å        ปญฺญา  นราน  รตน 

แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 

              แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการคือ การสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนอีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน โดยเน้นระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี เป็นหลักในการดำเนินงานทุกกิจกรรม การดำเนินงานมีการกำกับ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

กลยุทธ์การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1.      ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.      สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.      พัฒนาบุคลากร

4.      สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์

5.      ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1.      ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการงานและอาชีพ

2.      สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.      ปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม

4.      ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สื่อนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

5.      สนับสนุนการระดมเงินทุน  เพื่อจัดหา  ซื้อ สื่อและวัสดุประกอบการเรียนการสอนรวมทั้งการซ่อมบำรุง  เช่น อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร 

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

6.      สนับสนุนให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้ชุมชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง

7.      สนับสนุนการสร้างขวัญ  และกำลังใจบุคลากรในโรงเรียน

8.      ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

9.      พัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรีไทย เพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์

10.  พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย  และสุขนิสัย

 

 

เป้าหมาย  กลยุทธ์   ระดับแผนงาน  2551-2555

กลยุทธ์  ระดับแผนงาน

2551

2552

2553

2554

2555

1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 80

………….

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 80

…………..

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี

ร้อยละ 80

………….

พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ใน  3  ด้าน LD

ร้อยละ 80

…………..

แนะแนวในโรงเรียน

ร้อยละ 80

………….

ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน

ร้อยละ 80

…………

โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ร้อยละ 80

 

 

เรียนไปกับไกลกังวล

ร้อยละ 82

………….

พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ใน  3  ด้าน LD

ร้อยละ 80

…………..

แนะแนวในโรงเรียน

ร้อยละ 82

………….

ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน

ร้อยละ 83

……………..

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ร้อยละ 80

……

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

               ร้อยละ 81

……

พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย

ร้อยละ 80

……..

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

           ร้อยละ  80

……..

นิเทศภายในสถานศึกษา

ร้อยละ 80

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ร้อยละ 81

……

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

ร้อยละ 82

……

พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย

ร้อยละ 81

……..

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ 81

……..

นิเทศภายในสถานศึกษา

ร้อยละ 81

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ร้อยละ 82

……

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

ร้อยละ 83

……

พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย

ร้อยละ 82

……..

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ 82

……..

นิเทศภายในสถานศึกษา

ร้อยละ 82

2.พัฒนาการใช้สื่อเพื่อกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Word  today

ร้อยละ 80

………….

การใช้  Internet  ท่องไปในโลกกว้าง

ร้อยละ 80

…………..

การใช้  prodestop

ร้อยละ 80

…………..

เรียนไปกับไกลกังวล

ร้อยละ 80

……………….

จัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน

ร้อยละ 80

……………….

จัดซื้อจัดหาNotebookการเรียนการสอน

ร้อยละ 80

……………….

 

ทัศนศึกษา

ร้อยละ 80

Word  today

ร้อยละ 80

………….

English  for  you

ร้อยละ 80

…………..

จัดการเรียนรู้ใช้  prodestop

ร้อยละ 81

……………….

จัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน

ร้อยละ 82

…………..

จัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน

 ร้อยละ 82

…………….

จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ร้อยละ 82

………….

ทัศนศึกษา

ร้อยละ 81

………………..

 

 

 

 

การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 80

………

การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้

ไปในโลกกว้าง

ร้อยละ 80

 

การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 81

………

การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้

ไปในโลกกว้าง

ร้อยละ 81

 

การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 82

………

การใช้เทคโนโลยีเรียนรู้

ไปในโลกกว้าง

ร้อยละ 82

 

3.การเรียนการสอนที่มุ้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ระดับปฐมวัย

ร้อยละ 80

………….

เด็กดีศรีเกาะแก้ว

ร้อยละ 80

……………

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ร้อยละ 80

.....................

แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่าภาษาไทย

ร้อยละ 80

……………

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ร้อยละ 80

………….

