http://www.koukaew.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 เว็บค้นคว้าเพื่อการศ

บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

บริการ

หน้าแรก
บทความ
www.kunnay.com
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ

นาฬิกา

Alternative content

สถิติ

เปิดเว็บ13/11/2008
อัพเดท09/02/2017
ผู้เข้าชม5,787,464
เปิดเพจ7,768,584

ปฎิทิน

« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แผนงานประจำปี 2554 สพป ฉช 2

แผนงานประจำปี 2554 สพป ฉช  2

 

                                             แผนปฏบัติงานประจำปี  2554


            www.kunnay.com

 

แผนปฏิบัติงานบริหารวิชาการ

  

โครงการบริหารวิชาการ 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยรวม                                      ศรีศักดิ์

2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ห้องสมุด                                                วันเพ็ญ

3.แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต                                                    วันเพ็ญ

อนุบาล 

4.คาราวานเสริมสร้างเด็ก                                                        ลัดดา

5.ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   กุลวดี

6.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ในโรงเรียน           กุลวดี

ภาษาไทย 

7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย                                          ภคพร

8.ทดแทนแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทย                           วรรธนะ

9.รักการอ่าน                                                                  วันเพ็ญ

10.แก้ปัญหาการอ่านการเขียน  ช่วงชั้นที่  1  และช่วงชั้นที่  2     ทัศนีย์พร

12.ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาไทย                                                                             ภคพร

คณิตศาสตร์ 

13.คณิตคิดเลขเร็ว                                                           นิจพร

14.การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  BBL                นิจพร

15.แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์......................................          วิจัย

วิทยาศาสตร์ 

16.แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์........................................      วรรธนะ

สังคมศึกษา

16.เด็กดีศรีเกาะแก้ว                                                 จีระนันท์

17.แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม             ดวงนภา

18.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                              ดวงนภา

19.วันสำคัญ                                                           ดวงนภา

20.อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต้านยาเสพติด      ศรีศักดิ์

21.การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น................................    .วารี

ภาษาต่างประเทศ 

22.Word  Today                                                     วิจัย

23.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                          สุคนธา

24.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  English  For  You               สุคนธา

25.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                         สุคนธา

สุขศึกษา 

26.การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียน                         ศิริพงษ์

27.ยิ้มสวยฟันใส                                                        จินตนา

28.พัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและอนามัยโรงเรียน              จินตนา

29.การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี  2552         ศรีศักดิ์

ศิลปะ 

แหล่งเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์.......................               จินตนา

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี                                       จินตนา

การงานอาชีพ 

30.พัฒนาแหล่งเรียนรู้งานเกษตร                                     ภคพร

31.แหล่งเรียนรู้การใช้  Internet  เรียนรู้ไปในโลกกว้าง.........    วิจัย.

32.การใช้โปรแกรม  Prodeskto....................................        ดวงนภา

เด็กพิเศษ 

33.พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้(LD)ใน  3  ด้าน   จีระนันท์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

34.เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและปลูกจิตสำนึกต้านยาเสพติด    ศรีศักดิ์

35.แนะแนวในโรงเรียน                                                      จีระนันท์

36.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                    จีระนันท์

37.พัฒนาคุณภาพการศึกษา                                       วิจัย

38.ประกันคุณภาพการศึกษา                                       วิจัย 

39.โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)..................................    วรรธนะ

40.โครงการเรียนไปกับไกลกังวล ทุกห้องเรียน                     วรรธนะ

แผนปฏิบัติงานบริหารบุคลากร 

โครงการบริหารบุคลากร 

41.พัฒนาบุคลากร                                                       ดวงนภา

42.สวัสดิการบุคลากร                                                   ลัดดา/กุลวดี

แผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 

โครงการบริหารทั่วไป 

43.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ      ศักดิ์ศักดิ์                    

44.อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้                    วารี

45.ประชาธิปไตยในโรงเรียน                            จินตนา

แผนปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ 

โครงการบริหารงบประมาณ 

46.การจัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน          ทัศนีย์พร

47.จัดหาสื่อคอมพิวเตอร์/ Notbook เพื่อการเรียนการสอน/ไอที          ศรีศักดิ์

48.ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา                       ศิริพงษ์

49.ทัศนศึกษา                                           วารี

 

 

แผนปฏิบัติงานการบริหารวิชาการ  ปีการศึกษา 2553

แผน/กิจกรรมปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติ

 

(ก)การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น   

                -  5  ตุลาคม      -  5  มีนาคม 

*(ข)การวางแผนงานด้านวิชาการ(แผน/โครงการ- PDCA) 

                -P  กุมภาพันธ์     

                -D   พฤษภาคม  -กันยายน  /  พฤศจิกายน  -กุมภาพันธ์ 

                -C  ตุลาคม  /มีนาคม 

                -A    ตุลาคม  /มีนาคม   

                -เสนอขอการอนุมัติ                 

(ค)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(โครงสร้าง)

-แต่งตั้งครูประจำชั้น/ประจำวิชา/        มีนาคม    

-แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ                    มีนาคม     

