1. เบญจศีล - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/เบญจศีล - แคช
  เบญจศีล หรือ ปัญจสีล แปลว่า ศีล 5 เป็นศีลหรือข้อห้ามในลำดับเบื้องต้นตามพระโอวาทของพระพุทธโคดม พระศาสดาแห่งพุทธศาสนาพระองค์ปัจจุบัน ...
 2. เบญจศีล - จริยธรรม.คอม

  www.jariyatam.com/beginner/.../527-2009-10-08-08-41-05 - แคช
  8 ต.ค. 2009 – เบญจศีล คือ ศีล ๕ ได้แก่. ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต. ๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้. ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา ...
 3. เบญจศีล เบญจธรรม

  www.jariyatam.com/beginner/discipline- - แคช
  จริยธรรม.คอม - เครือข่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม.
 4. เบญจศีล - Thaigoodview

  www.thaigoodview.com/library/teachershow/...k/.../sec01p1.html - แคช
  12 ส.ค. 2007 – เบญจศีลข้อที่ 3 · เบญจศีลข้อที่ 4 · เบญจศีลข้อที่ 5. ศีีล คือ ข้อห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลประพฤติผิด ประพฤติชั่ว ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน. เบญจศีล คือ ...
 5. เบญจศีลเบญจธรรม

  www.baanjomyut.com/pratripidok/08.html - แคช
  เบญจศีลเบญจธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น จำเป็นที่แต่ละคน ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมจะต้องทำตนให้เป็นคนเต็มคน ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์.
 6. ยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ วัดเปรมประชา วิชาเบญจศีล ...

  www.watprempracha.com/benjasin-benjatum-01.html - แคช
  เบญจศีลเบญจศีล หรือ ศีล ๕ คู่กับเบญจธรรม หรือ กัลยาณธรรม ๕ เป็นธรรมของคนดี ถ้าเรียกชื่อเต็ม ๆ ก็ต้องเรียกว่า เบญจกัลยาณธรรม หมายถึง ธรรมของคนดี ๕ ประการ ทั้งศีล ๕ ...
 7. เบญจศีล-เบญจธรรม

  19 พ.ย. 2008 – เบญจศีลหรือศีล ๕ คือ หลักธรรมที่ควรงดเว้น ๕ ประการ คือ - เว้นจาการฆ่าสัตว์ - เว้นจากการลักทรัพย์ - เว้นจากการประพฤติผิดในกาม - เว้นจากการพูดเท็จ ...
 8. ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีล เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี 2553

  1 ธ.ค. 2010 – หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ? ก.ทาน ข.ศีล ค.สมาธิ ง.ปัญญา 2.ข้อห้าม 5 อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? ก.เบญจศีล ...
 9. เบญจศีล - สนุก!ความรู้

  guru.sanook.com/search/เบญจศีล/ - แคช
  ค้นหา เบญจศีล ความหมาย แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ สาระ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ เบญจศีล กับสนุก! ความรู้ แหล่งความรู้ของคนไทย เพื่อคนไทย และสังคมไทย.
 10. รูปภาพสำหรับ เบญจศีล

   - รายงานรูปภาพ
 11. แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม

  www.pb-phaiboon.com/index...03.../68-2011-06-13-11-10-15 - แคช
  แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาเบญจศีล-เบญจธรรมตอนที่ 1. คำสั่ง : ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) หน้าคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว. ๑. ข้อใด คือประโยชน์แห่งการบัญญัติศีล ? ก.