วันสำคัญ

ร้อยละ 80

………….

อบรมคุณธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม           ต้านยาเสพติด

ร้อยละ 80

……………

 

 

 

เข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารีและปลูกจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติด

ร้อยละ 80

………….

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ระดับปฐมวัย

ร้อยละ 81

……………

เด็กดีศรีเกาะแก้ว

ร้อยละ 81

………….

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ร้อยละ 81

………….

แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่าภาษาไทย

ร้อยละ 82

………….

อบรมคุณธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ต้านยาเสพติด

ร้อยละ 82

……………

วันสำคัญ

ร้อยละ 82

…………..

 

 

 

 

 

 

เข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารีและปลูกจิตสำนึกต้านภัยยาเสพติด

ร้อยละ 81

……………

 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ร้อยละ 80

…………….

เด็กดีศรีเกาะแก้ว

ร้อยละ 82

……………

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ร้อยละ 82

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ร้อยละ 81

…………….

เด็กดีศรีเกาะแก้ว

                ร้อยละ 83

……………

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ร้อยละ 83

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 ร้อยละ 82

…………….

เด็กดีศรีเกาะแก้ว

ร้อยละ 84

……………

ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ร้อยละ 84

4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รักการอ่าน

ร้อยละ 80

………….

 

แก้ปัญหาการอ่านช่วงชั้นที่  1  และ  2

ร้อยละ 80

………………

คณิตคิดเลขเร็ว

ร้อยละ 80

…………….

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  BBL

ร้อยละ 80

……………….

 

 

 

 

 

 

รักการอ่าน

ร้อยละ 82

………….

 

แก้ปัญหาการอ่านช่วงชั้นที่ 1 และ 2 

ร้อยละ 82

………………

คณิตคิดเลขเร็ว

ร้อยละ 82

…………….

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ BBL

ร้อยละ 82

....................

เร่งรัด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ 80

…….

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

ร้อยละ 80

………….

เร่งรัด พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ 81

…….

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมี

วิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

ร้อยละ 81

.................

เร่งรัด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ 82

…….

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

ร้อยละ 82

……………..

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 80

…………..

 

พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 82

…………

สวัสดิการบุคลากร

ร้อยละ 80

................

 

พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 80

...........

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

ร้อยละ 80

……..

สร้างขวัญและกำลังใจครู

ร้อยละ 80

..............

การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

ร้อยละ 80

...............

พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 81

...........

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ร้อยละ 81

……..

สร้างขวัญและกำลังใจครู

ร้อยละ 81

..............

การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

ร้อยละ 81

……………

พัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 82

...........

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

ร้อยละ 82

……..

สร้างขวัญและกำลังใจครู

ร้อยละ 82

..............

การพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

ร้อยละ 82

……….

6.พัฒนาระบบสารสนเทศ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ร้อยละ 80

……………

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ร้อยละ 82

..................

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ร้อยละ 80

....................

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ร้อยละ 81

...................

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ร้อยละ 82

.....................

7.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม

คาราวานเสริมสร้างเด็ก

ร้อยละ 80

…………..

พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ร้อยละ 80

.................

คาราวานเสริมสร้างเด็ก

ร้อยละ 80

…….

ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

ร้อยละ 80

................

 

ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

ร้อยละ 81

..........

ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

ร้อยละ 82

...............

8.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

ร้อยละ 80

……………

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต

ร้อยละ 80

                        ……………..

ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย

ร้อยละ 80

………….

แหล่งเรียนรู้ภาษาไทย

ร้อยละ 80

………….

ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย

ร้อยละ 80

…………….

แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์

ร้อยละ 80

……………

พัฒนาแหล่งเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 80

…………….

แหล่งเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม

ร้อยละ 80

…………….

English  for  you

ร้อยละ 80

…………….

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80

…………….

แหล่งเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์

ร้อยละ 80

………….

พัฒนาแหล่งเรียนรู้งานเกษตร

ร้อยละ 80

……………

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ร้อยละ 80

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

ร้อยละ 82

………….