-ขออนุญาตใช้ตารางสอน                   มีนาคม   /ตุลาคม   

-เบิกสื่อ/หนังสือแบบเรียน/วัสดุ          พฤษภาคม 

-ส่ง/ตรวจบันทึกการสอน                   มิถุนายน  /ธันวาคม 

- เบิกแบบ  ป.พ/เอกสารการเรียน       พฤษภาคม  /พฤศจิกายน 

-สรุปทดสอบ/ประเมินผล                  กันยายน  /กุมภาพันธ์          

-ส่งหลักฐานเอกสารการเรียน             ตุลาคม  /มีนาคม 

-รายงานผลการเรียน                           ตุลาคม  /มีนาคม 

 *ง)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ทุกสาระการเรียนรู้  

-ประเมินผลการใช้หลักสูตร               ตุลาคม  /มีนาคม 

-พัฒนาหลักสูตร                        ตุลาคม  /มีนาคม                   

(จ)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมของสาระ(แผน-PDCA) รวบรวมสรุป  เป็นหนังสือเล่มเล็กของครู/เด็กเพื่อรายงาน/จัดนิทรรศการโรงเรียน  BBL   /  KM /   โรงเรียนในฝัน

 -P  กุมภาพันธ์       

-D   พฤษภาคม  -กันยายน  /  พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

-C  ตุลาคม  /มีนาคม 

-A    ตุลาคม  /มีนาคม   

-เสนอขอการอนุมัติ                 

     (ฉ)การวัดผล  ประเมินผล  และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

(แผน)

-แต่งตั้งคณะกรรมการ                              พฤษภาคม /พฤศจิกายน

-สรุปวัดผล/ประเมินผล/                           ตุลาคม  /มีนาคม 

เทียบโอน                                                 พฤษภาคม /พฤศจิกายน

       (ช)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(แผน/โครงการ)

- ปีที่  1  เน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน/นอกสถานศึกษา รายงานเป็นหนังสือเล่มเล็ก  ครู  1  คน/  1  ชิ้น

-ปีที่  2  วิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน/นอกสถานศึกษา

-ปีที่  3  วิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน/นอกสถานศึกษา

(ซ)ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  (แผน/โครงการ)    

(ฌ)การนิเทศการศึกษา(แผนงาน/คำสั่ง)

ผ.อ นิเทศ                               2  ครั้ง/เทอม/4 ปี

รอง  ผ.อ                                4  ครั้ง/เทอม/ปี

หัวหน้าฝ่ายงาน                     4  ครั้ง/เทอม/ปี

หัวหน้าสายชั้น                      4  ครั้ง/เทอม/ปี

หัวหน้ากลุ่มสาระ                 4  ครั้ง/เทอม/ปี

นิเทศกันเอง                          4  ครั้ง/เทอม/ปี

นิเทศตนเอง                          4  ครั้ง/เทอม/ปี                                                         

(ญ)การแนะแนว(แผนงาน/คำสั่ง) 

-แนะแนวการศึกษา               บริการ  5  ประเภท      2  ครั้ง/เทอม/ปี

-แนะแนวอาชีพ                     บริการ  5  ประเภท      2  ครั้ง/เทอม/ปี

-แนะแนวส่วนตัวและสังคม  บริการ  5  ประเภท   2  ครั้ง/เทอม/ปี       

(ฎ)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(แผน/แผนประจำปี)  

ตั้งตั้งคณะกรรมการ                                มีนาคม 

ประชุมกำหนดระบบและมาตรการ        พฤษภาคม /พฤศจิกายน 

ดำเนินการ            พฤษภาคม  -กันยายน  /พฤศจิกายน -กุมภทพนธ์

สรุปประเมินผล/ปรับปรุงรายงานประจำปี  กันยายน  /กุมภาพันธ์ 

(ฏ)การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ(แผน/โครงการ)

      -เครือข่ายอำเภอ                          1  ครั้ง/เดือน/ปี

        -เครือข่ายตำบล/  อ.บ.ต             1  ครั้ง/เดือน/ปี

       -เครือข่ายหมู่บ้าน                       1  ครั้ง/เดือน/ปี

       -เครือข่ายผู้ปกครอง                   1  ครั้ง/เทอม/ปี

(ฐ)การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  (แผน/โครงการ)

         -เขตพื้นที่การศึกษา                  1  ครั้ง/เดือน/ปี

         -เขตคุณภาพการศึกษา              1  ครั้ง/เดือน/ปี

(ฑ)การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา(แผน/โครงการ)

P     มีนาคม

D     การศึกษานอกระบบ โรงพยาบาล  ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน 1 ครั้ง/เดือน

C      กันยายน/กุมภาพันธ์

A      ตุลาคม/มีนาคม

(ฒ)การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา(คำสั่ง)    ประกาศของโรงเรียน/ กันยายน/กุมภาพันธ์

(ณ)การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (คำสั่ง)

                     กันยายน/กุมภาพันธ์  แต่งตั้งคณะกรรมการ

(ด)การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(แผน/โครงการ)

                  สำรวจเหตุผลความจำเป็น     กันยายน/กุมภาพันธ์

                  พัฒนาและใช้                เทอม  1/เทอม  2

                  สรุปประเมินผล                    กันยายน/กุมภาพันธ์

..................................................................................................................

* งานที่ต้องเสนอผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษา             

 * (เครื่องหมาย  แผน/โครงการ/คำสั่ง/โครงสร้าง  หมายความว่า  ต้องทำหลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมิน)

 

วิจัย 

 

 

วรรธนะ

 

 

 

 

 

วรรธนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิจัย

 

 

 

 

 

 

 

วรรธนะ

 

 

 

 


วิจัย

 

 

 

 


วรรธนะ

ศรีศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 


จีระนันท์

 

 

 


วิจัย

 

 

 

 


วารี

 

 

 

 

วรรธนะ

 

 

 

วารี

 

 

 

 

 วรรธนะ

 

วรรธนะ

 

วรรธนะ

 

 

 

 

วรรธนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานกบริหารทั่วไป  ปีการศึกษา 2553

แผน/กิจกรรมการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติ

 

(ก)การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ(แผน/คำสั่ง) 

                   กุมภาพันธ์/กันยายน           

(ข)การประสานงานและพัฒนา เครือข่ายการศึกษา(แผน)

                -เขตพื้นที่การศึกษา                  1  ครั้ง/เดือน/ปี

                 -เขตคุณภาพการศึกษา              1  ครั้ง/เดือน/ปี

*ค)การวางแผนบริหารการศึกษา(คำสั่ง)

           -บริหารงาน  4  งาน  มีนาคม/ตุลาคม                                           

(ง)งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน               

                -P  กุมภาพันธ์       

                -D พฤษภาคม  -กันยายน/ พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์ 

                -C  ตุลาคม  /มีนาคม 

                -A  ตุลาคม  /มีนาคม   

                -เสนอขอการอนุมัติ                 

(จ)การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

           -บริหารงาน  4  งาน           มีนาคม/ตุลาคม                  

(ช)งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(แผน/คำสั่ง)                                       

(ซ)การดำเนินงานธุรการ        (แผน/คำสั่ง)

การรักษาความปลอดภัย/รายงาน/กุญแจ/ประตูหน้าต่าง 1  ครั้ง/เดือน

           บันทึกรายงานการอบรมดูแลวันเปิดทำการ         1  ครั้ง/วัน

           บันทึกรายงานวันหยุด/กลางคืน                           1  ครั้ง/วัน

มาตรการรักษาความปลอดภัย/อัคคีภัย/วาตภัย                1  ครั้ง/เดือน

 

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการสถานศึกษา               2  ครั้ง/ภาคเรียน

ระเบียบวาระการประชุม/บันทึก/รายงาน  บุคลากร        1  ครั้ง/เดือน

ระเบียบวาระการประชุม/บันทึก/รายงาน หัวหน้าฝ่าย/  1  ครั้ง/สัปดาห์

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าโครงการประจำปี        1  ครั้ง/เดือน

ทะเบียนส่ง/รับ/จ่าย/ทวงการโต้-ตอบ/  หนังสือ              1  ครั้ง/วัน                                   

การเก็บรักษา/ทำลายหนังสือ                                   1  ครั้ง/ปี

 

(ฌ)การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(แผน/คำสั่ง)    

                 1  ครั้ง/เดือน/ผู้รับผิดชอบอาคาร

จัดบรรยากาศ  น่าอยู่  น่าดู  น่ามอง  (ผัง/คำสั่ง/แผน)  

                 1  ครั้ง/เดือน/ผู้รับผิดชอบพื้นที่

(ญ)การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

       -  พฤศจิกายน   สำรวจ

      -   กุมภาพันธ์     รายงาน                                                 

*(ฎ)การรับนักเรียน(แผน)  ปี  52/53/54/55

       -  พฤศจิกายน   สำรวจ  ทร  14

      -   กุมภาพันธ์     รายงานเสนอกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบ       

*ฏ)การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา

               มิถุนายน  ทุกปี

 (ฐ)การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย*

          1  ครั้ง/ภาคเรียน/กศ.น/ศูนย์การเรียนรู้

ฑ)การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(แผน/โครงการ) 

        PDCA  มกราคม  52

            ดำเนินการ  กุมภาพันธ์    52                      

(ฒ)การทัศนศึกษา(แผน/โครงการ) 

             กันยายน/กุมภาพันธ์   1  ครั้ง/ ปี/6ปี

 1.หุ่นขี้ผึ้ง  วัดพระแก้ว  สวนสัตว์  2.ซาฟารีเวิร์ล สวนสยาม

 3.เมืองจำลอง  ฟาร์ม  4.เขาเขียวเกาะลอยพิพิธภัณฑ์บางแสน

 5.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  วัดพืช  6.บางไทร บางปะอิน เมืองอยุธยา

(ณ)งานกิจการนักเรียน           (แผน/โครงการ)

                กิจกรรมหน้าเสาธง/สมาธิ      1  ครั้ง/วัน

         แข่งขันกีฬาสี                ธันวาคม

              โครงการอาหารกลางวัน      1  ครั้ง/วัน

                ระเบียบวินัย                 1   ครั้ง/วัน        

 (ด)การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา(แผน/โครงการ)