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด มีชีวิต

ร้อยละ  82

…………

ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับปฐมวัย

ร้อยละ 82

………….

ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย

ร้อยละ 82

…………….

แหล่งเรียนรู้ห้องคณิตศาสตร์

ร้อยละ 82

……………

พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ห้องวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 82

…………….

แหล่งเรียนรู้สังคม  ศาสนาและวัฒนะธรรม

ร้อยละ 82

…………….

แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ  82

………….

พัฒนาแหล่งเรียนรู้งานเกษตร

ร้อยละ 82

 

พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ร้อยละ  80

 

 

พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน

ร้อยละ  81

 

พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ร้อยละ 82

 

9.พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย  และสุขนิสัย

แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

ร้อยละ 80

………….

ยิ้มสวยฟันใส

ร้อยละ 80

………….

ส่งเสริมสุขศึกษาและอนามัยโรงเรียน

ร้อยละ 80

………..

 

แข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด  2552

ร้อยละ 80

……………

อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้

ร้อยละ 100

…………..

 

แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

ร้อยละ 82

………….

แข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดระดับอำเภอ

ร้อยละ 80

…………

อาหารกลางวัน

ร้อยละ 100

………….

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

ร้อยละ 80

ส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ร้อยละ 80

………….

ส่งเสริมการเล่นกีฬา

ร้อยละ 80

……………

อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้

ร้อยละ 100

ส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยละ 81

ส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ร้อยละ 81

………….

ส่งเสริมการเล่นกีฬา

ร้อยละ 81

……………

อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้

ร้อยละ100

ส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยละ 82

ส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ร้อยละ 82

………….

ส่งเสริมการเล่นกีฬา

ร้อยละ 82

……………

อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้

  ร้อยละ 100

ส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยละ 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)    อ.ราชสาส์น . ฉะเชิงเทรา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)

โอกาส 

อุปสรรค 

1.      ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ

      ของโรงเรียน

2.      ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่เป็นหลักแหล่ง

      ทำให้การจัดการศึกษาเป็นผลดี

3.      โรงเรียนได้รางวัลในการประกวดมากมายทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ศรัทธาต่อโรงเรียน

4.      ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ต่อการศึกษาทำให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

5.      การถ่ายทอดและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

1.    ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร

       และรับจ้างรายได้ไม่เพียงพอต่อ

       การดำรงชีพ   ทำให้ขาดทุนทรัพย์ 

      ทางการเรียนมีผลทำให้ผลการเรียนลดลง

2.    ครอบครัวแตกแยก นักเรียนขาดความ

       อบอุ่นไม่มีสมาธิในการเรียน

3.   เยาวชนขาดทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค    

      เนื่องจากบริโภคตามสื่อโดยขาด

      การวิเคราะห์

4.   ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความ

     เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 

     ส่งผลให้ไม่เอื้อการจัดการเรียนการสอน

5.  ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา 

     แต่ไม่สามารถส่งบุตรหลานที่จบชั้น

     ม. 3 เรียนต่อได้ครบทุกคน

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น . ฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร

ด้านเทคโนโลยี (T)

โอกาส 

อุปสรรค 

1.      โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น

2.      โรงเรียนจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3.      ประชาชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการศึกษาจึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

4.      สภาพแวดล้อมของชุมชนห่างจาก

สิ่งอบายมุขจึงมีผลทำให้นักเรียนมี

      ความประพฤติดี 

1.      การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมีผลกระทบ

      ต่อสาธารณูปโภคทำให้รายจ่ายสูง

2.      ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่

3.      เศรษฐกิจตกต่ำทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อย จัดซื้อวัสดุไม่เพียงพอกับความต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น . ฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร

ด้านเศรษฐกิจ (E)

โอกาส 

อุปสรรค 

 

1.      ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้ปกครองมีรายได้น้อยส่งผลให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซ่อร์  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปลาตัวละบาท ฯลฯ

2.      ผู้ปกครองมีรายได้น้อยแต่ค่าใช้จ่ายสูง

      ทำให้นักเรียนรู้จักประหยัด

 

1.      เศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงาน ประชาชนมีรายได้น้อยส่งผลให้นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน

2.      อัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้ดอกผลจากเงินลงทุนไม่พอต่อการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)

โอกาส 

อุปสรรค 

1.      ...การศึกษาทำให้โรงเรียนมุ่งเน้นสู่มาตรฐานส่งผลให้ครูและนักเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

      มีคุณภาพ

2.      การปฏิรูปการศึกษาทำให้ครูกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ

1.      นโยบายลดอัตรากำลังภาครัฐบาลทำให้ขาดบุคลากรของโรงเรียนได้

2.      นโยบายจัดการศึกษาแต่ละรัฐบาลไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการไม่ ต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น . ฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

1.        โรงเรียนมีการกำหนดภารกิจหลัก

        ตามงาน  4 งาน แบ่งงานให้บุคลากร

       รับผิดชอบส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุ

       เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

2.      โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย

3.      โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องดนตรีไทย

4.      โรงเรียนจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

1.          ครูทำงานหลายหน้าที่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่

       การเรียนการสอน

2.          นโยบายเร่งด่วนไม่สามารถปฏิบัติงาน

       ได้ทันกำหนดเวลา

3.    นโยบายการกระจายอำนาจให้ครู    

       รับผิดชอบงานอื่น ๆ ซึ่งมิใช่การสอน

       ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางการเรียน

       ลดลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น . ฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

ด้านการผลิตและบริการ (S2)

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

1.        เปิดโอกาสให้ชุมชนได้บริการอาคาร       

       สถานที่บุคลากรและสื่อวัสดุอุปการณ์

       ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือ

       ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการ

2.        โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

       โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผล

       ให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

3.        โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงเรียน 

        เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ในด้าน 

        การออกไปประกอบอาชีพเมื่อจบ

        การศึกษาภาคบังคับแล้ว

4.        โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

        ผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์

        ทางการเรียนที่สูงขึ้น

1.          การให้โอกาสชุมชนมาให้บริการอาคาร

        สถานที่ บุคลากรสื่ออุปกรณ์ส่งผลให้ 

        นักเรียน เรียนได้ไม่เต็มที่

2.      โรงเรียนจัดบริการด้านเครื่องเขียน  

       แบบเรียน เสื้อผ้า ให้นักเรียนไม่ครบ

       100 % ส่งผลให้นักเรียนมีอุปกรณ์

       ในการศึกษาไม่เพียงพอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น . ฉะเชิงเทรา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

ด้านบุคลากร (M1)

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

1.        ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ปกครอง

       และบุคลากรอย่างที่พึงทำให้ชุมชน

       เกิดความศรัทธาในโรงเรียน

2.        บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นสามัคคีต่อ

       ภารกิจที่ได้รับมอบหมายทำให้การ     

       ดำเนินงานบรรลุผล

3.        บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดี ส่งผลให้  

       โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จเป็นที่

       ยอมรับของชุมชน

4.        บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มี

       การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

       โดยการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ใหม่ ๆ

       ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและเรียนรู้

      ได้จริง

1.      ขาดบุคลากรบางสาขาวิชาเป็นผลให้  

       ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาตาม 

       ศักยภาพของผู้เรียนลดลง

2.       ครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบงาน

 หลายด้านส่งผลต่อการจัดกระบวน

       การเรียนรู้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน(M2)

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

1.        โรงเรียนบริหารงบประมาณถูกต้องตาม

       ระเบียบราชการให้เกิดประโยชน์และ

       บรรลุวัตถุประสงค์ที่ราชการกำหนด

       ทำให้การเงินการบัญชีถูกต้อง

2.        โรงเรียนบริหารงานโดยมุ่งเน้นเด็ก

       เป็นสำคัญ ใช้งบประมาณด้าน

       การพัฒนานักเรียนมากว่าด้านอื่น ๆ

      เกิดผลดีกับนักเรียนโดยตรง

3.      โรงเรียนจัดตั้งนิธิเพื่อการศึกษาโดย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนโดยนำดอกผลมาใช้

1.          โรงเรียนได้รับเงินจัดสรรด้านอาหาร    

        กลางวันไม่เพียงพอต่อความต้องการ   

       ของเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียน

      ได้รับประทานอาหารฟรีไม่ครบตาม

       จำนวนที่ขาดแคลน

2.      การจัดสรรเงินแต่ละฝ่ายไม่เพียงพอกับ

      ความต้องการในการปฏิบัติงานส่งผลให้

      การดำเนินงานล่าช้าไม่บรรลุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

1.        โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการวัสดุ

        อุปกรณ์อย่างมีระบบส่งผลให้ผู้สอน

       ได้รับวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการอย่าง

        มีคุณภาพคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 

        สูงสุด

2.        โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการของ

        ครูผู้สอนเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง สื่อ  

       วัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

       และเนื้อหาวิชาส่งผลให้การเรียน

       การสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น

3.        โรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงาม ทำให้เกิด

        บรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิด

        วิถีชีวิตที่รักธรรมชาติ

1.          วัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยงานราชการ

         ต้นสังกัดให้ไม่ตรงกับความต้องการ

        และขาดคุณภาพส่งผลกับระยะเวลา

         การใช้งานไม่บรรลุผลต่อการเรียนรู้ 

         ของนักเรียน

2.          การจัดซื้อจัดจ้างยึดติดกับกฎหมาย

       ไม่คล่องตัวในการดำเนินการ มีผลทำให้

       ได้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพไม่ดีและเกิด 

        ความล่าช้า

3.      วัสดุครุภัณฑ์ที่มีใช้อยู่เก่าและเสื่อมสภาพ  

       เป็นจำนวนมาก

4.      โรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ                

       แก่ความต้องการให้บริการด้าน

       การศึกษาและค้นคว้าแก่บุคคลได้อย่าง 

      สะดวกและรวดเร็ว

 

 

 

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)

.ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร

ด้านการบริหาร จัดการ (M4)

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

1.        โรงเรียนมีการติดต่อประสานงาน

        กับชุมชนทำให้โรงเรียนได้รับความ

       ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆเป็นประโยชน์

       ต่อการเรียนการสอน

2.        การนำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน

       ส่งผลให้โรงเรียนสามารถ     นำไป

       พัฒนางานได้รวดเร็วขึ้น   อย่างมี  

        ประสิทธิภาพ

3.      โรงเรียนดำเนินงานโครงการตาม

      แผนปฏิบัติงานการทำให้การพัฒนา

      การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

4.      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

      ส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน

      และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้าน

     การศึกษาทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

     ในการจัดการศึกษามากขึ้น

5.   จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

1.    งานธุรการมีการจัดเก็บไม่เป็นระบบ

       ทำให้ค้นหาข้อมูลล่าช้าส่งผลให้

       การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด

2.   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ    

      ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและขาดความ

      ต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินงานบาง

      โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3 .  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ

      สารสนเทศ ยังไม่ได้ผลเป็นไปตาม

      เป้าหมาย

4.      ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการใช้

      เทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 


ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

โอกาส 

ประเด็นสำคัญ 

สมาชิกคนที่ 

รวม 

1

2

3

4

5

6

7

1.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

     ต่าง  ๆ  ของโรงเรียน

4

5

4

5

4

4

5

31

2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่เป็นหลักแหล่งทำให้การจัดการศึกษาเป็นผลดี

4

4

4

4

4

4

4

28

3. โรงเรียนได้รางวัลในการประกวดมากมายทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ศรัทธาต่อโรงเรียน

4

4

4

5

4

5

5

31

4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ต่อการศึกษาทำให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