          สถานีวิทยุกระจายเสียง                 1 ครั้ง/วัน

               รายงานข่าวหน้าเสาธง                  1 ครั้ง/วัน

               จดหมายข่าว                            2  ฉบับ/เทอม

               รายงานการปฏิบัติงานในงานประจำปี  1 ครั้ง/ปี  กุมภาพันธ์            

(ต)การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา   (แผน/โครงการ)

         -เครือข่ายอำเภอ                         1  ครั้ง/เดือน/ปี

        -เครือข่ายตำบล/  อ.บ.ต             1  ครั้ง/เดือน/ปี

       -เครือข่ายหมู่บ้าน                       1  ครั้ง/เดือน/ปี

       -เครือข่ายผู้ปกครอง                   1  ครั้ง/เทอม/ปี

        -เขตพื้นที่การศึกษา                  1  ครั้ง/เดือน/ปี

        -เขตคุณภาพการศึกษา              1  ครั้ง/เดือน/ปี

- การศึกษานอกระบบ โรงพยาบาล  ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน 1 ครั้ง/เดือน

 

 (ถ)งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น    (แผน/โครงการ)

      นายอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่                1 ครั้ง/เดือน

         อ.บ.ต                                              1  ครั้ง/เดือน

(ท)การรายงานผลการปฏิบัติงาน(แผน/โครงการ)

                สถานีวิทยุกระจายเสียง                 1 ครั้ง/วัน

               รายงานข่าวหน้าเสาธง                  1 ครั้ง/วัน

               จดหมายข่าว                            2  ฉบับ/เทอม

               รายงานการปฏิบัติงานในงานประจำปี  1 ครั้ง/ปี  กุมภาพันธ์            

                 

(ธ)การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

    แต่งตั้งคณะกรรมการ                                มีนาคม 

ประชุมกำหนดระบบและมาตรการ        พฤษภาคม /พฤศจิกายน 

ดำเนินการ     พฤษภาคม  -กันยายน  /พฤศจิกายน -กุมภาพันธ์

สรุปประเมินผล/ปรับปรุงรายงานประจำปี  กันยายน  /กุมภาพันธ์ 

(น)แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

             PDCA  ส่งเสริมวินัยนักเรียน  1  ครั้ง/วัน

..............................................................................................................

* งานที่ต้องเสนอผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษา             

  (เครื่องหมาย/แผน/โครงการ/คำสั่ง/โครงสร้าง  หมายความว่า  ต้องทำหลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมิน)

 

ศรีศักดิ์

 

วารี

 

 

ศรีศักดิ์

 


วิจัย

 

 

 

 

 

จเร

 

ศรีศักดิ์


ศรีศักดิ์

ศรีศักดิ์

ศรีศักดิ์

ศรีศักดิ์

ศรีศักดิ์

 

วารี


วารี


วารี


วารี


จินตนา


ศรีศักดิ์

 

ศรีศักดิ์

 

ศิริพงษ์

 

ทัศนีย์พร

 

 

กุลวดี/นิจพร

 

 


จเร

 


วารี/สุคนธา

 


ศิริพงษ์/วารี

 

 

วารี

 

 

 

 


ศิริพงษ์/จินตนา

 

 

วารี

 

ภคพร

 

 

 

 


วารี/จีระนันท์

 

 

 

 

 

 

 

วารี/วิจัย

 ศรีศักดิ์

 

 

วรรธนะ/วิจัย

 

 

 

 

 ศิริพงษ์/วารี

 

 

 

 ศิริพงษ์/จินตนา

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ  ปีการศึกษา  2553

แผน/กิจกรรมการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติ

 

*ก)การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แผน)

           กุมภาพันธ์/สิงหาคม

*ข)การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง(แผน)

            กุมภาพันธ์/สิงหาคม

(ค)การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               (คำสั่ง)   

                  กุมภาพันธ์/สิงหาคม

*ง)การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    (แผน)

            กุมภาพันธ์/สิงหาคม

(จ)การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ              (แผน)

                     กุมภาพันธ์/สิงหาคม

(ฉ)การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ(แผน)

            กุมภาพันธ์/สิงหาคม

(ช)การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ(แผน)

                   กุมภาพันธ์/สิงหาคม

*ซ)การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา(แผน/โครงการ)

                  กุมภาพันธ์/สิงหาคม

(ฌ)การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา(แผน/โครงการ)

             รายงานนิธิ       กุมภาพันธ์/สิงหาคม

 (ญ)การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา(แผน/โครงการ)

                      กุมภาพันธ์/สิงหาคม

 (ฎ)การวางแผนพัสดุ(แผน/คำสั่ง)        

                      สำรวจความต้องการพัสดุ                  กุมภาพันธ์/สิงหาคม

                    จัดซื้อพัสดุ                                   2  ครั้ง/เดือน

                    เบิกจ่ายพัสดุ                                2  ครั้ง/เดือน

             ลงทะเบียนครุภัณฑ์                          2  ครั้ง/เดือน

                    จำหน่ายพัสดุ                                    กันยายน/

                    ตรวจสอบพัสดุ                                 ตุลาคม      

 (ฏ)การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   กุมภาพันธ์

 (ฐ)การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

                            มีนาคม/กันยายน

(ฑ)การจัดหาพัสดุ(แผน/โครงการ         )

                                2  ครั้ง/เดือน                           

(ฒ)การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ  (แผน/โครงการ) 

                            2  ครั้ง/เดือน

*ณ)การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน               (แผน/โครงการ)      

                            2  ครั้ง/ปี   

(ด)การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน(แผน)       

                            1  ครั้ง/วัน

(ต)การจัดทำบัญชีการเงิน(คำสั่ง) 

                                1  ครั้ง/วัน               

(ถ)การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน(แผน)   

                          1  ครั้ง/วัน

(ท)การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียนและรายงาน(คำสั่ง) 

                              1  ครั้ง/เทอม

……………………………………………………

* งานที่ต้องเสนอผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษา(แผน)                

  (เครื่องหมาย/แผน/โครงการ/คำสั่ง/โครงสร้าง  หมายความว่า  ต้องทำหลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมิน)

 

 

ศรีศักดิ์

 

 

ศรีศักดิ์

 

 


ศรีศักดิ์

 


ศรีศักดิ์

 

ศรีศักดิ์

 

ศรีศักดิ์

 

ทัศนีย์พร

 


ศิริพงษ์/ววารี

 

ศรีศักดิ์

 


ทัศนีย์พร

 

ทัศนีย์พร

 

 

 

 

 

 


ทัศนีย์พร

 

 


ทัศนีย์พร

 


ทัศนีย์พร

 

ทัศนีย์พร

 

ทัศนีย์พร

 

ศรีศักดิ์

 

สุคนธา

 

 ภคพร

 

ภคพร

 


ทัศนีย์พร

 

 

 

แผน/ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติ

งบประมาณ

*ก)การวางอัตรากำลัง(ข้อมูล)       

          มีนาคม/ตุลาคม                                                                          

(ข)การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          มีนาคม/ตุลาคม                                                                         

(ค)การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   

          มีนาคม/ตุลาคม                                                                          

(ง)การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           สิงหาคม/กุมภาพันธ์

(จ)การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ปฏิทิน/คำสั่ง)   

           1 มีนาคม/  1 กันยายน

(ฉ)การลาออกของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะ(คำสั่ง)  

           เมษายน        

(ช)การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ข้อมูล/ปฏิทิน/คำสั่ง) 

           1 มีนาคม/  1 กันยายน                      

 (ซ)การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ(แผนงาน/โครงการพัฒนา)

            1  ครั้ง/เดือน

(ฌ)การสั่งพักราชการและสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน

             1  ครั้ง/ปี                                    

(ญ)การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ                                             

   รายงานผลทางวินัย(การทำความดี) (แผนงาน/โครงการพัฒนา)

                1  ครั้ง/เทอม/ปี

(ฎ)การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

                  1   ครั้ง /ปี

(ฏ)การออกจากราชการ

                 เมษายน

 (ฐ)การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ(แผน/ข้อมูล/คำสั่ง)    

                พฤษภาคม/พฤศจิกายน

 (ฑ)การจัดทำบัญชีรายชื่อและความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(แผน/ข้อมูล/คำสั่ง)

                       พฤศจิกายน

(ฒ)การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แผนงาน/โครงการพัฒนา/คำสั่ง)   

                        เมษายน/ตุลาคม      

(ณ)การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ(แผนงาน/โครงการพัฒนา) 

                        คุรุสดุดี                    กรกฎาคม

                        ลูกเสือสดุดี             เมษายน

                        ครูดีศรีราชสาส์น   ธันวาคม

                        สหกรณ์ดีดเด่น        พฤศจิกายน

(ด)การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   (แผนงาน/โครงการ)

                         1  ครั้ง/ภาคเรียน

 (ต)การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                         1  ครั้ง/ภาคเรียน

 (ถ)ริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา(แผนงาน/โครงการ)    

                          1  ครั้ง/ภาคเรียน                                                                                                                         (ท)การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แผนงาน/โครงการ)    

                          1  ครั้ง/ภาคเรียน

      สวัสดิการบุคลากร                        

........................................................................................................................                                                                                                                       

                * งานที่ต้องเสนอผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษา                                 * (เครื่องหมาย/แผน/โครงการ/คำสั่ง/โครงสร้าง  หมายความว่า  ต้องทำหลักฐานให้ตรงตามเกณฑ์การประเมิน)

 ........................................