4

3

3

4

3

3

4

24

5. การถ่ายทอดและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมี     

    วัฒนธรรม

4

3

3

4

4

5

4

27

ค่าเฉลี่ย

4.03

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

อุปสรรค 

ประเด็นสำคัญ 

สมาชิกคนที่ 

รวม 

1

2

3

4

5

6

7

1. ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้ขาด

    ทุนทรัพย์ทางการเรียนทำให้ผลการเรียนลดลง

4

3

4

3

3

 

 

17

2. ครอบครัวแตกแยก นักเรียนขาดความอบอุ่นไม่มีสมาธิในการเรียน

3

3

5

4

4

 

 

19

3. เยาวชนขาดทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค เนื่องจากบริโภคตามสื่อโดยขาดการวิเคราะห์

4

3

4

4

3

 

 

18

4. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้ไม่เอื้อการ  

    จัดการเรียนการสอน

4

4

4

4

3

 

 

19

5. ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา แต่ไม่สามรถส่งบุตรหลานที่จบชั้น ม.3 เรียนต่อได้ครบทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก 

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส 

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น

5

5

5

5

5

 

 

25

2.       โรงเรียนจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

5

5

5

5

5

 

 

25

3.       ประชาชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการศึกษาจึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

4

3

3

4

4

 

 

18

4.       สภาพแวดล้อมของชุมชนห่างจากสิ่งอบายมุขจึงมีผลทำให้นักเรียนมีความประพฤติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

4.53

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านเทคโนโลยี

 

อุปสรรค

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมีผลกระทบต่อสาธารณูปโภคทำให้รายจ่ายสูง

4

4

4

4

3

 

 

19

2.       ขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่

4

4

5

5

4

 

 

22

3.       เศรษฐกิจตกต่ำทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลน้อย จัดซื้อวัสดุไม่เพียงพอกับความต้องการ

3

3

4

3

3

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.8

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านเศรษฐกิจ

 

โอกาส

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้ปกครองมีรายได้น้อยส่งผลให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น เล่นดนตรี เกษตร ฯลฯ

4

4

4

4

4

 

 

20

2.       ผู้ปกครองมีรายได้น้อยแต่ค่าใช้จ่ายสูงทำให้นักเรียนรู้จักประหยัด

3

3

3

3

4

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.6

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านเศรษฐกิจ

 

อุปสรรค

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       เศรษฐกิจตกต่ำ คนตกงาน ประชาชนมีรายได้น้อยส่งผลให้นักเรียนขาดอุปกรณ์การเรียน

3

3

3

3

3

 

 

15

2.       อัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลให้ดอกผลจากเงินลงทุนไม่พอต่อการพัฒนา

4

3

4

4

3

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.3

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านการเมืองและกฎหมาย

 

โอกาส

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       ...การศึกษาทำให้โรงเรียนมุ่งเน้นสุ่มาตรฐานส่งผลให้ครูและนักเรียนโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ

4

3

3

3

4

 

 

17

2.       การปฏิรูปการศึกษาทำให้ครูกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ

4

4

4

4

4

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.7

 

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านการเมืองและกฏหมาย

 

อุปสรรค

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       นโยบายลดอัตรากำลังภาครัฐบาลทำให้ขาดบุคลากรของโรงเรียนได้

3

3

3

3

3

 

 

15

2.       นโยบายจัดการศึกษาแต่ละรัฐบาลไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง

3

2

3

2

2

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

2.7

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านโครงสร้างและนโยบาย

 

จุดแข็ง

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       โรงเรียนมีการกำหนดภารกิจหลักตามงาน 4 งาน แบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ

4

3

3

3

3

 

 

16

2.       โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย

4

3

3

3

4

 

 

17

3.    โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องดนตรีไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     โรงเรียนจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.3

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านโครงสร้างและนโยบาย

 

จุดอ่อน

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       การทำงานหลายหน้าที่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่การเรียนการสอน

5

5

5

5

5

 

 