 

คำนำ

            แผนกลยุทธ  กลยุทธระดับองค์กร  กลยุทธระดับแผน   แผน/โครงการปฏิบัติการฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธและแผน/โครงการปฏิบัติงานประจำปีใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร   และการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน  สร้างผลสัมฤทธิ์งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เนื้อหาประกอบด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างแผนกลยุทธและแผน/โครงการปฏิบัติงานประจำปี-แผนการบริหารงานงานของโรงเรียน  4  งาน  ได้แก่  วิชาการ  บริหารทั่วไป  บุคลากรและงบประมาณ  พ.. 2552-2554

            โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวันขอขอบคุณคณะทำงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ให้ความร่วมมืออย่างมีคุณค่า  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษา

 

(นาย...................)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

 

 

 

 กลยุทธ์การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับองค์กร

1.      ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.      สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.      พัฒนาบุคลากร

4.      สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์

5.      ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

วิชาการ  ครู-นักเรียน-การสอน

1.      ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการงานและอาชีพ

2.      สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.      ปรับปรุงการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม

4.      ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สื่อนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

5.      พัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรีไทย เพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์

6.      พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย  และสุขนิสัย

แผนปฏิบัติงานบริหารวิชาการ

โครงการบริหารวิชาการ

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยรวม                                               ศรีศักดิ์

2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ห้องสมุด                                                         วันเพ็ญ

3.แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต                                                            วันเพ็ญ

อนุบาล

5.ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน         กุลวดี

6.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ในโรงเรียน                 กุลวดี

ภาษาไทย

7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย                                                         ภคพร

8.ทดแทนแผ่นดินเกิด เทิดคุณค่าภาษาไทย                                          วรรธนะ

9.รักการอ่าน                                                                               วันเพ็ญ

10.แก้ปัญหาการอ่านการเขียน  ช่วงชั้นที่  1  และช่วงชั้นที่  2                    ทัศนีย์พร

12.ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาไทย                                                        ภคพร

คณิตศาสตร์

13.คณิตคิดเลขเร็ว                                                                       นิจพร

14.การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  BBL                               นิจพร

15.แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์......................................                            วิจัย

วิทยาศาสตร์

16.แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์........................................                          วรรธนะ

สังคมศึกษา

16.เด็กดีศรีเกาะแก้ว                                                                     จีระนันท์

17.แหล่งเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                  ดวงนภา

18.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน                                                  ดวงนภา

19.วันสำคัญ                                                                               ดวงนภา

20.อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต้านยาเสพติด                          ศรีศักดิ์

21.การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น...............................................            วารี

ภาษาต่างประเทศ

22.Word  Today                                                                                                   วิจัย

23.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                                             สุคนธา

24.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  English  For  You                                  สุคนธา

25.แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                                            สุคนธา

สุขศึกษา

26.การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียน                                           ศิริพงษ์

27.ยิ้มสวยฟันใส                                                                          จินตนา

28.พัฒนาแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาและอนามัยโรงเรียน                                 จินตนา

ศิลปะ

แหล่งเรียนรู้ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์.......................                               จินตนา

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี                                                        จินตนา

การงานอาชีพ

30.พัฒนาแหล่งเรียนรู้งานเกษตร                                                      ภคพร

31.แหล่งเรียนรู้การใช้  Internet  เรียนรู้ไปในโลกกว้าง.......................        วิจัย.

32.การใช้โปรแกรม  Prodeskto.........................................                     ดวงนภา

เด็กพิเศษ

33.พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้(LD)ใน  3  ด้าน     จีระนันท์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

34.เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและปลูกจิตสำนึกต้านยาเสพติด                       ศรีศักดิ์

37.พัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                         วิจัย

38.ประกันคุณภาพการศึกษา                                                         วิจัย

39.โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)..........................................................วรรธนะ

40.โครงการเรียนไปกับไกลกังวล                   ทุกห้องเรียน                     วรรธนะ

แผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

โครงการบริหารทั่วไป

43.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ    ศักดิ์ศักดิ์                    

44.อาหารกลางวันและน้ำดื่มน้ำใช้                                            วารี

45.ประชาธิปไตยในโรงเรียน                        จินตนา

แผนปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ

โครงการบริหารงบประมาณ

49.ทัศนศึกษา                                        วารี

 

 

 

 

 

บริหารทั่วไป-งบประมาณ-ชุมชน-ทุน

7.      สนับสนุนการระดมเงินทุน  เพื่อจัดหา  ซื้อ สื่อและวัสดุประกอบการเรียนการสอนรวมทั้งการซ่อมบำรุง  เช่น อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

8.      สนับสนุนให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้ชุมชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง

9.      ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

 

4.คาราวานเสริมสร้างเด็ก                                      ลัดดา

21.การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น............................  วารี

29.การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี  2552  ศรีศักดิ์

34.เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและปลูกจิตสำนึกต้านยาเสพติด ศรีศักดิ์

โครงการบริหารงบประมาณ

46.การจัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน                ทัศนีย์พร

47.จัดหาสื่อคอมพิวเตอร์/Notbookเพื่อการเรียนการสอน/ไอทีศรีศักดิ์

48.ปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา                                                           ศิริพงษ์

 

 

บุคคล

10.  สนับสนุนการสร้างขวัญ  และกำลังใจบุคลากรในโรงเรียน

 

แผนปฏิบัติงานบริหารบุคลากร

โครงการบริหารบุคลากร

41.พัฒนาบุคลากร                                     ดวงนภา

42.สวัสดิการบุคลากร                                 ลัดดา/กุลวดี

 

 

นักเรียน

11.  พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย  และสุขนิสัย

 

26.การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียน               ศิริพงษ์