25

2.       นโยบายเร่งด่วนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันกำหนดเวลา

4

3

3

1

5

 

 

16

3.       นโยบายการกระจายอำนาจให้ครู รับผิดชอบงานอื่น ๆ ซึ่งมิใช่การสอนส่งผลให้ประสิทธิภาพทางการเรียนลดลง

4

4

5

1

2

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.8

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านการผลิตและการบริการ

 

จุดแข็ง

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       เปิดโอกาสให้ชุมชนได้บริการอาคารสถานที่บุคคลากรและสื่อวัสดุอุปการณ์ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการ

3

4

3

2

2

 

 

14

2.       โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

3

2

4

3

3

 

 

15

3.       โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงเรียน เน้นให้เด็กได้ปฎิบัติจริง ในด้านการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว

2

2

3

3

2

 

 

12

4.       โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2

2

3

3

3

 

 

13

ค่าเฉลี่ย

2.7

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านการผลิตและบริการ

 

จุดอ่อน

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       การให้โอกาสชุมชนมาให้บริการอาคารสถานที่ บุคลากรสื่ออุปกรณ์ส่งผลให้นักเรียน เรียนไม่เต็มที่

1

2

2

3

1

 

 

9

2.       โรงเรียนจัดบริการด้านเครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า ให้นักเรียนไม่ครบ 100 % ส่งผลให้นักเรียนมีอุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ

3

2

2

2

1

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

1.9

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านบุคลากร

 

จุดแข็ง

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ปกครองและบุคลากรอย่างที่พึงทำให้ชุมชนเกิดความศรัทธาในโรงเรียน

3

3

3

3

3

 

 

15

2.       บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นสามัคคีต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายทำให้การดำเนินงานบรรลุผล

4

4

4

4

4

 

 

20

3.       บุคลากรมีขวัญและกำลังใจดี ส่งผลให้โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของชุมชน

2

2

2

2

2

 

 

10

4.       บุคคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ใหม่ ๆ ทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและเรียนรู้ได้จริง

4

4

3

3

3

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.1

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านบุคลากร

 

จุดอ่อน

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       บุคลากรมีน้อยต้องรับผิดชอบงานทุกงานทุกหน้าที่มีเวลาเตรียมการสอนไม่เพียงพอ ผลการเรียนน้อยกว่าเป้าหมายทีกำหนด

1

2

3

2

1

 

 

9

2.       ขาดบคุลากรบางสาขาวิชาเป็นผลให้ประสิทธิภาพด้านการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนลดลง

3

2

3

2

1

 

 

11

3.       ครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้านส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

4

3

5

3

2

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

2.47

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน

 

จุดแข็ง

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       โรงเรียนบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบราชการให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ราชการกำหนด ทำให้การเงินถูกต้อง

3

4

4

4

4

 

 

19

2.       โรงเรียนบริหารงานโดยมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ ใช้งบประมาณด้านการพัฒนานักเรียนมากว่าด้านอื่น ๆ เกิดผลดีกับนักเรียนโดยตรง

4

3

3

3

2

 

 

15

3.       โรงเรียนจัดตั้งนิธิเพื่อการศึกษาโดยคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน โดยนำดอกผลมาใช้

2

2

2

3

3

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.07

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน

 

จุดอ่อน

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       โรงเรียนได้รับเงินจัดสรรด้านอาหารกลางวันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารฟรีไม่ครบตามจำนวนที่ขาดแคลน

3

3

3

3

2

 

 

14

2.       การจัดสรรเงินแต่ละฝ่ายไม่เพียงพอกับความต้องการในการปฏิบัติงานส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่บรรลุผล

3

2

3

3

2

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

2.7

 

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านวัสดุอุปกรณ์

 

จุดแข็ง

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.       โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์อย่างมีระบบส่งผลให้ผู้สอนได้รับวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการอย่างมีคุณภาพคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

4

3

3

4

3

 

 

17

2.       โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการของครูผู้สอนเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง สื่อวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชาส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้น

4

3

4

3

3

 

 

17

3.       โรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงาม ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดวิถีชีวิตที่รักธรรมชาติ

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.55

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านวัสดุอุปกรณ์

จุดอ่อน

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.  วัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยงานราชการต้นสังกัดให้ไม่ตรงกับความต้องการและขาดคุณภาพส่งผลกับระยะเวลาการใช้งานไม่บรรลุผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

5

4

5

5

4

 

 

23

2.  การจัดซื้อจัดจ้างยึดติดกับกฎหมายไม่คล่องตัวในการดำเนินการ มีผลทำให้ได้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพไม่ดีและเกิดความล่าช้า

4

3

4

3

3

 

 

17

3.  วัสดุครุภัณฑ์ที่มีใช้อยู่เก่าและเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก

3

3

3

3

3

 

 

15

4.  โรงเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอแก่การให้บริการด้านการศึกษาและค้นคว้าแก้บุคคลได้อย่างสะดวก  

      และรวดเร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.67

 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านการบริหาร จัดการ

จุดแข็ง

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.   โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนทำให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

2

2

2

2

2

 

 

10

2.   การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ ส่งผลให้โรงเรียนทำงานได้รวดเร็วขึ้นสามารถ นำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

4

4

4

4

 

 

20

3.   โรงเรียนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานการทำให้การพัฒนาการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

3

3

3

3

3

 

 

15

4.    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

1

1

1

2

1

 

 

6

5.   จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

2.55

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าภายนอก

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

ด้านการบริหาร จัดการ

 

จุดอ่อน

ประเด็นสำคัญ

สมาชิกคนที่

รวม

1

2

3

4

5

6

7

1.  งานธุรการมีการจัดเก็บไม่เป็นระบบทำให้ค้นหาข้อมูลล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนด

4

4

4

3

3

 

 

18

2.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและขาดความต่อเนื่องส่งผลให้

     การดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3

3

3

3

3

 

 

15

3.  การนำเทคโนโลยีมาใช้การจัดระบบสารสนเทศ ยังไม่ได้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

3.3


ค่าคะแนนปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) .ราชสาส์น จ. ฉะเชิงเทรา

.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ด้าน

คะแนนด้านโอกาส

คะแนนด้านอุปสรรค

ด้าน

คะแนนด้านจุดแข็ง

คะแนนด้านจุดอ่อย

S

 

 

S1

 

 

T

 

 

S2

 

 

E

 

 

M1

 

 

P

 

 

M2

 

 

 

 

 

M3

 

 

 

 

 

M4

 

 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานศึกษา

 

(1)

ปัจจัยภายนอก

(2)

..

คะแนน

คะแนนเต็ม

(1)

(3)

ค่าคะแนน

(4)

คะแนนจริง

(5)

สรุป

(6)

ปัจจัยภายใน

(7)

..

คะแนน

คะแนนเต็ม

(1)

(8)

ค่าคะแนน

(9)

คะแนนจริง

 

(10)สรุป

โอกาส

(5)

อุปสรรค

(5)

โอกาส

 

อุปสรรค

 

โอกาส

(5)

อุปสรรค

(5)

โอกาส

 

อุปสรรค

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม(S)

0.3

4

3

1.2

0.9

+0.3

ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1)

0.3

3

4

0.9

1.5

-0.3

ด้านเทคโนโลยี(T)

0.4

3

4

1.2

1.6

-0.4

ด้านผลผลิตแลการบริการ(S2)

0.15

3

2

0.45

0.3

+0.15

ด้านเศรษฐกิจ(E)

0.2

4

3

0.8

0.6

+0.3

ด้านบุคลากร(M1)

0.2

3

2

0.6

0.4

+02

ด้านการเมือง,กฎหมาย(P)

0.1

4

3

0.4

.3

+0.2

ด้านประสิทธิภาพการเงิน(M2)

0.1

3

2

0.3

0.2

+0.1