27.ยิ้มสวยฟันใส                                              จินตนา

35.แนะแนวในโรงเรียน                                         จีระนันท์

36.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                        จีระนันท์

 

 

 

 

 

 

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

 

 

 

ดวงนภา

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

 

ดวงนภา

 

ลัดดา

 

ดวงนภา

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Tags : แผนงานประจำปี 2554 สพป ฉช 2

view

วิดีโอกิจกรรมยูทูปของชุมชนและนอกชุมชน

พิธีพระ วันพ่อ อบต ดงน้อย

ขบวนแห่ตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดเกาะแก้วฯ

เมือง ร้อยเอ็ด

โรงสีข้าวสหกรณ์เกษตรพิสัย ข้าวหอมมะลิ

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 3

โรงสี เกษตรพิสัย ร้อยเอ็ด 4

ผวจ อนุสรณ์ แก้วกังวาล นายก กาขาด ผ่องใส จ. ร้อยเอ็ด

พิธี พระศพสมเด็จพระสังหราช เกาะแก้ว

รถไถนาจิ๋ว ยักษ์แคระ

อาหารเช้า โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้

พระพรหมเวที งานศพ หลวงตาเฮียง

โรงแรม ร้อยเอ็ดซิตี้

ทอดกฐิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน แห่กฐินรอบโบสถ์

รถยักษ์เกี่ยวข้าว ล้อเหล็ก เจอสิบล้อ 1

ร.ต.ท ไพบูลย์ ประเสริฐศรี 1 อุปสมบท บุตร

รถยักษ์ใหญ่ เกี่ยวข้าว ปะทะ สิบล้อดั๊ม 2

พิธีสงฆ์ สมรส แต แมน

วันกำนัน ผู้ใหญ่

ผ้าไหม หนองกง บุรีรัมย์

กฐิน วัดหนองปลิง พนมสารคาม

มอบบ้านนักเรียน สพป ฉช 2

แม่ยม เพ็งบุบผา วัดหนองป่าตอง

สรพงศ์ ชาตรี ขวัญจิต ศรีประจันต์ เจ้าภาพเลี้ยง กฐิน

จำนงค์ มากสมบูรณ์ วัดสุทธาวาส เมืองฉะเชิงเทรา

ตลาดเช้า ดอนทอง

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

ฉลองโรงสี ผญ ศิลป์ ราชสาส์น

หลวงพ่อแดง

ปั่น เพื่อพ่อ เกาะแก้ว 1

Road Phutai Ang Rue Nai.ถนน ป่าภูไท อ่างฤาไน

Eat Forest Rom Pho Thong ร่มโพธิ์ทอง อ่างฤาไน ป่าตะวันออก

ศิลปหัตถกรรม ฉช เขต 2

วัดมอญจมน้ำ ล่องเรือชม

WatBhuttakaya วัดมอญพุทธคยา

Sart Festival Thailand เทศกาลสารทไทย ตักบาตร

cremate สุวัฒน์(โบ้) แต่งอ่อน วัดดอนทอ

สพป ฉช 2 มอบรางวัล

Mon Bridge ชาวมอญ สะพาน ชาวมอญ

อาบน้ำนาค บัญชา(ต่อ) มะสกล วัดดอนทอง

วัชรพงษ์(ขาว) กรรณิกา วัดดอนทอง อ เมือง ฉะเชิงเทรา

Songkran parade แห่นางสงกรานต์ ดงน้อย

D.A.R.E. เต้น ต้านยาเสพติด

เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดเกาะแก้ว

Khao Phansa day เข้าพรรษา เกาะแก้ว

รำวง วันสงกรานต์ วงใหญ่

Rose made with pandan ทำกุหลาบใบเตย

วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก สวยศักดิ์สิทธิ์ จเร วุฒิศาสน์โสภณ จเร วุฒิศาสน์โสภณ

ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ การตั้งค่า wifi

สรงน้ำอาบศพ พระปลัดศรีหศักดิ์ ดุลยสิทธิ์ เกาะแก้ว

สมเกียรติ วรมน แก้วคำ อุปสมบท อานุภาพ(เบียร์) เกาะแก้ว

สวดข้ามปี หินดาษ

โอท็อป OTOP

วิดีโอกิจกรรมยูทูปในโรงเรียน

ค่ายลูกเสือ เกาะแก้ว

ครูกอล์ฟ ย้าย หินดาษ ไป เกาะแก้วฯ

สอบธรรมศึกษา เกาะแก้ว

เยี่ยมบ้านนักเรียน รอง สิทฺธิชย เวชสุวรรณ

การทำโต๊ะอาหาร อนุบาล

การทำขนม ขนมชั้น

โตโยต้า เกตุเวย์ มอบสนามเปตอง เกาะแก้ว

การสร้างรั้วโรงเรียน

แข่งขันวิชาการ ราชสาส์น

ออกกำลังกาย

ของเล่น เกาะแก้ว

สวดมนต์ เพื่อแม่

ตักบาตร วันแม่

วันไหว้ครู

ช่างปูนทำถนน เกาะแก้ว

สร้างบันได อาคาร

ตักบาตร วันพ่อ เกาะแก้ว

วชิราวุธ รำลึก เกาะแก้ว

ลอยกระทง เกาะแก้ว

วันงดบุหรี่โลก เกาะแก้ว

ปัจฉิมนิเทศ เกาะแก้ว

ครูเกษียณ เกาะแก้ว

สร้างเว็บ เกาะแก้ว

การตีฝ้า อาคารเรียน

ทำบุญอาคารเรียน

คืนความสุข ประชาชน

Sports แข่งขัน กีฬาสี เกาะแก้ว พาเหรด กีฬาสี

กิจกรรม หน้าเสาธง เกาะแก้ว

การแสดง วันเด็ก อนุบาล

พิธีทำบุญวันเด็ก เกาะแก้ว ดนตรี รับแขก

ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม เกาะแก้ว

Under water world pattaya

สนามสุขภาพ สพป ฉช 2

เรือนรับรองประถม สพป ฉช 2

วางท่อระบายน้ำ สพป ฉช 2

ซ่อมถนนคอนกรีต สพป ฉช 2

ลูกกรงรอบอาคารเรียน สพป ฉช 2

อาเซียน สคูล ออนไลน์ Asian School Online

สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

ส้วมบ้านพักนักศึกษา

เรือนรับรองแขก โต๊ะประชุมย่อย

ห้องมุขผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้ว สพป ฉช 2

อาคารกันแดดกันฝน สพป ฉช 2

จัดสวน ปลูกไม้ประดับ เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องคอม ห้องเน็ท ห้องการงาน ห้องพยาบาล เกาะแก้ว สพป ฉช 2

ฉลองพระอุปัชฌาย์ พระครูชั้นสัญญบัตร พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลดงน้อย

วัดไผ่เงิน พระครูอดุย์ธรรมานุวัตร มอบเงินตกแต่งอาคารเรียน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

บันได ขึ้นอาคารเรียน สวรรค์ทางปัญญา สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ เกาะแก้ว สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องสวย ปูกระเบื้อง ติดลูกกรง สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม หวานแหวว หลังใหม่ พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ส้วม ปลาทอง เสือตอ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

เครื่องเย็นกรองน้ำดื่ม โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

ดีดยกอาคารเรียนเป็น 2 ชั้น โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

กุฏิทรงไทย แหล่งเรียนรู้ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

พัฒนาห้องน้ำห้องส้วม พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สมศ ประเมินโครงการ

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เพลงโรงเรียนในฝัน

ดนตรีไทย โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การทำนำสมุนไพร

อาการโรคหัวใจ

ดนตรีสากล

แรงเสียดทาน

การต่อวงจรไฟฟ้า

ทดลองน้ำส้มสายชู

ระบบสุริยะจักรวาล

การทดลองดิน

วันภาษาไทย

ข้อสอบ ผู้ช่วยครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สุขศึกษา พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป้องกันนกพิราบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต ดงน้อย อ ราชสาส์น จ ฉะเชิงเทรา สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 6 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 4 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 6 สพป ฉช 2 ส พ ฐ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 5 ส พ ม ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 1 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 2 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม 3 ส พ ฐ ศึกษาธิการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

โครงการไทยเข้มแข็ง SP2

วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยาเคมี

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 1 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 3 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 6 สพป ฉช 2

ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 5 สพป ฉช 2

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

Nuclear Reaction

การขยายตัวของเอกภพ

การกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่อธิบายกำเนิดความเป็นมาของจักรวาลมีอยู่หลายทฤษฎี มีอยู่ 2 ทฤษฎีที่ ได้รับการยกย่องและสนใจจากบุคคลทั่วไป คือ ทฤษฎีการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือบิกแบงค์ (Big Bang Theory ) และทฤษฎีภาวะคงที่ ( Steaely State Theory )

น้ำแข๊งบนดวงจันทร์ มนุษย์ได้นับถือ ลุ่มหลง และสงสัยในความลึกลับของดวงจันทร์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดวงจันทร์เมื่อ Galileo ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นส่องดูดวง

แผ่นธรณีภาคบริเวณต่างๆของโลก

เบญจมฯค่ายวิทย์ ราชสาส์น สพป ฉช 2

เเนะเเนวการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ที่สุดในประเทศ ที่สุดในเอเซีย ที่สุดในโลก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน

การกู้ยืม การสอบชิงทุน ทุนวิจัย ข้อสอบ

นโยบายเรียนฟรี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

พระรถ เมรี นางสิบสอง นิทานพื้นบ้าน ราชสาส์น(ปลาดาว)

ภาษา

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

เว็บเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อีเมล์บุคลากร โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผู้จัดการเว็บ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(นางทัศนีย์/น.ส ดลฤดี)

งานงบประมาณ นิจพร เสนฉิม

งานบริหารทั่วไป มานะ จะพิภพ

งานบุคลากร น.ส ชัชฐาณัช

งานวิชาการ(ปิยะฉัตร)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ระบบสารสนเทศโรงเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ผลงานนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

โรงเรียนในฝัน สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

สภานักเรียน โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประกาศโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

แผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป ฉช 2

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน(พินิจค้าประชาสรรค์) สพป ฉช 2 สพฐ ศธ

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

view